Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Δομή και περιεχόμενο

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για μάθηση και επικοινωνία, οι οποίες παραμένουν, στις πλείστες περιπτώσεις, ανεκμετάλλευτες λόγω της απουσίας ενός επαρκούς θεωρητικού, παιδαγωγικού, και τεχνολογικού πλαισίου. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δυνατοτήτων και της πραγματικότητας, βάζοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ, και συνδέοντας τις γνώσεις και δεξιότητες αυτές με την εφαρμογή τους σε αυθεντικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μεταπτυχιακού επιπέδου φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού, της ερευνητικής διερεύνησης και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών μάθησης σε περιβάλλοντα τυπικής (π.χ. σχολεία) και μη τυπικής μάθησης (π.χ. μουσεία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μάθηση κατά την εργασία, κ.τ.λ.)

Από το Σεπτέμβριο του 2014 το μεταπτυχιακό προσφέρει μαθήματα ειδικά για άτομα με υπόβαθρο στην Πληροφορική με έμφαση στο Διάχυτο Υπολογισμό (ubiquitous computing). Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος αυτό δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με τεχνολογικό υπόβαθρο να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα μάθησης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο στη βάση τριών πυλώνων:

 • Θεωρητική Θεμελίωση,
 • Σχεδιασμός και Νέες Διαδραστικές Τεχνολογίες, και
 • Εφαρμογές.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική βάση φοίτησης και έχει ελάχιστη διάρκεια τρία εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια οκτώ εξάμηνα.

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά εννιά μαθήματα. Τα μαθήματα CIS 501 Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας και CIS 541 Μεθοδολογία Έρευνας είναι υποχρεωτικά κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών από όλους τους φοιτητές. Επιπρόσθετα, για την απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη Διατριβή Μάστερ, η οποία απαιτεί την εγγραφή στα μαθήματα CIS 560: Σχεδιασμός Έρευνας και CIS 580: Διατριβή Μάστερ.

Η έναρξη της Διατριβής Μάστερ μπορεί να γίνει μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος ή μετά από έγκριση του Τμήματος.

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακής Διατριβής του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

 

MODULES

 Μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου

ECTS

 CIS 501  Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας* 

7,5

 CIS 541  Μεθοδολογία Έρευνας* 

7,5

 CIS 516  Διαδραστικές Τεχνολογίες Διαδικτύου 

7,5

 CIS 522  Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 

7,5

 CIS 530  Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού 

7,5

 CIS 555  Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 

7,5

 CIS 556  Παιχνιδοποίηση και ανάπτυξη κοινωνικο-επιστημονικού γραμματισμού 

7,5

 CIS 557  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

7,5

 CIS 560  Σχεδιασμός Έρευνας*

7,5

 CIS 580  Διατριβή Μάστερ*

22,5

 CIS 812  Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 

7,5

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

ECTS

 CIS 513 Σχεδιασμός Αλληλεπιδραστικών Περιβαλλόντων Μάθησης 

7,5

 CIS 514  Καινοτόμες Τεχνολογίες 

7,5

 CIS 525  Νέα Μέσα και Παιδιά 

7,5

 CIS 527  Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση 

7,5

 CIS 528  Ψηφιακά Παιγνίδια, Μάθηση και Επικοινωνία 

7,5

 CIS 531  Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού** 

7,5

 CIS 555  Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 

7,5

 CIS 558  Έρευνα στις κινητές τεχνολογίες και μέσω κινητών τεχνολογιών 

7,5

 CIS 811  Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων 

7,5

 CIS 813  Νέα Μέσα 

7,5

MGA 517  Δικτυακές Κοινότητες και Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα 

7,5

 MGA 523  Συνεργατική Τεχνολογία 

7,5

 CIS 560  Σχεδιασμός Έρευνας* 

7,5

 CIS 580 Διατριβή Μάστερ* 

22,5

 

* Υποχρεωτικό μάθημα

** Προαπαιτούμενο η επιτυχής ολοκλήρωση του CIS 530

Η εγγραφή στο CIS 580 Διατριβή Μάστερ προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος CIS 560 Σχεδιασμός Έρευνας.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Πανεπιστημίου για να προσφερθεί ένα μάθημα χρειάζεται να έχει πέντε, τουλάχιστον, εγγραφές.

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές (2): Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.
 • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.