Κανόνες και διαδικασίες

Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης

Το σύστημα σπουδών και φοίτησης ρυθμίζεται γενικά στον περί ΤΠΚ νόμο (198(Ι)/2003 και μετέπειτα τροποποιήσεις), πιο αναλυτικά στους Κανονισμούς για Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών (2015) και σε πλήρη λεπτομέρεια στους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης. Ο νόμος και οι κανονισμοί απαιτούν έγκριση από την κυβέρνηση και τη Βουλή, οι Κανόνες εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ και υποβάλλονται στη Βουλή για ενημέρωση.

Οι Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τους:

Παραρτήματα:

 1. Διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών
 2. Προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας διδακτορικών διατριβών
 3. Πειθαρχικοί κανόνες φοιτητών
 4. Κανόνες εξετάσεων
 5. Κανόνες στήριξης φοιτητών
 6. Κανόνες μεταγραφής διδακτορικών φοιτητών
 7. Κριτήρια για εισδοχή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις
 8. Εισδοχή φοιτητών από Ελλάδα
 9. Ειδικά κριτήρια που διέπουν την εισαγωγή Αθλητών στο ΤΠΚ

Άλλοι Κανόνες 

Υποβολή αιτημάτων

Κανόνες και διαδικασίες

Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης

Το σύστημα σπουδών και φοίτησης ρυθμίζεται γενικά στον περί ΤΠΚ νόμο (198(Ι)/2003 και μετέπειτα τροποποιήσεις), πιο αναλυτικά στους Κανονισμούς για Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών (2015) και σε πλήρη λεπτομέρεια στους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης. Ο νόμος και οι κανονισμοί απαιτούν έγκριση από την κυβέρνηση και τη Βουλή, οι Κανόνες εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ και υποβάλλονται στη Βουλή για ενημέρωση.

Οι Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τους:

Παραρτήματα:

 1. Διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών
 2. Προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας διδακτορικών διατριβών
 3. Πειθαρχικοί κανόνες φοιτητών
 4. Κανόνες εξετάσεων
 5. Κανόνες στήριξης φοιτητών
 6. Κανόνες μεταγραφής διδακτορικών φοιτητών
 7. Κριτήρια για εισδοχή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις
 8. Εισδοχή φοιτητών από Ελλάδα
 9. Ειδικά κριτήρια που διέπουν την εισαγωγή Αθλητών στο ΤΠΚ

Άλλοι Κανόνες 

Υποβολή αιτημάτων