Ακαδημαϊκός και Ερευνητικός Σύμβουλος

Για κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Τμήμα ορίζει Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Για τους φοιτητές διδακτορικού προγράμματος σπουδών  το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου  δύναται να αναλαμβάνει ο Ερευνητικός Σύμβουλος.

Για την εκπόνηση Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού Συμβούλου.  Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος σε συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο Σύμβουλο.  Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.  

Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής ενός Διδακτορικού φοιτητή έχει διατμηματικό χαρακτήρα, με απόφαση των οικείων Τμημάτων μπορούν  να οριστούν περισσότεροι από ένας  Ερευνητικοί Σύμβουλοι για το φοιτητή από διαφορετικά Τμήματα.  Ο ορισμός περισσότερων του ενός  Ερευνητικών Συμβούλων από το ίδιο Τμήμα, σε διδακτορικό φοιτητή γίνεται  νοουμένου ότι ο ένας Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται ως ο κύριος επιβλέπων.

Σε περίπτωση που ο Ερευνητικός Σύμβουλος μεταπτυχιακού φοιτητή αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο, δύναται (εφόσον το επιθυμεί) να διατηρήσει την εποπτεία με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται συνεπόπτης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. 

Σε περίπτωση που ο Ερευνητικός Σύμβουλος μεταπτυχιακού φοιτητή συνταξιοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο, με ευθύνη του Τμήματος και σε συνεννόηση με το φοιτητή ορίζεται άλλος Ερευνητικός Σύμβουλος για το φοιτητή. Σε περίπτωση διδακτορικού φοιτητή που έχει επιτύχει σε περιεκτική εξέταση, ο Ερευνητικός του Σύμβουλος αν και έχει συνταξιοδοτηθεί δύναται να παραμείνει, νοουμένου ότι έχει ορισθεί συνεπόπτης από το Τμήμα σε συνεννόηση με το φοιτητή.

Αιτήματα για την  επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που απουσιάζουν με Σαββατική άδεια ή άδεια χωρίς αποδοχές εξετάζονται αποκλειστικά από τα Συμβούλια των Τμημάτων.

Ακαδημαϊκός και Ερευνητικός Σύμβουλος

Για κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Τμήμα ορίζει Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Για τους φοιτητές διδακτορικού προγράμματος σπουδών  το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου  δύναται να αναλαμβάνει ο Ερευνητικός Σύμβουλος.

Για την εκπόνηση Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού Συμβούλου.  Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος σε συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο Σύμβουλο.  Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.  

Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής ενός Διδακτορικού φοιτητή έχει διατμηματικό χαρακτήρα, με απόφαση των οικείων Τμημάτων μπορούν  να οριστούν περισσότεροι από ένας  Ερευνητικοί Σύμβουλοι για το φοιτητή από διαφορετικά Τμήματα.  Ο ορισμός περισσότερων του ενός  Ερευνητικών Συμβούλων από το ίδιο Τμήμα, σε διδακτορικό φοιτητή γίνεται  νοουμένου ότι ο ένας Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται ως ο κύριος επιβλέπων.

Σε περίπτωση που ο Ερευνητικός Σύμβουλος μεταπτυχιακού φοιτητή αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο, δύναται (εφόσον το επιθυμεί) να διατηρήσει την εποπτεία με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται συνεπόπτης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. 

Σε περίπτωση που ο Ερευνητικός Σύμβουλος μεταπτυχιακού φοιτητή συνταξιοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο, με ευθύνη του Τμήματος και σε συνεννόηση με το φοιτητή ορίζεται άλλος Ερευνητικός Σύμβουλος για το φοιτητή. Σε περίπτωση διδακτορικού φοιτητή που έχει επιτύχει σε περιεκτική εξέταση, ο Ερευνητικός του Σύμβουλος αν και έχει συνταξιοδοτηθεί δύναται να παραμείνει, νοουμένου ότι έχει ορισθεί συνεπόπτης από το Τμήμα σε συνεννόηση με το φοιτητή.

Αιτήματα για την  επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που απουσιάζουν με Σαββατική άδεια ή άδεια χωρίς αποδοχές εξετάζονται αποκλειστικά από τα Συμβούλια των Τμημάτων.