Τελικές εξετάσεις

Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, κατά την περίοδο που ορίζεται στο Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους, που εγκρίνει η Σύγκλητος με εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης απροειδοποίητες εξετάσεις. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης (εξαιρείται η περιεκτική εξέταση η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής). Σε μεταπτυχιακά μαθήματα δύναται η τελική γραπτή εξέταση μαθήματος να αντικατασταθεί από την υποβολή εργασίας, εφόσον αυτό αναγράφεται στο διάγραμμα του μαθήματος.

Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του διδάσκοντος. Μετά την πάροδο ενός χρόνου, οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων καταστρέφονται.

Oι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σε καθορισμένη ημέρα, ώρα και αίθουσα, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει και δημοσιεύει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας.

Προγράμματα τελικών εξετάσεων:

 

Προγράμματα Πτυχίου και Μεταπτυχιακά Προγράμματα - ενημερώθηκε 02/05/2023

Προγράμματα Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου - ενημερώθηκε 18/04/2023

 • Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23: Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-22 - ενημερώθηκε 01/12/2021
 • Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 (εξ αποστάσεω&sigmaf - ενημερώθηκε 04/05/2021
 • Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (εξ αποστάσεω&sigmaf
 • Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2019-20
 • Εαρινού Εξαμήνου 2018-19
 • Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018-19
 • Εαρινού Εξαμήνου 2017-18

 

Τελικές εξετάσεις

Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, κατά την περίοδο που ορίζεται στο Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους, που εγκρίνει η Σύγκλητος με εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης απροειδοποίητες εξετάσεις. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης (εξαιρείται η περιεκτική εξέταση η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής). Σε μεταπτυχιακά μαθήματα δύναται η τελική γραπτή εξέταση μαθήματος να αντικατασταθεί από την υποβολή εργασίας, εφόσον αυτό αναγράφεται στο διάγραμμα του μαθήματος.

Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του διδάσκοντος. Μετά την πάροδο ενός χρόνου, οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων καταστρέφονται.

Oι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σε καθορισμένη ημέρα, ώρα και αίθουσα, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει και δημοσιεύει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας.

Προγράμματα τελικών εξετάσεων:

 

Προγράμματα Πτυχίου και Μεταπτυχιακά Προγράμματα - ενημερώθηκε 02/05/2023

Προγράμματα Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου - ενημερώθηκε 18/04/2023

 • Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23: Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-22 - ενημερώθηκε 01/12/2021
 • Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 (εξ αποστάσεω&sigmaf - ενημερώθηκε 04/05/2021
 • Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (εξ αποστάσεω&sigmaf
 • Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2019-20
 • Εαρινού Εξαμήνου 2018-19
 • Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018-19
 • Εαρινού Εξαμήνου 2017-18