Απαιτήσεις προγράμματος Μάστερ

Ο φόρτος εργασίας προγράμματος δεύτερου κύκλου  σπουδών δεν μπορεί να είναι λιγότερος από  90 π.μ. , όπου μια π.μ. αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.   Προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών  μπορεί να είναι πέραν των 120 π.μ. μόνο σε περίπτωση που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση.

Ένα πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών  μπορεί να προσφέρεται:

 • Χωρίς εκπόνηση Διατριβής
 • Με εκπόνηση Διατριβής

Για την απόκτηση Τίτλου Μάστερ απαιτούνται τα πιο κάτω:

 • Φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων ή 13 συνεχόμενων ημερολογιακών μηνών. Η μέγιστη  διάρκεια φοίτησης  είναι  οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 π.μ. (ή πέραν των 120 π.μ. σε περίπτωση πρακτικής άσκησης) όπως προβλέπουν το πρόγραμμα σπουδών και οι εσωτερικοί κανόνες του Τμήματος.  Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση Διατριβής τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη Διατριβή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος.

Ένα από τα μαθήματα του προγράμματος μπορεί να είναι προπτυχιακό μάθημα οποιουδήποτε Τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου και θα προσμετράται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Νοείται ότι οι π.μ. του κάθε μαθήματος αναγνωρίζονται μόνο μία φορά.

Υπάρχουν δύο είδη μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής.  Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα.

Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα αναγνωρίζονται δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα. 

Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαλλάσσει το φοιτητή από ενδεχόμενη υποχρέωση εκπόνησης Διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο φοιτά.

 • Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το Τμήμα, τα οποία θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα ρυθμίζει με ειδικούς εσωτερικούς κανόνες τον τρόπο εκπόνησης και αξιολόγησης Διατριβών επιπέδου Μάστερ καθώς και εάν επιθυμεί την ελάχιστη και μέγιστη έκτασή τους.  Αναγκαία προϋπόθεση είναι όπως Διατριβές επιπέδου Μάστερ αξιολογούνται, ανεξάρτητα, από δύο τουλάχιστον κριτές.  Οι Διατριβές επιπέδου Μάστερ βαθμολογούνται αριθμητικά.

Σε περίπτωση απόρριψης της Διατριβής, ο φοιτητής δικαιούται να υποβάλει ξανά τη Διατριβή για μια ακόμη φορά. Το Τμήμα έχει την ευθύνη ορισμού των διαδικασιών που ισχύουν στην περίπτωση αυτή.  Νοείται ότι η εκ νέου υποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8)  ακαδημαϊκών εξαμήνων που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή επιπέδου Μάστερ.

 

Αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης

Η φοίτηση σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου  (ή προγράμματος που εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών) τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή  Τίτλου ή άλλου διπλώματος ή πιστοποιητικού εάν:

 • μετά τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ  ακαδημαϊκών εξαμήνων φοίτησης χωρίς να έχει  ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί.
 • η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής επιπέδου Μάστερ αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής και ο φοιτητής έχει αποτύχει να υπερασπισθεί επιτυχώς την εν λόγω Διατριβή του για δεύτερη φορά.
 • δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.

Απαιτήσεις προγράμματος Μάστερ

Ο φόρτος εργασίας προγράμματος δεύτερου κύκλου  σπουδών δεν μπορεί να είναι λιγότερος από  90 π.μ. , όπου μια π.μ. αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.   Προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών  μπορεί να είναι πέραν των 120 π.μ. μόνο σε περίπτωση που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση.

Ένα πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών  μπορεί να προσφέρεται:

 • Χωρίς εκπόνηση Διατριβής
 • Με εκπόνηση Διατριβής

Για την απόκτηση Τίτλου Μάστερ απαιτούνται τα πιο κάτω:

 • Φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον ακαδημαϊκών εξαμήνων ή 13 συνεχόμενων ημερολογιακών μηνών. Η μέγιστη  διάρκεια φοίτησης  είναι  οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 π.μ. (ή πέραν των 120 π.μ. σε περίπτωση πρακτικής άσκησης) όπως προβλέπουν το πρόγραμμα σπουδών και οι εσωτερικοί κανόνες του Τμήματος.  Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση Διατριβής τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη Διατριβή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος.

Ένα από τα μαθήματα του προγράμματος μπορεί να είναι προπτυχιακό μάθημα οποιουδήποτε Τμήματος, το οποίο αναμένεται να είναι προχωρημένου επιπέδου και θα προσμετράται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Νοείται ότι οι π.μ. του κάθε μαθήματος αναγνωρίζονται μόνο μία φορά.

Υπάρχουν δύο είδη μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής.  Με τις περιορισμένες επιλογές, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα από ένα περιορισμένο σύνολο μαθημάτων που καθορίζει το Τμήμα.

Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ., με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που θα αναγνωρίζονται δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα. 

Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαλλάσσει το φοιτητή από ενδεχόμενη υποχρέωση εκπόνησης Διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο φοιτά.

 • Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το Τμήμα, τα οποία θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα ρυθμίζει με ειδικούς εσωτερικούς κανόνες τον τρόπο εκπόνησης και αξιολόγησης Διατριβών επιπέδου Μάστερ καθώς και εάν επιθυμεί την ελάχιστη και μέγιστη έκτασή τους.  Αναγκαία προϋπόθεση είναι όπως Διατριβές επιπέδου Μάστερ αξιολογούνται, ανεξάρτητα, από δύο τουλάχιστον κριτές.  Οι Διατριβές επιπέδου Μάστερ βαθμολογούνται αριθμητικά.

Σε περίπτωση απόρριψης της Διατριβής, ο φοιτητής δικαιούται να υποβάλει ξανά τη Διατριβή για μια ακόμη φορά. Το Τμήμα έχει την ευθύνη ορισμού των διαδικασιών που ισχύουν στην περίπτωση αυτή.  Νοείται ότι η εκ νέου υποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8)  ακαδημαϊκών εξαμήνων που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή επιπέδου Μάστερ.

 

Αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης

Η φοίτηση σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου  (ή προγράμματος που εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών) τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή  Τίτλου ή άλλου διπλώματος ή πιστοποιητικού εάν:

 • μετά τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ  ακαδημαϊκών εξαμήνων φοίτησης χωρίς να έχει  ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί.
 • η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής επιπέδου Μάστερ αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής και ο φοιτητής έχει αποτύχει να υπερασπισθεί επιτυχώς την εν λόγω Διατριβή του για δεύτερη φορά.
 • δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.