Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς των Ναυτιλιακών και των Χρηματοοικονομικών. Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα στα Ναυτιλιακά Οικονομικά, Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά και τις Ναυλώσεις, καθώς και στη Διαχείριση Ναυτιλιακού Ρίσκου και τη Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων. Επίσης, περιλαμβάνει καίρια μαθήματα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, παρέχοντας δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση στους τομείς των Ναυτιλιακών και Χρηματοοικονομικών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στους δυναμικούς και ανερχόμενους τομείς της οικονομίας της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού, που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα δίνει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από μελέτες περιπτώσεων.

Καριέρα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν κυρίως στη ανερχόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία όπως, επί παραδείγματι, σε ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κ.α., με προοπτικές για καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Μαθήματα

Οικονομικά για Διοίκηση, Στατιστική για Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας, Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

 • Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
 • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
 • Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

Μαθήματα

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωση τους, έχουν την εξής Δομή:

1ο Εξάμηνο
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση
CFS_509 Στατιστική Ανάλυση CFS_509 Στατιστική Ανάλυση CFS_506 Στατιστική για Διοίκηση
CFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές CFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές CFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές
CFS_531 Ναυτιλιακά Οικονομικά CFS_542 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση CFS_531 Ναυτιλιακά Οικονομικά
CFS_510 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων CFS_551 Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων CFS_510 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων
 • Oλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS. 
2ο Εξάμηνο
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση
CFS_ 530 Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά CFS_ 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων CFS_538 Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία
CFS_556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων CFS_556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων CFS_541 Διοίκηση Λειτουργειών Ναυτιλίας
CFS_534 Ναυλώσεις CFS_559 Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων CFS_534 Ναυλώσεις
CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
Δυνατότητα Επιλογής Διπλωματικής Μελέτης η οποία συνεχίζεται μέσα στην θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3ο εξάμηνο. [30 ECTS.]
 • Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
 • Δυνατότητα επιλογής μεταπτυχιακής διατριβής η οποία συνεχίζεται μέσα στην θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3o εξάμηνο. [30 ECTS.]
Θερινή περίοδος
Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
CFS_528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
CFS_558: Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech
ERP_900: Πρακτική Άσκηση (Placement)

 

3ο Εξάμηνο
Κατά το 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής , θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 15 ECTS από τα πιο κάτω μαθήματα. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS με εξαίρεση το CFS 850 που αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
CFS_542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
CFS_531: Ναυτιλιακά Οικονομικά
CFS_551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
CFS_511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές
CFS_561: Εταιρική αναδιάρθρωση
CFS_562: Ναυτιλιακή Επιμελητεία
CFS_541: Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας
CFS_850: Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

 • Πρώτος κύκλος: 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020
 • Δεύτερος Κύκλος: μέχρι 31 Μαΐου 2020

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CFS.media@cut.ac.cy