Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ετοιμάζεται κάθε εξάμηνο και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Σε αυτό περιέχονται πληροφορίες για τους κωδικούς και τους τίτλους των μαθημάτων, τις πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος, το διδάσκοντα καθώς επίσης την ημέρα, ώρα και αίθουσα/εργαστήριο διδασκαλίας που προσφέρεται το μάθημα. 

Όλα τα μαθήματα με τις πληροφορίες ωρολογίου παρατίθενται σε πίνακα με αλφαβητική σειρά.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ετοιμάζεται κάθε εξάμηνο και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Σε αυτό περιέχονται πληροφορίες για τους κωδικούς και τους τίτλους των μαθημάτων, τις πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος, το διδάσκοντα καθώς επίσης την ημέρα, ώρα και αίθουσα/εργαστήριο διδασκαλίας που προσφέρεται το μάθημα. 

Όλα τα μαθήματα με τις πληροφορίες ωρολογίου παρατίθενται σε πίνακα με αλφαβητική σειρά.