Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η αποστολή του προγράμματος Μάστερ στις Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας (ΕΠΑΔΕ) είναι η εμβάθυνση της γνώσης του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στις ερευνητικές και κλινικές πτυχές που συνδέονται με τις διαταραχές επικοινωνίας στις ηλικίες 0-18 ετών. Απευθύνεται σε μελλοντικούς λογοπαθολόγους/λογοθεραπευτές, σε επαγγελματίες λογοθεραπευτές/λογοπαθολόγους και σε ατόμα από συναφή γνωστικά πεδία που επιθυμούν την απόκτηση εξειδικευμένης ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής δεξιότητας και που επιθυμούν την εμβάθυνση της γνώσης τους σε θέματα προβλημάτων επικοινωνίας. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία αποφοίτων οι οποίοι θα είναι καθόλα καταρτισμένοι στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις επιστήμες των διαταραχών επικοινωνίας όπως είναι η τεκμηριωμένη πρακτική και η θεωρητική βάση των διαδικασιών της αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης ως βάσεις της δια βίου μάθησης και επιτυχίας.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

 1. Η δημιουργία υπόβαθρου για συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη θεωρητική και κλινική κατάρτιση και έρευνα.
 2. Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε θέματα αξιολόγησης, διάγνωσης , στοχοθέτησης παρέμβασης, και τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής διαμέσου εξειδικευμένης κλινικής εμπειρίας  σε μελέτη κλινικών περιπτώσεων .
 3. Η προαγωγή κουλτούρας διεπιστημονικής προσέγγισης στην αποκατάσταση αναπτυξιακών διαταραχών επικοινωνίας.
 4. Η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης, συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών και η παραγωγή ερευνητικού έργου.

Σγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα όπως:

 1. Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 2. Διαταραχές ήχων ομιλίας,
 3. Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία,
 4. Νευροαπαπτυξιακές και νευροβιολογικές διαταραχές επικοινωνίας,
 5. Νευρογενείς διαταραχές λόγου,
 6. Διαταραχές που σχετίζονται με προβλήματα ακοής
 7. Τεκμηριωμένη πρακτική,
 8. Βιοστατιστική και μεθοδολογία έρευνας,
 9. Διγλωσσία, πολυγλωσσία και πολύ-πολιτισμικότητα,

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες προκλήσεις που διέπουν τις επιστήμες διαταραχών επικοινωνίας βάσει των Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων μοντέλων και αρχών παρέμβασης και αποκατάστασης, είτε αυτοί είναι λογοθεραπευτές είτε είναι ειδικοί συναφών πεδίων που ασχολούνται με παιδία.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας (Λογοθεραπείας, Λογοπαθολογίας, Ακοολογίας) ή από άλλους συναφείς κλάδους όπως Γλωσσολογία, Επιστήμες Υγείας, Ψυχολογία,  Νευροεπιστήμες, Επιστήμες Αγωγής και Ειδική Αγωγή. Σημειώνεται ότι άτομα από συναφείς κλάδους που δεν κατέχουν πρώτο πτυχίο στις Επιστήμες Αποκατάστασης, με το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών στο εν λόγω πρόγραμμα δεν θα είναι σε θέση να ασκούν το επάγγελμα του λογοπαθολόγου (σύμφωνα με τον περί λογοπαθολόγων Νόμο Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν.136(I)/2001)).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα (τρία μαθήματα που θα διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα) καθώς επίσης και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Προσφέρεται πλήρης ή μερική φοίτηση.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων σε 110 πιστωτικές μονάδες  ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την επιλογή από τον φοιτητή ενός εκ των ακόλουθων δύο εναλλακτικών τρόπων:

α) Με εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

Ο φοιτητής αφού ολοκληρώσει επιτυχώς τα δώδεκα (12) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 80 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

β) Με εκπόνηση γραπτής εργασίας βάσει ανεξάρτητης μελέτης:

Ο φοιτητής αφού ολοκληρώσει επιτυχώς τα δώδεκα  (12) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα οποία λαμβάνουν 80 ECTS, θα πρέπει επίσης να συμπληρώσει επιτυχώς ανεξάρτητη μελέτη, η οποία λαμβάνει 30 ECTS, και η οποία συνδέεται με κλινικό περιστατικό με το οποίο ο φοιτητής εργάστηκε σε κλινικό πλαίσιο κατά το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης.

Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στη μερική φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το μέγιστο σε σαράντα οκτώ μήνες (48) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Διάρκεια προγράμματος: 4 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή 8 εξάμηνα (μερική φοίτηση)

Πιστωτικές Μονάδες: 108 ΕCTS 

 

1ο Εξάμηνο

                    ECTS
CSD 501 Σύγχρονα Θέματα  Αξιολόγησης στις Αναπτυξιακές Διαταραχές Επικοινωνίας, Λόγου και Γλώσσας 6
CSD 502 Διαφοροδιάγνωση και Αποκατάσταση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογίας 8
CSD 503    Εφαρμογή μεθόδων Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας στις Αναπτυξιακές Διαταραχές                                  8
CSD 504

Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση στις Κινητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές Ομιλίας (διδασκαλία στην Αγγλική Γλώσσα)

6
  Σύνολο 28
     
2ο Εξάμηνο  
    ECTS
CSD 505 Σύγχρονα θέματα Παρέμβασης στις Αναπτυξιακές Διαταραχές Επικοινωνίας Λόγου και Γλώσσας 6
CSD 506 Νευροβιολογία των Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας  6
CSD 507 Διγλωσσία, πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στις Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας 6

CSD 508

 

CSD 509

Σεμινάριο μεμονωμένων κλινικών περιπτώσεων

ή

Διεπιστημονική προσέγγιση στην αποκατάσταση παιδιών με  κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

6
  Σύνολο 24
     
3ο Εξάμηνο  
    ECTS
CSD 510 Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας στις Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας  6
CSD 511 Τεκμηριωμένη Πρακτική στις αναπτυξιακές διαταραχές επικοινωνίας (διδασκαλία στην Αγγλική Γλώσσα) 6
CSD 512 Ακουστική αποκατάσταση σε παιδιά με κώφωση 8

CSD 513

 

CSD 514

Ψυχοπαθολογία και νοητική ανάπτυξη 

ή

Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική προσφερόμενη διατμηματικά (διδασκαλία στην Αγγλική Γλώσσα)

6
  Σύνολο 26
     
4ο Εξάμηνο  
    ECTS
CSD 515

Διατριβή Μάστερ

ή 

Ανεξάρτητη Μελέτη Περιστατικού

30

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

CSD 501 Σύγχρονα Θέματα  Αξιολόγησης στις Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Λόγου και Γλώσσας

Tο μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη των θεωρητικών γνώσεων και των κλινικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αξιολογηθεί ένα παιδί με διαταραχή επικοινωνίας/ λόγου/ γλώσσας.

 

CSD 502 Διαφοροδιάγνωση και Αποκατάσταση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογίας

Το μάθημα εστιάζεται στη βαθύτερη φύση , κατανόηση και διαφοροδιάγνωση των διαταραχών άρθρωσης και φωνολογογίας, καθώς και της ταξινόμησης αυτών με βάση τα τα διφοροδιαγνωστικά χαρακτηρισρικά. Γίνεται  περιγραφή της τυπικής και μη τυπικής φωνολογικής εξέλιξης και παρουσίαση της παθογένεσης και αιτιολογίας φωνολογικών διαταραχών.

 

CSD 503 Εφαρμογή μεθόδων Επαυξητικής και Εναλλακτικής επικοινωνίας 

Το μάθημα συνδυάζει θεωρία και εργαστήρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διάγνωση και αντιμετώπιση των διάφορων επικοινωνιακών διαταραχών για όλο το φάσμα ηλικιών.

 

CSD 504 Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση στις Κινητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές Ομιλίας / Differential Diagnosis and intervention of Developmental Motor Speech Disorders (Διδασκαλία στην Αγγλική Γλώσσα)

Το μάθημα παρουσιάζει τις νευρολογικές βλάβες του άνω και κάτω κινητικού νευρικού συστήματος, του συστήματος της παρεγκεφαλίδας και του εξωπυραμιδικού συστήματος με έμφαση σε διαταραχές παιδιών.  Δίνεται έμφαση στην εγκεφαλική πάρεση και στις διάφορες επιπτώσεις στο σύστημα ομιλίας καθώς και διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά.

 

CSD 505 Σύγχρονα θέματα Παρέμβασης στις Αναπτυξιακές Διαταραχές Επικοινωνίας Λόγου και Γλώσσας

Αυτό το μάθημα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των θεωρητικών γνώσεων και των κλινικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμός και την εκτέλεση θεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά με διαταραχές επικοινωνίας λόγου και γλώσσας.

 

CSD 506 Η Νευροβιολογία των Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές της γνωστική, και εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης σχετικές με την κατανόησή των μηχανισμών του εγκεφάλου και τη σημασία τους για την ανθρώπινη επικοινωνία, συμπεριφορά και γλωσσική/επικοινωνιακή ικανότητα και διαταραχές επικοινωνίας σε παιδιά.

 

CSD 507 Διγλωσσία, πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα στις Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε πρακτικές μεθόδους για παροχή υπηρεσιών (αξιολόγησης και θεραπείας) σε περιβάλλοντα με γλωσσική ποικιλότητα, με έμφαση στην κουλτούρα και το πώς συνδέεται με την κλινική ικανότητα στα πλαίσια του επαγγέλματος.  Ξεχωριστή σημασία θα δοθεί σε θέματα παρέμβασης σε δίγλωσσα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές επικοινωνίας. 

 

CSD 508 Σεμινάριο μεμονωμένων κλινικών περιπτώσεων

Στόχος είναι να δοθεί στους φοιτητές μια επισκόπηση των σύγχρονων μεθοδολογιών τόσο στο επίπεδο της αξιολόγησης/διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών επικοινωνίας αλλά και των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν βασισμένοι σε κλινικές περιγραφές να  κατανοήσουν και να αιτιολογήσουν τη φύση των διαταραχών επικοινωνίας.

 

CSD 509 Διεπιστημονική προσέγγιση στην αποκατάσταση παιδιών με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει γνώση της παθογένεσης  αιτιολογίας αξιολόγησης και παρέμβασης σε παιδιά με κρανιορποσωπικές ανωμαλίες. Δίνεται σημασία στη σημαντικότητα και συμβολή της διεπιστημονικής προσέγγισης καθώς επίσης και η ευκαιρία άμεσης επαφής με ιατρικά πλαίσια και παράγοντες σχετικούς με τη θεματολογία.

 

CSD 510 Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας  στις Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

Το μάθημα υπό τύπο σεμιναρίου στοχεύει στην παρουσίαση και εμβάθυνση από τον φοιτητή σε εξειδικευμένα θέματα διαταραχών επικοινωνίας σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Θα παρουσιαστούν ειδικά θέματα διαταραχών επικοινωνίας συμβατά με το γνωστικό αντικείμενο των καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα αιχμής καθώς και σε μεθοδολογία μεμονωμένου κλινικού περιστατικού, επιστημονικής τεκμηρίωσης (evidence-based practice), παρεμβατικών μεθόδων (intervention studies) κ.α.  

 

CSD 511 Τεκμηριωμένη Πρακτική στις αναπτυξιακές διαταραχές επικοινωνίας / Evidenced Based Practice in Developmental Communication Disorders (Διδασκαλία στην Αγγλική Γλώσσα)

 

 

 

CSD 512 Ακουστική Αποκατάσταση σε παιδιά με κώφωση

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από τα διαφορετικά προφίλ της ακουστικής απώλειας, εστιάζοντας σε δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας ανά ηλικία, καθώς και στις μεθόδους αποκατάστασης της ακοής και λόγου μέσω της ακοολογικής και λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Αναφορικά με την ακουστική αποκατάσταση, θα μελετηθούν τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα ενίσχυσης της ακοής και οι τρόποι χειρισμού τους ενώ θα κατανοηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της ακουστικής χώρου και της ακοής του ατόμου. Τέλος, θα συζητηθούν μελέτες περίπτωσης και θέματα διαχείρισης των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον καθώς και θέματα πρόληψης των προβλημάτων ακοής.

 

CSD 513 Ψυχοπαθολογία και Nοητική Aνάπτυξη 

Το μάθημα αποτελεί τη εμβάθυνση στην νοητική ανάπτυξη του παιδιου και σε τομείς ψυχοπαθολογίας που αποτελούν βάση διαφόρων διαταραχών. Έμφαση δίνεται στις διάφορες ψυχολογικές διαταραχές  και το διεπίπεδο αυτών με αναπτυξιακές διαταραχές επικοινωνίας. Παρουσιάζονται τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι διαγνώσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, η πιθανή αιτιολογία και οι τρόποι διάγνωσης και αξιολόγησης.

 

CSD 514 Μεθοδολογία Ερευνας και βιοστατιστική / Biostatistics and  Research Methodology (Διδασκαλία στην Αγγλική Γλώσσα)

The objective of this course is to introduce the basic biostatistical techniques which are essential for analyzing data arising in health data and introduce the practical application of regression analysis with the primary models covered in the course being that of linear regression and logistic regression. Statistical reasoning will be emphasized through problem solving and applications.

 

CSD 515 Διατριβή Μάστερ ή Ανεξάρτητη Μελέτη Κλινικών Περιστατικών

Εκπόνηση ερευνητικής διατριβής υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσότερων διδασκόντων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε όλες τις φάσεις της εκπόνησης της διατριβής θα πρέπει να εφαρμόζονται μεθοδολογίες ή/και εργαλεία έρευνας αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα. Το παραδοτέο θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα, μέρη του οποίου δύναται να υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.

Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής θα επιλέγεται εντός του 1ου εξαμήνου και θα έχει άμεση σύνδεση με το μάθημα των ερευνητικών μεθόδων και της εξειδίκευσης. Η πρακτική αυτή αναμένεται να προωθήσει τη διαρκή αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών, καθώς και να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα της διατριβής. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβή θα αρχίζει τον Ιούνιο, ενώ το τελικό κείμενο της διατριβής θα κατατίθεται τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει στον φοιτητή την επιλογή της ενδελεχούς μελέτης κλινικού περιστατικού σε διάφορα κλινικά πλαίσια κυρίως στην Κλινική Αποκατάστασης. Αυτή η πρακτική θα προσφέρει στον φοιτητή άμεση επαφή με το κλινικό περιστατικό στη βάση του οποίου μπορεί να βασιστεί είτε διατριβή είτε περαιτέρω κλινική πρακτική με εποπτεία η οποία στο τέλος του εξαμήνου θα απαιτεί λεπτομερή γραπτή κλινική αναφορά. Η εκπόνηση της κλινικής αναφοράς θα αρχίζει τον Ιανουάριο και θα κατατίθεται τον Σεπτέμβριο.

 

ΕΙΣΔΟΧΗ