Ενημέρωση προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία κάθε φοιτητή καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τον ίδιο στο Μητρώο με την υποβολή της αίτησης για πρόγραμμα σπουδών.

Κάθε φοιτητής μπορεί να ενημερώσει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των σπουδών του μέσα από τη διαδικτυακή πύλη.

Ενημέρωση προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία κάθε φοιτητή καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τον ίδιο στο Μητρώο με την υποβολή της αίτησης για πρόγραμμα σπουδών.

Κάθε φοιτητής μπορεί να ενημερώσει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των σπουδών του μέσα από τη διαδικτυακή πύλη.