Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

 

Φιλοσοφία

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας στηρίζεται στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες η εκπαίδευση και η μάθηση πραγματοποιούνται με επίκεντρο τον φοιτητή, στο πλαίσιο εξατομικευμένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση έχει τη μορφή διάδρασης, κατά την οποία διδασκόμενοι και διδάσκοντες αλληλεπιδρούν θετικά με στόχο τη μέγιστη ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

Το πρόγραμμα στοχεύει προς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κλινικής επάρκειας, με απώτερο σκοπό την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων βάσει επιστημονικών δεδομένων και την ανάπτυξη της ικανότητας λήψεως αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, που συνδυαστικά θα προάγουν την εφαρμογή τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί ο φοιτητής  της Ψυχιατρικής- Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για  αποτελεσματική, ασφαλή και ποιοτική άσκηση της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τόσο στις δομές της Κοινότητας (π.χ. Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κατ’ οίκο νοσηλεία, Μονάδες Απεξάρτησης) όσο και  στις νοσοκομειακές, και αναφορικά με υπηρεσίες ενηλίκων και παιδιών/ εφήβων. Όλες οι πρακτικές βασίζονται στη σχετική νομοθεσία, στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Κανονισμοί παρακολούθησης

Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων/ διαλέξεων και η συμμετοχή στην κλινική εκπαίδευσης θεωρούνται υποχρεωτικά και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κάθε μαθήματος και τον υπεύθυνο της κλινικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα έχει δικαίωμα να απουσιάσει από μία (1) θεωρητική διάλεξη κάθε μαθήματος λόγω σοβαρού προβλήματος, και όχι περισσότερο από το 10% της συνολικής διάρκειας της κλινικής εκπαίδευσης.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος

Η/ο απόφοιτος μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι ικανός/ή να:

 1. Δρα αυτόνομα, αλλά και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας ψυχικής υγείας, σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον, για την παροχή ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες, ομάδες, στις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες δομές.
 2. Αξιολογεί τις ανάγκες και προβλήματα του ατόμου και της οικογένειάς του, της ομάδας, της κοινότητας και να θέτει προτεραιότητες ως προς την ψυχική υγεία .
 3. Αξιολογεί επαρκώς τους παράγοντες που επηρεάζουν ψυχική την υγεία του ατόμου (π.χ. περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς, βιολογικούς).
 4. Αξιολογεί και να αναγνωρίζει τις ανάγκες ειδικών ομάδων και κοινοτήτων (π.χ. ηλικιωμένων, μεταναστών, παιδιών, κακοποιημένων ατόμων).
 5. Σχεδιάζει και να εφαρμόζει πλάνο νοσηλευτικής φροντίδας, σύμφωνα με τη νοσηλευτική διεργασία όπως εφαρμόζεται στην ψυχικής υγεία (Διαγνωστικά κριτήρια κατά NANDA,αξιολόγηση παρεμβάσεων /αποτελεσμάτων κατά IOWA: NIC- NOC).
 6. Αξιολογεί, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας.
 7. Ασκεί αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία και θεραπεία μέσω της επικοινωνίας (talking therapies).
 8. Αναγνωρίζει σημεία, συμπτώματα, επιπτώσεις σε άτομα/ομάδες/ κοινότητα σε σχέση με την ψυχική υγεία, καθώς και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και πιθανές παρενέργειες της εφαρμοζόμενης θεραπείας (φαρμακοθεραπεία- ψυχοθεραπεία).
 9. Ασκεί με επάρκεια τα νοσηλευτικά καθήκοντα στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές ψυχικής υγείας.
 10. Παρέχει πληροφορίες, ενημέρωση και παραπομπή ανάλογα με την περίπτωση, και με βάση τις αρχές της διασυνδετικής νοσηλευτικής και της συμβουλευτικής διεργασίας.
 11. Καταγράφει και να τεκμηριώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα ανά περίπτωση χρήση της υπηρεσίας ψυχικής υγείας και να τηρεί τα αναγκαία έντυπα, έγγραφα και αρχεία.
 12. Αξιολογεί τη σπουδαιότητα και τις υπάρχουσες ανάγκες της δια βίου μάθησης για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 13. Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και την επαγγελματική δεοντολογία και ηθική, λειτουργώντας ως συνήγορος του πάσχοντα και της οικογένειάς του.
 14. Εφαρμόζει αρχές και δεξιότητες διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προάγουν την ψυχική υγεία του πάσχοντα και της οικογένειά του.
 15. Εφαρμόζει τις αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της έρευνας και της διοίκησης σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του.
 16. Επικοινωνεί και να συνεργάζεται εποικοδομητικά σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο με τα μέλη της ομάδας υγείας και με όλους του εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση).
 17. Εφαρμόζει νοσηλευτικές παρεμβάσεις ως προς τις πνευματικές και τις ψυχο-κοινωνικές ανάγκες των πασχόντων και των οικογενειών τους στο πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας.
 18. Εφαρμόζει τις αρχές της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
 19. Προάγει την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ατόμου.
 20. Αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κατάλληλους κοινοτικούς πόρους, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 21. Λειτουργεί συνολικά ως συνήγορος του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας.

Εισδοχή

Τυπικά προσόντα εισδοχής στο πρόγραμμα:

 • Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής
 • Πιστοποιητικό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γενικής Νοσηλευτικής
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Βαθμός Πτυχίου (30%)
 • Βιογραφικό σημείωμα (Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις/ Ερευνητική δραστηριότητα/ Συνεχιζόμενη εκπαίδευση) (30%)
 • Αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη (40%)

*Πατήστε εδώ για ανακοίνωση σχετικά με τη συνέντευξη

Περιγραφή διαδικασίας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας  έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. 

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (εδώ).

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας. Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.
 • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα (δείτε γενικά κριτήρια και κριτήρια αξιολόγησης πιο πάνω)

Μαθήματα

 

Διάρκεια προγράμματος: 2 εξάμηνα

Μέρες διδασκαλίας: Δύο ημέρες/εβδομάδα, από 08:00 έως 19:00.

Πιστωτικές Μονάδες: 90 ΕCTS (500 ώρες θεωρίας και 500 ώρες κλινικής άσκησης)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΜΗΝ 101 Νοσηλευτική ψυχικής υγείας Ι (περιλαμβάνεται κλινική άσκηση*)

25

ΜΗΝ 102 Βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας

5

ΜΗΝ 204 Θεραπευτική επικοινωνία & Διαπροσωπικές σχέσεις

3

ΜΗΝ 104 Νοσηλευτική  φροντίδα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 

3

ΜΗΝ 105 Νοσηλευτική φροντίδα ευάλωτων πληθυσμών με εφαρμογή σε θέματα ψυχικής υγείας & Προαγωγή υγείας

3

ΜΗΝ 106 Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας- Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

2

ΜΗΝ 107 Επιδημιολογία ψυχικών νοσημάτων, Μεθοδολογία νοσηλευτικής έρευνας & Βιοστατιστική

3

ΣΥΝΟΛΟ

44

*Κλινική άσκηση (7 ώρες χ2 ημέρες χ13 εβδομάδες=180 ώρες)

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΜΗΝ 201 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΙΙ (περιλαμβάνεται κλινική άσκηση*)

25

ΜΗΝ 202 Δομή και δυναμική οικογένειας, Θεραπεία Οικογένειας & Νοσηλευτικές παρεμβάσεις 

4

ΜΗΝ 203 Συμβουλευτική & Αρχές ψυχοθεραπείας

3

ΜΗΝ 103 Κλινική αξιολόγηση στην ψυχική υγεία

4

ΜΗΝ 205 Νοσηλευτική φροντίδα ατόμων με διαταραχές χρήσης ουσιών

3

ΜΗΝ 206 Νοσηλευτικές Θεωρίες με εφαρμογή στη Νοσ/κη Ψυχικής Υγείας 

4

ΜΗΝ 207 Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Νομικά και Δεοντολογικά θέματα

3

Σύνολο

46

 *Κλινική άσκηση (7 ώρες χ2 ημέρες χ13 εβδομάδες=180 ώρες)

 

Περιγραφές μαθημάτων

 

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ι (Νοσηλευτική Φροντίδα ατόμων με Σχιζοφρένεια & ψυχωτικές διαταραχές, διαταραχές διάθεσης και  διαταραχές άγχους )

 Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας ατόμου που πάσχει από ψυχωτική διαταραχή και σχιζοφρένεια, διαταραχές διάθεσης και διαταραχές άγχους. Ειδικότερα, η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις νοσηλευτικές διαγνώσεις κατά NANDA και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων κατά IOWA. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας ατόμου που πάσχει από σχιζοφρένεια, άλλη ψυχωτική διαταραχή (σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, παραληρητική διαταραχή, βραχεία ψυχωτική διαταραχή, κ.α), διαταραχή διάθεσης (Καταθλιπτικές διαταραχές: Μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο/ Δυσθυμική διαταραχή και Διπολικές διαταραχές: Κυκλοθυμική διαταραχή/ Διπολική  Ι, ΙΙ διαταραχή) και διαταραχή άγχους (Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, Διαταραχή πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, Φοβίες, Διαταραχή μετά από τραυματικό στρες, Διαταραχή οξέος στρες). Επίσης στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται αναφορά στη νοσηλευτική φροντίδα ατόμου με διαταραχή πρόσληψης τροφής και διαταραχή ύπνου.

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει κατά 80% με γραπτή εξέταση  και 20% με γραπτή εργασία που θα συνδέεται με την κλινική εκπαίδευση.

 

Κλινική Αξιολόγηση στην Ψυχική Υγεία

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις κλινικές εκδηλώσεις της συμπτωματολογίας των ψυχικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα διαφοροδιάγνωσης και στη διεργασία της νοσηλευτικής διάγνωσης.  Πραγματοποιείται αναφορά με βάση το DSM-V στις αγχώδεις διαταραχές, στις διαταραχές διάθεσης, στη σχιζοφρένεια και τις άλλες ψυχωτικές διαταραχές, στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και ύπνου, στις σωματόμορφες και αποσυνδετικές διαταραχές, στις διαταραχές συνδεόμενες με ουσίες, στις διαταραχές προσωπικότητας και στις γνωστικές διαταραχές. Επίσης, αναφορά γίνεται και σε δομημένα και ημι-δομημένα εργαλεία κλινικής αξιολόγησης.

 

Βασικές Αρχές Ψυχοφαρμακολογίας

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες και αρχές της ψυχοφαρμακολογίας, και να διερευνηθούν και να αναλυθούν ειδικά θέματα ψυχοφαρμακολογίας. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο ρόλο του νοσηλευτή ψυχικής υγείας κατά την εφαρμογή της φαρμακοθεραπείας και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση της δράσης και των παρενεργειών της φαρμακοθεραπείας, στην εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων, καθώς και στην ψυχοεκπαίδευση του πάσχοντα και της οικογένειας του. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος βασίζεται στα δεδομένα των νευροεπιστημών, και περιλαμβάνει δυο ενότητες. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της ψυχοφαρμακολογίας (απορρόφηση, κατανομή και εξουδετέρωση φαρμάκων- φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική), ενώ στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται αναφορά σε ειδικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες

 

Νοσηλευτική  φροντίδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας παιδιού ή εφήβου που πάσχει από κάποιο νόσημα ψυχικής υγείας. Περιλαμβάνονται διανοητική καθυστέρηση, διαταραχές μάθησης, διαταραχή κινητικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας, βαριές εκτεταμένες διαταραχές της ανάπτυξης (αυτιστική διαταραχή-Rett, Asperger). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και Διασπαστικής Συμπεριφοράς, και στις Διαταραχές πρόσληψης τροφής (Ψυχογενής ανορεξία/ βουλιμία). Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας παιδιού ή εφήβου που πάσχει από κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας.

 

Δομή και δυναμική οικογένειας, Θεραπεία Οικογένειας & Νοσηλευτικές παρεμβάσεις 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες και αρχές που αφορούν στο ρόλο της οικογένειας στην πορεία και στη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων, καθώς και στη θεραπεία οικογένειας. Συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνεται αναφορά: Α) στα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά λειτουργικής/ δυσλειτουργικής οικογένειας, καθώς και στα μοντέλα λειτουργίας της οικογένειας και στα όργανα μέτρησης οικογενειακών παραμέτρων, Β) στην ενδοοικογενειακή δυναμική και τη στάση της οικογένειας απέναντι σε μέλος της που φέρει i) ψυχωτική διαταραχή (σχιζοφρένεια), ii) διαταραχή πρόσληψης τροφής, iii) διαταραχή συμπεριφοράς, iv) διαταραχή σχετιζόμενες με τη χρήση ουσιών, Γ) στις περιπτώσεις οικογένειας με προβλήματα βίας-κακοποίησης, καθώς και υπό περιπεπλεγμένο πένθος, και Δ) στις βασικές αρχές της θεραπείας οικογένειας (πολλαπλή, γνωστική-συμπεριφορική, ψυχοδυναμική, συστημική, υποστηρικτική-συμβουλευτική). Επίκεντρο της εκπαίδευσης είναι οι παράγοντες ενδοοικογενειακής ατμόσφαιρας και οι παρεμβάσεις με βάση ψυχοεκπαιδευτικά πρότυπα στο πλαίσιο θεραπείας οικογένειας. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να οργανώσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης σε οικογένεια με μέλος που φέρει ψυχικό νόσημα.

 

Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας- Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

 Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των βασικών και των σύγχρονων αρχών που διέπουν και στηρίζουν την πρακτική της κοινοτικής νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και το ρόλο του νοσηλευτή ψυχικής υγείας στη διεργασία της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ο σπουδαστής να έχει εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και τη θεωρία της κοινοτικής νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και με το ρόλο του  νοσηλευτή ψυχικής υγείας σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα ατόμων, οικογενειών και ομάδων στην κοινότητα. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στο μάθημα αφορούν στις βασικές αρχές κοινοτικής νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, στα ηθικά και δεοντολογικά θέματα στην ΚΝΨΥ / νομικό πλαίσιο, στις δομές Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής στην Κύπρο, σε ειδικά κλινικά θέματα ψυχοπαθολογίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην προαγωγή και πρόληψη ψυχικής υγείας στην κοινότητα, στην εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Αποϊδρυματισμός, Αποασυλοποίηση), στις δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, και στο ρόλος του νοσηλευτή ψυχικής υγείας σε αυτές.

 

Συμβουλευτική & Αρχές ψυχοθεραπείας

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και των υπολοίπων κύριων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας και της ψυχοδυναμικής αναλυτικής προσέγγισης. Ειδική αναφορά γίνεται στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών στο πλαίσιο του νοσηλευτικού ρόλο. Εξετάζονται ειδικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο ποικίλων ψυχικών νοσημάτων, όπως η κατάθλιψη και η ψύχωση.

 

Θεραπευτική επικοινωνία & Διαπροσωπικές σχέσεις

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών και η κατανόηση τοy φαινομένου της επικοινωνίας, όπως αναπτύσσεται μεταξύ των νοσηλευτών, μεταξύ νοσηλευτών και πασχόντων/ οικογενειών, καθώς και μεταξύ των νοσηλευτών και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας. Επίσης, μέσω διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης σκοπός είναι να αναπτυχθεί κριτικός αναστοχασμός των φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας στο πλαίσιο του νοσηλευτικού ρόλου, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν, να επιλέγουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις, και κατ’ επέκταση να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας (λεκτικές και μη λεκτικές) και τις δεξιότητες της συμβουλευτικής παρέμβασης, με βάση με τις αρχές και τις θεωρίες της επικοινωνίας και της συμβουλευτικής στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας. Τα ειδικά θέματα που θα πρέπει να καλυφθούν είναι  α) θεωρίες της επικοινωνίας στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας, β)Ενεργητική/ μη ενεργητική ακρόαση, γ) Φραγμοί ενεργητικής ακρόασης και αποτελεσματική ακρόαση, δ) λεκτικά μηνύματα, ε) δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων, στ) μη αποτελεσματική επικοινωνία, και ζ) εξωλεκτικά μηνύματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της ενσυναίσθησης και στις αρχές της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης κατά C.Rogers

 

Επιδημιολογία ψυχικών νοσημάτων, Μεθοδολογία νοσηλευτικής έρευνας & Βιοστατιστική

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ενίσχυση της γνώσης των σπουδαστών αναφορικά με τις αρχές της Επιδημιολογίας των ψυχικών νοσημάτων και η εξοικείωση με τις στατιστικές τεχνικές και τις αρχές των ερευνητικών μεθόδων στο πλαίσιο της Νοσηλευτικής Επιστήμης, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στη νοσηλευτική έρευνα. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην κατανόηση της μεταβλητότητας των ψυχοκοινωνικών φαινομένων, καθώς και στις διεργασίες της συλλογής, κωδικοποίησης, ανάλυσης, περιγραφής και παρουσίασης δεδομένων. Επίσης, στο μάθημα περιλαμβάνεται αναφορά στις αρχές εφαρμογής τεκμηριωμένης πρακτικής στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας. 

 

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Νομικά και Δεοντολογικά θέματα

Σκοπός του μαθήματος είναι α) η εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές αρχές της οργάνωσης και της διοίκησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και β) η  εισαγωγή στο ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει το χώρο της ψυχικής υγείας (ακούσια- εκούσια νοσηλεία), και στην ισχύ του στην Κυπριακή δημοκρατία. Επίσης αναφορά γίνεται στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν στην άσκηση της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, όπως προσδιορίζονται από τους διεθνείς κανονισμούς. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των πασχόντων, και αναφορά σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που έχουν ως στόχο την προστασία ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

 

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΙΙ. (Νοσηλευτική φροντίδα ατόμων με γνωστικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας)

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας ατόμου που πάσχει από γνωστικές διαταραχές, διαταραχές διατροφής και από διαταραχή προσωπικότητας. Ειδικότερα, η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις νοσηλευτικές διαγνώσεις κατά NANDA και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων κατά IOWA. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας ατόμου που πάσχει από κάποια γνωστική διαταραχή (Ντελίριο, Άνοια: ΑΤΑ/ Αγγειακή/ ΓΙΚ, Αμνησιακές διαταραχές), διαταραχή προσωπικότητας (Παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας, Αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας, Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας, Σχιζοειδής & Σχιζότυπη , Ιστριονική & Ναρκισσιστική, Εξαρτητική & Αποφευκτική) και από διαταραχές διατροφής.  Επίσης αναφορά γίνεται στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις των νοσημάτων αυτών και στο ρόλο του νοσηλευτή ψυχικής υγείας σε κοινοτικές και νοσοκομειακές δομές.   

 

Κλινική εκπαίδευση

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κλινική εκπαίδευση, βασισμένη σε  κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα, σε τουλάχιστον 3 δομές στη κοινότητα (π.χ. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, κατ’ οίκον παρέμβαση, Μονάδες Απεξάρτησης, κέντρα ημέρας, κέντρα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπηρεσίες διασυνδετικής/συμβουλευτικής, ειδικές μονάδες ψυχικής υγείας) και τουλάχιστον μία (1) νοσοκομειακή δομή.

Δεδομένου ότι τα θεωρητικά μαθήματα θα διδάσκονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, η κλινική εκπαίδευση θα γίνεται δύο ημέρες την εβδομάδα. Για την εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας απαιτούνται 500 ώρες. Οι 140 ώρες που υπολείπονται θα γίνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (140 ώρες = 7 ώρες χ 20 ημέρες).

 

Η κλινική άσκηση θα γίνεται ως ακολούθως:

 • Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες : 70 ώρες
 • Κοινοτικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας : 70 ώρες
 • ΨΝ Αθαλάσσας (τμήματα εισδοχής, μονάδες αποκατάστασης) : 80 ώρες
 • Μονάδες Απεξάρτησης : 70 ώρες

 

Νοσηλευτική φροντίδα ατόμων με διαταραχές χρήσης ουσιών

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας ατόμου που πάσχει από διαταραχή σχετιζόμενη με τη χρήση ουσιών. Έμφαση δίνεται στο ρόλο των νοσηλευτών στο πλαίσιο των σύγχρονων υπηρεσιών ψυχικής υγείας αναφορικά με την πρόληψη και διαχείριση της χρήσης και κατάχρησης ουσιών.. Ειδικότερα, η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις νοσηλευτικές διαγνώσεις κατά NANDA και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων κατά IOWA. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας ατόμου που πάσχει από τις παρακάτω διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες : διαταραχή της χρήσης οινοπνεύματος, οπιοειδών - κάναβης – φαινοκυκλιδίνης - παραισθησιογόνων, κοκαίνης - αμφετανινών, αγχολυτικών παραγόντων, ηρεμιστικών,  υπνωτικών. Επίσης αναφορά γίνεται στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις απεξάρτησης των διαταραχών αυτών και στο ρόλο του νοσηλευτή ψυχικής υγείας σε κοινοτικές και νοσοκομειακές δομές. Επιπλέον,  αναλύονται θέματα από το χώρο της νευροφυσιολογίας και των νευροεπιστημών , της ψυχιατρικής και των κοινωνικών επιστημών, αναφορικά με τις διαταραχές σχετιζόμενες με τη χρήση ουσιών.

 

Νοσηλευτική ευάλωτων πληθυσμών με εφαρμογή σε θέματα ψυχικής υγείας & Προαγωγή υγείας

Αυτό το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στην εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας (σύστημα NANDA και IOWA)  με στόχο την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που απαντώνται στους ηλικιωμένους, στις γυναίκες, στους φυλακισμένους και στις ομάδες μειονοτήτων, με έμφαση σε θέματα διαπολιτισμικότητας. Συζητείται, επίσης, ο  ρόλος των νοσηλευτών ψυχικής υγείας  στο πλαίσιο της διασυνδετικής νοσηλευτικής. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος το επίκεντρο είναι η προαγωγή υγείας του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμών. Αναλύονται συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης αναφορικά με το ιδιαίτερο πολιτισμικό πλαίσιο εφαρμογής τους.

 

Νοσηλευτικές Θεωρίες με εφαρμογή στη Νοσ/κη Ψυχικής Υγείας 

Αυτό το μάθημα εισάγει μοντέλα εννοιών και θεωριών σχετιζόμενα με την κλινική πρακτική της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Συγκεκριμένα, συζητούνται οι θεωρίες εξέλιξης της προσωπικότητας, της ατομικής λειτουργικότητας και της δυναμικής της οικογένειας. Επίσης, παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να επιλέξει τις κατάλληλες θεραπευτικές στρατηγικές σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο.

Δίδακτρα

Το συνολικό ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στις €3.000. 

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει: α) με εξαμηνιαίες δόσεις, ή β) με μηνιαίες δόσεις. Η επιλογή γίνεται από το φοιτητή κατά την αποδοχή της θέσης.

α) Με εξαμηνιαίες δόσεις:

 • Προκαταβολή (με την αποδοχή θέσης): €200
 • Μέχρι 31 Αυγούστου (πριν το 1ο Εξάμηνο): €1,400
 • Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο Εξάμηνο): €1,400

β) Με μηνιαίες δόσεις:

 • Προκαταβολή (με την αποδοχή θέσης): €200
 • Μηνιαίες δόσεις (10): €280

 

Κάθε φοιτητής καταβάλλει επιπρόσθετα τέλος εγγραφής ύψους €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

 

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων των διδάκτρων γίνεται με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

Επεξηγήσεις

1. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

2. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

3. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

4. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

5. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.   

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος

Μαρία Καρανικόλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος
   maria.karanikola@cut.ac.cy
   25 002032

Σωκράτης Σωκράτους

Επίκουρος Καθηγητής
   sokratis.sokratous@cut.ac.cy
   25 002793

Νίκος Μίτλεττον

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
   nicos.middleton@cut.ac.cy
   25 002796

Αναστάσιος Μερκούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής
   anastasios.merkouris@cut.ac.cy
   25002024

Ανδρέας Χαρίτου

Eιδικό εκπαιδευτικο προσωπικό
   andreas.charitou@cut.ac.cy
   25 002035