Μαιευτική

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Η Μαιευτική αποτελεί αυτοδύναμο επάγγελμα και στοχεύει στην παροχή ολιστικής φροντίδας στη γυναίκα/έμβρυο/νεογνό/οικογένεια κατά τη διάρκεια της αναπαραγω-γικής ηλικίας και ειδικότερα της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας. Ως Επιστήμη και Τέχνη έχει το δικό της επιστημονικό γνωσιολογικό υπόβαθρο και κατοχυρώνεται από τους Νόμους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 154 (Ι) 2003 ως 2017 και την Οδηγία 2013/55/ΕΚ όπου καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη μαιευτική εκπαίδευση και αυτοδύναμη άσκηση της μαιευτικής.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος Μαιευτικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ποιοτική Μαιευτική φροντίδα, θα βελτιώσουν την υγεία της γυναίκας, του νεογνού, της οικογένειας και της κοινωνίας και θα εμπλέκονται ενεργά στη χάραξη στρατηγικών σχεδιασμών και σε σειρά ερευνητικών μελετών. Το πρόγραμμα πέραν από την ανάπτυξη της μαιευτικής επιστήμη και μαιευτικών ικανότητων, στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής συνείδησης και των απαραίτητων ερευνητικών και ηγετικών δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να διαμορφώνουν καίρια ερευνητικά ερωτήματα, να αναζητούν τα καταλληλότερα ερευνητικά δεδομένα ή/και κατευθυντήριες οδηγίες, να διαπραγματεύονται κριτικά τη δημοσιευμένη πληροφορία στη επιστημονική βιβλιογραφία, και να διαμορφώνουν αποφάσεις ως προς τη βέλτιστη πρακτική και την ορθή εκπαίδευση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι ερευνοκεντρική (research-oriented) όσον αφορά στην επιλογή και διαμόρφωση του διδακτικού υλικού πέραν των βασικών συγγραμ-μάτων στη βάση νέων και σημαντικών εξελίξεων τόσο στη μαιευτική έρευνα και πρακτική όσο και στην ευρύτερη έρευνα στη περιγεννητική, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία γενικότερα. Οι φοιτητές του προγράμματος έρχονται από νωρίς σε επαφή με μαθήματα με ερευνητικό προσανατολισμό (Μεθοδολογία της έρευνας) όσο και κατά τη διάρκεια του προγράμματος (Επιδημιολογία και Βιοστατιστική, Ερευνητικές εξελίξεις στη Μαιευτική, Συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου, Δεξιότητες συγγραφής και πα-ρουσίασης) ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης της ερευνητικής βιβλιογραφίας και κριτικής αξιολόγησης τόσο για να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν τα ερευνητικά ευρήματα στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία όπως επίσης για να είναι οι ίδιοι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη δική τους πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Πέραν από τα μαθήματα με αμιγώς ερευνητικό προσανατολισμό, στα πλείστα μαθήματα υπάρχει έντονο το στοιχείο της διερευνητικής αυτοκατευθυνόμενης μάθησης όπου οι φοιτητές πρέπει να διαπραγματευτούν την ερευνητική βιβλιογραφία στο πλαίσιο των εργασιών τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους εγγεγραμμένους Νοσηλευτές.

Μαθήματα

 1o εξάμηνο

ECTS

MID 121 Mαιευτική 1: Φυσιολογική κύηση, τοκετός, λοχεία

18

MID 111 Γενετική & Παθοφυσιολογία κύησης

3

MID 112 Ψυχολογία-Ψυχική Υγεία Μητρότητας

3

MID 113 Επικοινωνία/συμβουλευτική, Γενετική Συμβουλευτική

3

MID 114 Μεθοδολογία Έρευνας

3

MID 121c Κλινική Άσκηση Μαιευτικής 1 - Θερινή περίοδος

10

ΣΥΝΟΛΟ

40

2ο Εξάμηνο

ECTS

MID 222 Μαιευτική 2: Μαιευτική Παθολογία

7

MID 224 Νεογνολογία-Φροντίδα Νεογνού Υψηλού Κινδύνου

7

MID 215 Επιδημιολογία & Βιοστατιστική

3

MID 225 Αναπαραγωγική/Σεξουαλική / Γυναικολογική Υγεία

3

MID 216 Προαγωγή Υγείας/Διδακτική

3

MID 221 Φυσιολογικός Τοκετός 1

7

ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο

ECTS

MID 323 Μαιευτική 3: Επείγουσα Μαιευτική

10

MID 328 Αυτοδύναμη Μαιευτική Άσκηση

5

MID 322 Φυσιολογικός Τοκετός 2

3

MID 317 Οργάνωση και Διοίκηση Μαιευτικών Μονάδων/ Υπηρεσιών

4

MID 318 Δεξιότητες συγγραφής και παρουσίασης ερευνητικής εργασίας

3

MID 319 Συγγραφή Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

5

MID 328c Κλινική Άσκηση Αυτοδύναμης - Θερινή περίοδος

10

ΣΥΝΟΛΟ

40

4ο Εξάμηνο

ECTS

MID 428 Ηθική και Δεοντολογία του Μαιευτικού Επαγγέλματος

5

MID 417 Ερευνητικές εξελίξεις στη Μαιευτική

5

MID 418 Μεταπτυχιακή Διατριβή στη Μαιευτική

20

MID 420 Τεκμηριωμένη Μαιευτική Πρακτική

5

ΣΥΝΟΛΟ

35

Εισδοχή

Γενικά κριτήρια εισδοχής:

 • Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής
 • Πιστοποιητικό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γενικής Νοσηλευτικής

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • Βαθμός Πτυχίου (35%)
 • Επιτυχία σε εισαγωγική γραπτή εξέταση (35%)
 • Επιτυχία σε προφορική συνέντευξη (30%)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές (2): Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.
 • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα (δείτε γενικά κριτήρια και κριτήρια αξιολόγησης πιο πάνω).