Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Department of Commerce, Finance and Shipping

Department of Commerce, Finance and Shipping

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!STRUCTURE & CONTENT

The main objective of the Master's programme in Shipping and Finance is to provide graduates with specialized high-level knowledge in the shipping and financial sectors as well as with the prospects for a successful career in their respective fields or to help them continue their studies at a higher level. The programme includes specialized courses in maritime economics, maritime finance and chartering as well as maritime risk management and product risk management. It also covers core modules in financial management enabling graduates to gain comprehensive knowledge in shipping and finance.

Graduates will be able to work in the emerging shipping industry in the financial sector with prospects for a career within Cyprus or even internationally.

The main objectives of the Programme are:

 • Specialized knowledge in finance, maritime economics and financial management.             
 • Ability to solve problems related to individual sectors.             
 • Ability to evaluate data and make strategic, financial, administrative and operational decisions.             
 • Ability to apply theoretical knowledge in practice.             

The programme addresses graduates of recognized higher education institutions, holders of degrees in Economics, Finance, Shipping, Management but also Engineering, Mathematics and Quantitative Methods as well as other related subjects.

MODULES

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωση τους, έχουν την εξής Δομή:

1ο Εξάμηνο
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση
CFS_509 Στατιστική Ανάλυση CFS_509 Στατιστική Ανάλυση CFS_506 Στατιστική για Διοίκηση
CFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές CFS_511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές CFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές
CFS_531 Ναυτιλιακά Οικονομικά CFS_542 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση CFS_531 Ναυτιλιακά Οικονομικά
CFS_510 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων CFS_551 Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων CFS_510 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων
 • Oλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS. 
2ο Εξάμηνο
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση
CFS_ 530 Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά CFS_ 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων CFS_538 Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία
CFS_556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων CFS_556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων CFS_541 Διοίκηση Λειτουργειών Ναυτιλίας
CFS_534 Ναυλώσεις CFS_559 Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων CFS_534 Ναυλώσεις
CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
Δυνατότητα Επιλογής Διπλωματικής Μελέτης η οποία συνεχίζεται μέσα στην θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3ο εξάμηνο. [30 ECTS.]
 • Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
 • Δυνατότητα επιλογής μεταπτυχιακής διατριβής η οποία συνεχίζεται μέσα στην θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3o εξάμηνο. [30 ECTS.]
Θερινή περίοδος
Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
CFS_528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
CFS_558: Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech
ERP_900: Πρακτική Άσκηση (Placement)

 

3ο Εξάμηνο
Κατά το 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής , θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 15 ECTS από τα πιο κάτω μαθήματα. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS με εξαίρεση το CFS 850 που αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
CFS_542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
CFS_531: Ναυτιλιακά Οικονομικά
CFS_551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
CFS_511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές
CFS_561: Εταιρική αναδιάρθρωση
CFS_562: Ναυτιλιακή Επιμελητεία
CFS_541: Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας
CFS_850: Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.

ADMISSION

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

 • Πρώτος κύκλος: 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020
 • Δεύτερος Κύκλος: μέχρι 31 Μαΐου 2020

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CFS.media@cut.ac.cy