Ευκαιρίες Εργοδότησης

Μια (1) θέση: Ειδικός Επιστήμονας για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τέσσερεις (4) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τρείς (3) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Δέκα (10) Θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας