Αποχώρηση - Διαγραφή

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών (12 εξάμηνα για πτυχίο, 8 εξάμηνα για μάστερ, 16 εξάμηνα για διδακτορικό).   

Φοιτητής σε προπτυχιακό πρόγραμμα διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον  κανονικό  διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30  π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν έχει παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο και προσπάθειες επικοινωνίας (γραπτά και προφορικά μηνύματα) μαζί του από μέρους του Τμήματός του ή της ΥΣΦΜ δεν αποδίδουν.

Το Συμβούλιο του Τμήματος ενημερώνεται από την ΥΣΦΜ για όλες τις περιπτώσεις διαγραφής και λαμβάνει κατ’ αρχήν απόφαση για κάθε μια χωριστά. Η απόφαση του Τμήματος προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για επικύρωση και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά η Σύγκλητος.

Παρέχεται η δυνατότητα σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος έχει διαγραφεί και επανήλθε στο ίδιο Τμήμα ή/και πρόγραμμα σπουδών μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων , να αιτείται προς το Συμβούλιο του Τμήματος, την πίστωση μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει. Είναι στη κρίση του Τμήματος η πίστωση μαθημάτων.

Αποχώρηση - Διαγραφή

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών (12 εξάμηνα για πτυχίο, 8 εξάμηνα για μάστερ, 16 εξάμηνα για διδακτορικό).   

Φοιτητής σε προπτυχιακό πρόγραμμα διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον  κανονικό  διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30  π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν έχει παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο και προσπάθειες επικοινωνίας (γραπτά και προφορικά μηνύματα) μαζί του από μέρους του Τμήματός του ή της ΥΣΦΜ δεν αποδίδουν.

Το Συμβούλιο του Τμήματος ενημερώνεται από την ΥΣΦΜ για όλες τις περιπτώσεις διαγραφής και λαμβάνει κατ’ αρχήν απόφαση για κάθε μια χωριστά. Η απόφαση του Τμήματος προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για επικύρωση και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά η Σύγκλητος.

Παρέχεται η δυνατότητα σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος έχει διαγραφεί και επανήλθε στο ίδιο Τμήμα ή/και πρόγραμμα σπουδών μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων , να αιτείται προς το Συμβούλιο του Τμήματος, την πίστωση μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει. Είναι στη κρίση του Τμήματος η πίστωση μαθημάτων.