Μηχανολογική Μηχανική

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανολογική Μηχανική αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε θέματα μηχανολογικής μηχανικής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας και της έρευνας σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σε βάθος μελέτη και εμβάθυνση σε προηγμένα θέματα θερμοδυναμικής, δυναμικής, ρευστομηχανικής, και προηγμένη μηχανική συμπεριφορά υλικών. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων.

Το Μάστερ απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης που προέρχονται από τους Κλάδους Μηχανικής και Φυσικών Επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε απόφοιτους Μηχανολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υλικών.

Πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (Με Διατριβή)

Το πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (Με Διατριβή) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης. Σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της παρακολούθησης οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια και εκπόνησης κατάλληλης διατριβής. Η κανονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 13 μήνες (καθεστώς πλήρους φοίτησης) αλλά σε περίπτωση μερικής φοίτησης το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών. 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να μπορούν οι απόφοιτοι να συνεχίζουν με ευκολία σε μεταπτυχιακό διδακτορικού επιπέδου και σε αυτοδύναμη έρευνα.
 2. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής (Υπολογιστικές μέθοδοι, Ανώτερα μαθηματικά, Προχωρημένη δυναμική, Προχωρημένη ρευστομηχανική, Προχωρημένη θερμοδυναμική).
 3. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους.
 4. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα μηχανολογίας.
 5. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ανώτατου επιπέδου.
 6. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών.
 7. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού μηχανολογικών συστημάτων.

 

Διάρκεια και Φοίτηση

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 35 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Στη πλήρη φοίτηση, ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες, στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος (η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο). Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ στην πλήρη φοίτηση ξεκινά κατά το δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται με το τέλος της θερινής περιόδου, η οποία ακολουθεί τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

 

Πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (χωρίς Διατριβή)

Το πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (χωρίς Διατριβή) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που στοχεύουν στην εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων τους, πέραν αυτών που αποκτούνται σε προπτυχιακό επίπεδο, σε τομείς της μηχανικής και τεχνολογίας.  Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της παρακολούθησης δεκατριών (13) μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια. Η κανονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 18 μήνες (καθεστώς πλήρους φοίτησης) αλλά σε περίπτωση μερικής φοίτησης το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών. 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής (Υπολογιστικές μέθοδοι, Ανώτερα μαθηματικά, Προχωρημένη δυναμική, Προχωρημένη ρευστομηχανική, Προχωρημένη θερμοδυναμική).
 2. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους.
 3. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα μηχανολογίας.
 4. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών.
 5. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού μηχανολογικών συστημάτων.

 

Διάρκεια και Φοίτηση

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 18 μήνες ενώ στην περίπτωση μερικής φοίτησης μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

 

Μαθήματα

 

Μαθήματα τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σημειώνεται ότι για κάθε φοιτητή ισχύει ο Οδηγός Σπουδών όπως δημοσιεύτηκε τη χρονιά εισδοχής του στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Πρόγραμμα με Διατριβή Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή
  ECTS   ECTS
1ο Εξάμηνο
ΜΜΥ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών 7 ΜΜΥ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών 7
ΜΜΥ 502 Προχωρημένη Δυναμική 7 ΜΜΥ 502 Προχωρημένη Δυναμική 7
ΜΜΥ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική   7 ΜΜΥ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική   7
ΜΜΥ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι 5

ΜΜΥ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι 

ή 

ΜΜΥ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική

5
Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
Σύνολο 33 Σύνολο 33

 

2ο Εξάμηνο

ΜΜΥ 584 Διατριβή Μάστερ (προετοιμασία) 5 ΜΜΥ 505 Σεμινάριο   2
ΜΜΥ 505 Σεμινάριο   2 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 7
Σύνολο 28 Σύνολο 30

 

3ο Εξάμηνο

ΜΜΥ 585 Διατριβή Μάστερ 30 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
    Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
    Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
    Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 7
Σύνολο 30 Σύνολο 28

 

Σημείωση:

 1. Απαλλαγή ή εξαίρεση μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο μαθήματα (12 -14 ECTS), υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ισότιμα και αντίστοιχα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 2. Το Τμήμα δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο.


 

Υποχρεωτικά μαθήματα:

MEM 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών (7 ECTS)

MEM 502 Προχωρημένη Δυναμική (7 ECTS)

MEM 504 Ερευνητικές Μέθοδοι  ή  ΜΜΥ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών (5 ECTS)

MMY 505 Σεμινάριο (2 ECTS)

MEM 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική (7 ECTS)

 

Μαθήματα ειδίκευσης περιορισμένης επιλογής:

Πρόγραμμα με Διατριβή Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή
  ECTS   ECTS
MMY 537   Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας 7 MMY 537   Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας 7
ΜΜΥ 503   Προχωρημένη Μηχανική Υλικών 7 ΜΜΥ 503   Προχωρημένη Μηχανική Υλικών 7
ΜΜΥ 514   Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 7 ΜΜΥ 514   Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 7
ΜΜΥ 531   Υπολογιστικές Μέθοδοι 7 ΜΜΥ 531   Υπολογιστικές Μέθοδοι 7
ΜΜΥ 534   Ρομποτική 7 ΜΜΥ 533   Οργανικά Φωτοβολταϊκά 7
ΜΜΥ 535   Προηγμένη Παραγωγή 7 ΜΜΥ 534   Ρομποτική 7
ΜΜΥ 536   Προχωρημένη Ρευστοδυναμική 7 ΜΜΥ 535   Προηγμένη Παραγωγή 7
ΜΜΥ 552   Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων 7 ΜΜΥ 536   Προχωρημένη Ρευστοδυναμική 7
ΜΜΥ 553   Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 7 MMY 538   Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά 7
ΜΜΥ 556   Εμβιομηχανική 7 ΜΜΥ 539   Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση 7
ΜMY 558   Βιοϋλικά 7 ΜΜΥ 552   Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων 7
    ΜΜΥ 553   Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 7
    ΜΜΥ 554   Επιχειρηματικότητα 7
    ΜΜΥ 556   Εμβιομηχανική 7
    ΜΜΥ 557   Ιατρική Φυσική 7
    ΜΜΥ 558   Βιοϋλικά 7

Σημείωση:

Η Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εγκρίνει και άλλα μαθήματα μηχανολογικής μηχανικής.

 

Ελεύθερη επιλογή 1 μαθήματος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή άλλου Πανεπιστημίου, μετά από έγκριση από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ενδεικτικά μαθήματα:

Πρόγραμμα με Διατριβή Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή
  ECTS   ECTS
ΗΜΠ 521    Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου 8 ΗΜΠ 521    Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου 8
ΗΜΠ 532    Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων 8 ΗΜΠ 532    Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων 8
ΕΤΠ 537      Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών 7 ΗΜΠ 550    Προχωρημένη Επεξεργασία Σημάτων 7
EXN 505     Οικονομικά για Διοίκηση 7 ΗΜΠ 563    Μηχανική Ιστών 7
    ΕΤΠ 537      Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών 7
    EXN 505     Οικονομικά για Διοίκηση 8

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική προκήρυξη. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

 

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.