Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

ΜΑ στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Δομή και περιεχόμενο

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης διαμορφώθηκε με σκοπό να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό που, για δεκαετίες, χαρακτήριζε το ακαδημαϊκό πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Κύπρο. Σε αντίθεση με τη μακρόχρονη και ιδιαίτερα πλούσια σε ετερογενείς επιδράσεις καλλιτεχνική της παράδοση, η Κύπρος, μέχρι πρόσφατα, δεν είχε αναπτύξει το θεσμικό πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία που θα της επέτρεπαν να αναλύσει σε βάθος την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα, ειδικότερα όσον αφορά στις τέχνες, περιλαμβανομένων και των σχέσεών της, τόσο με την Ευρώπη όσο και τη Μέση Ανατολή, στο ευρύτερο μεσογειακό περιβάλλον. Βασική καινοτομία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ένταξη των ιστορικών και θεωρητικών σπουδών της τέχνης σε μια διεθνή προοπτική.

Αποστολή του Προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν επαρκέστερη και μεθοδικότερη έρευνα σε θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, από την πρώιμη νεωτερικότητα ως τη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Όραμα της ιδρυτικής βάσης του Προγράμματος έχει υπάρξει η προσφορά στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών – και ειδικότερα του Πολιτισμού και της Τέχνης – ενός επιπέδου γνώσεων και θεωρητικών εφοδίων, ικανό να ανοίξει στους νέους τελειόφοιτους το δρόμο προς τα διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, θα μπορούν, εκτός από την επιλογή ακαδημαϊκής καριέρας, να στραφούν στην επιμελητεία μουσείων, κρατικών, δημοτικών ή ιδιωτικών Ιδρυμάτων και συλλογών, καθώς και σοβαρών πολιτιστικών και ερευνητικών κέντρων.

 

Πλήρης Φοίτηση

Η διάρκεια της φοίτησης σε πλήρη βάση είναι 3 εξάμηνα. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν 3 μαθήματα (30 ΕΠΜ) ανά εξάμηνο για τα πρώτα δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο, φοιτούν σε ακόμα ένα μάθημα (10 ΕΜΠ), παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (20 ΕΜΠ).

Ταυτόχρονα, και παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής του, ο υποψήφιος διπλωματούχος παρακολουθεί συμπληρωματικές διαλέξεις και σεμινάρια σύντομης διάρκειας, σε διάφορα θέματα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης από μέλη ΔΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αλλά και από προσκεκλημένους καθηγητές συναφών αντικειμένων από πανεπιστήμια, μουσεία ή άλλα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

Μερική Φοίτηση

Η διάρκεια της φοίτησης σε μερική βάση είναι 5 εξάμηνα. Στα πλαίσια της μερικής φοίτησης, οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν 1-2 μαθήματα ανά εξάμηνο, για τέσσερα εξάμηνα, για τη συμπλήρωση των πρώτων έξι μαθημάτων. Το μάθημα της Μεθοδολογίας-Ιστοριογραφίας πρέπει, απαραίτητα, να συμπληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης. Στο πέμπτο εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διπλωματική τους εργασία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται βάσει τριών πυλώνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα, των τριών πυλώνων σπουδών: δύο [2] μαθήματα του Πρώτου Πυλώνα (Τεχνοϊστορική Ανάλυση), δύο [2] μαθήματα του Δεύτερου Πυλώνα (Θεωρία και Κριτική Ανάλυση), και τρία [3] μαθήματα του Τρίτου Πυλώνα (Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης / Ιστορία των Αισθητικών Ιδεών / Ειδικά Θέματα.

Όλα τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος φέρουν διδακτικό φορτίο 10 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), ενώ η Μεταπτυχιακή Διατριβή πιστώνεται με 20 ΕΠΜ.

 

ΜΑ στην Ιστορία Θεωρία της Τέχνης

Πίνακας Μαθημάτων – Δομή Πλήρους Φοίτησης

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων [ECTS]

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

FAR 550

Θεωρία και Κριτική Ανάλυση I

10

FAR 570

Ιστορία των Αισθητικών Ιδεών

10

FAR 572

Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης

10

ΣΥΝΟΛΟ:

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

FAR 540

Τεχνοϊστορική Ανάλυση I

10

FAR 551

Θεωρία και Κριτική Ανάλυση II

10

FAR 571

Ειδικά Θέματα

10

ΣΥΝΟΛΟ:

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

FAR 541

Τεχνοϊστορική Ανάλυση II

10

FAR 560

Μεταπτυχιακή Διατριβή

20

ΣΥΝΟΛΟ:

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

90

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κωδικός ΧΧΧ:

Πρώτο ψηφίο = Έτος [Μεταπτυχιακό]

Δεύτερο ψηφίο = Θεματική Ενότητα

Τρίτο ψηφίο = Αύξων Αριθμός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Κωδικός x4x = Μαθήματα Τεχνοϊστορικής Ανάλυσης

Κωδικός x5x = Μαθήματα Θεωρίας και Κριτικής Ανάλυσης

Κωδικός x6x = Μεταπτυχιακή Διατριβή

Κωδικός x7x = Μαθήματα Φιλοσοφίας και Αισθητικής / Μεθοδολογίας-Ιστοριογραφίας / Ειδικά Θέματα

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

·  Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

·  Βιογραφικό σημείωμα

·  Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).

·  Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων

·  Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

·  Συστατικές Επιστολές ΔΕΝ είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.

·  Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

 

 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος