Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις διαδραστικές τεχνολογίες και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες ψυχαγωγίας καθώς και η ευρεία χρήση διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για άλλους σκοπούς (π.χ. εκπαίδευση, ενημέρωση), είναι αναμφισβήτητη.

Ο σωστός σχεδιασμός και η αποτελεσματική ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων απαιτούν τη σε βάθος μελέτη και κατανόηση του υποβάθρου των αντίστοιχων επιστημονικών περιοχών. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η ανάγκη ύπαρξης ακαδημαϊκών προγραμμάτων τα οποία να παρέχουν το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο στους φοιτητές που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες και ερευνητές στους τομείς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των διαδραστικών τεχνολογιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις καθώς και την ιδιαίτερη ανάγκη τα συγκεκριμένα θέματα να μελετηθούν διεπιστημονικά, προσφέρεται σε συνεργασία του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ (MSc) στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών, προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς και στοχεύει στην άρτια κατάρτιση επιστημόνων με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και τεχνολογιών (π.χ σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εικονικών κόσμων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ανάπτυξη και μελέτη της χρήσηςδιαδραστικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ψυχαγωγίας).

Για την επιτυχή παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS.

Τα μισά περίπου μαθήματα προσφέρονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα άλλα μισά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη και σε μερική φοίτηση.

Η κανονική διάρκεια της φοίτησης σε πλήρη βάση είναι τρία εξάμηνα. Στην πλήρη φοίτηση οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα ανά εξάμηνο για τα πρώτα δύο εξάμηνα, ενώ το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της υποχρεωτικής μεταπτυχιακής διατριβής.

Η εγγραφή στη Διατριβή Μάστερ δεν μπορεί να γίνει πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος.

Η κανονική διάρκεια της φοίτησης σε μερική βάση είναι πέντε εξάμηνα. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τουλάχιστον δύο μαθήματα ανά εξάμηνο μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ μαθημάτων που απαιτούνται, ενώ επιπρόσθετα, για να αποφοιτήσουν,πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη μεταπτυχιακή διατριβή. Η εγγραφή στη Διατριβή Μάστερ δεν μπορεί να γίνει πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος.

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πραγματοποιούνται στη Λευκωσία και α μαθήματα που προσφέρονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πραγματοποιούνται στη Λεμεσό.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται βάσει των δύο πυλώνων: α) Σχεδιασμός και β) Πληροφορική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν οκτώ μαθήματα, τέσσερα κάθε εξάμηνο, προερχόμενα από τους δύο πυλώνες και σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, καθώς και τη Διατριβή Μάστερ. Κάθε μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου πιστώνεται με 7.5 - 8 ECTS ενώ η Διατριβή Μάστερ πιστώνεται με 30 ECTS.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

MGA 518  Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 

7,5

Επιλογή 3 από τα 4 παρακάτω μαθήματα 

 

MGA 511  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή 

7,5

MGA 520  Εφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης 

7,5

ΕΠΛ 607  Γραφικός και Εικονικός Υπολογισμός 

8

ΕΠΛ 608  Προγραμματισμός για Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Διαδραστικές Τεχνολογίες 

8

 ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

ΕΠΛ 653  Τεχνολογία Λογισμικού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 

8

Επιλογή 3 από τα 4 παρακάτω μαθήματα 

 

MGA 519  Εικονική Πραγματικότητα 

7,5

ΕΠΛ 656  Γραφικά: Μοντελοποίηση και Ρεαλισμός 

8

ΕΠΛ 668  Μηχανική Όραση 

8

MGA 6ΧΧ  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 

 7,5/8 

 ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

MGA 580/ΕΠΛ 700  Διατριβή Μάστερ

30

MGA - Μαθήματα Σχεδιασμού που προσφέρονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΠΛ - Μαθήματα Πληροφορικής που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
MGA 515 Καινοτόμες ΤεχνολογίεςΠολυμέσων (7.5 ECTS)
MGA 519 Εικονική Πραγματικότητα (7.5 ECTS)
ΕΠΛ 604 Τεχνητή Νοημοσύνη (8 ΕCTS)
ΕΠΛ 654 Μαθησιακές Τεχνολογίες και Ανοικτή και εξ΄ αποστάσεως Εκπαίδευση (8 ECTS)
ΕΠΛ 656 Γραφικά: Μοντελοποίηση και Ρεαλισμός (8 ECTS)
ΕΠΛ 658 Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο (8 ECTS)
ΕΠΛ 668 Μηχανική Όραση (8 ECTS)

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Κάθε αίτηση, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά, αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή της με στόχο να γίνεται προσφορά θέσης (με ή χωρίς όρους) σε διάστημα 7-10 ημερών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
  • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.