Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Δομή και περιεχόμενο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(α) Υποχρεωτικά Βάσης (14 μαθήματα, συμπ. Πρακτικής Άσκησης)

(β) Υποχρεωτικά Θεματικών Περιοχών (8 μαθήματα)

(γ) Μαθήματα Γλώσσας

- Ελληνικά (1 μάθημα)

- Αγγλικά (3 μαθήματα)

 

70

40

 

5

15

Μαθήματα Επιλογής

(α) Επιλεγόμενα Θεματικών Περιοχών (8 μαθήματα για κάθε ΘΠ)

(β) Τρίτη Γλώσσα (2 μαθήματα σε μία γλώσσα εκτός Ελληνικά και Αγγλικά)

(γ) Λοιπά Επιλεγόμενα Μαθήματα (μέχρι 6 από άλλα Τμήματα)

 

40

10

60

Πτυχιακή (15 ECTS, προαιρετική, αντικαθιστά 3 από τα "λοιπά επιλεγόμενα")

 

                                                                                                                Σύνολο ECTS

240

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Δύο Κατευθύνσεις

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες δηλώνουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις ξεχωριστά προτίμηση για μία από δύο κατευθύνσεις και με την εισδοχή τους θα ακολουθούν την κατεύθυνση την οποία δήλωσαν και πέρασαν.  Οι κατευθύνσεις είναι:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι – Διαδίκτυο και Κοινωνία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ – Τεχνολογίες Πληροφορικής

 

Τέσσερις Θεματικές Περιοχές

Εντός της κάθε κατεύθυνσης θα υπάρχουν δύο θεματικές περιοχές (ΘΠ) και ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον μία, ως εξής:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι – Διαδίκτυο και Κοινωνία

Υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον μίας από τις εξής ΘΠ:

 

ΘΠ I.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία

ΘΠ I.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ – Τεχνολογίες Πληροφορικής

Yποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον μίας από τις εξής ΘΠ:

 

ΘΠ II.A. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση

ΘΠ II.B. – Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού

 

Συνιστώσες και Μαθήματα

Για την ολοκλήρωση των σπουδών και την απονομή του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS (τυπικά 48 μαθημάτων) σε τέσσερις συνιστώσες, ως εξής:

 

(α) Υποχρεωτικά Βάσης (ΥΒ): 14 μαθήματα υποχρεωτικά για όλους:

 

ΕΣΔ 101          Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΣΔ 102          Θεωρία της Επικοινωνίας

ΕΣΔ 103          Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

ΕΣΔ 104          Κοινωνική Ψυχολογία

ΕΣΔ 107          Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

ΕΣΔ 109          Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

ΕΣΔ 164          Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΣΔ 166          Δημιουργία Περιεχομένου

ΕΣΔ 205          Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΣΔ 207          Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I: Ποσοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 208          Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 306          Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ΕΣΔ 309          Πρακτική Άσκηση

ΕΣΔ 407          Σχεδιασμός Έρευνας

 

(β) Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλώσσας (ΥΓ): 6 μαθήματα (1 Ελληνικά, 3 Αγγλικά και 2 σε τρίτη γλώσσα – βλέπετε Πίνακα 2)

 

(γ) Θεματικές Περιοχές (80 ECTS)

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεματικών Περιοχών (ΥΘ): 8 μαθήματα (40 ECTS) υποχρεωτικά για τη συμπλήρωση μίας ΘΠ.  Αυτά θα είναι κοινά για τις δύο ΘΠ της κάθε κατεύθυνσης, δηλαδή οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης θα παίρνουν αυτά τα 8 μαθήματα ανεξάρτητα από τη ΘΠ που θα ολοκληρώσουν, ως εξής:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι – Διαδίκτυο και Κοινωνία

ΘΠ I.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία 

ΘΠ I.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα

 

ΕΣΔ 105          Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

ΕΣΔ 203          Η Κουλτούρα της Ψηφιακής Επικοινωνίας

ΕΣΔ 206          Κριτική Θεωρία των Μέσων

ΕΣΔ 210          Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

ΕΣΔ 220          Αρχές Δημοσιογραφίας

ΕΣΔ 303          Στρατηγική Πολιτικής Επικοινωνίας

ΕΣΔ 320          Ρεπορτάζ και Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής

ΕΣΔ 478          Κοινή Γνώμη

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ – Τεχνολογίες Πληροφορικής

ΘΠ II.A. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση

ΘΠ II.B. – Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού

 

ΕΣΔ 108          Λογισμικό και Επίλυση Προβλημάτων

ΕΣΔ 202          Διαχείριση Περιεχομένου

ΕΣΔ 204          Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση

ΕΣΔ 240          Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

ΕΣΔ 250          Γλώσσες Σεναρίων: Python

ΕΣΔ 340          Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΣΔ 350          Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Ιστοσελίδων

ΕΣΔ 456          Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα Θεματικών Περιοχών (ΕΘ): Ακόμα 8 μαθήματα ΕΣΔ (40 ECTS) από περίπου 10-11 που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για τη συμπλήρωση κάθε ΘΠ (επιπλέον των 8 ΥΘ).  Αυτά θα είναι διαφορετικά για την κάθε ΘΠ, δηλαδή οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης θα παίρνουν 8 μαθήματα της ΘΠ που θα ακολουθήσουν (βλέπετε Πίνακες Ι.Α., Ι.Β., ΙΙ.Α. και ΙΙ.Β. μετά τον Πίνακα 2).

 

(δ) Λοιπά Επιλεγόμενα Μαθήματα (60 ECTS): Mέχρι 12 μαθήματα από τα οποία μέχρι 6 μπορεί να είναι οποιαδήποτε μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα και τα υπόλοιπα (6-12) οποιαδήποτε μαθήματα με κωδικό ΕΣΔ ή ΟΕΜ (Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας, όπως πιο κάτω).  Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται, ανάλογα με τη διαδρομή στο πρόγραμμα ως:

 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΜΠΕ): Μαθήματα ΕΣΔ που είναι υποχρεωτικά στην κατεύθυνση που δεν ακολουθείται (δηλαδή, για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Ι τα μαθήματα που είναι ΥΘ για την κατεύθυνση ΙΙ και για τους φοιτητές της κατεύθυνσης ΙΙ τα μαθήματα που είναι ΥΘ για την κατεύθυνση Ι) και οποιοδήποτε από 10 μαθήματα με κωδικό ΟΕΜ, τα οποία έχουν ειδικό στάτους λόγω της συνάφειας με το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας (βλέπε Πίνακες Α και Β μετά τον Πίνακα 2).

 

Επιλεγόμενα Θεματικών Περιοχών: Αυτά είναι τα ΕΘ που δεν πιστώθηκαν για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων της ΘΠ που ακολουθείται.

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ): Αυτά τα μαθήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προς συμπλήρωση δεύτερης ΘΠ εντός της ίδιας κατεύθυνσης (χρειάζονται 8, αφού θα έχουν υποχρεωτικά συμπληρωθεί τα 8 ΥΘ που είναι κοινά για τις δύο ΘΠ της ίδια κατεύθυνσης).  Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μαθήματα ΕΣΔ της άλλης κατεύθυνσης (χωρίς ωστόσο να μπορούν συμπληρώσουν ΘΠ στην άλλη κατεύθυνση) ή οποιαδήποτε μαθήματα ΕΣΔ ή μέχρι 6 μαθήματα από άλλα Τμήματα.

Μαθήματα Εξαμήνων

Κατεύθυνση Ι: Διαδίκτυο και Κοινωνία (ΘΠ I.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία & ΘΠ I.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα)

 

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΣΔ 101

5

2.

ΥΒ

Θεωρία της Επικοινωνίας

ΕΣΔ 102

5

3.

ΥΒ

Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

ΕΣΔ 103

5

4.

ΥΒ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

ΕΣΔ 107

5

5.

ΥΒ

Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΣΔ 164

5

6.

ΥΓ

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

LCE 668

5

2ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Κοινωνική Ψυχολογία

ΕΣΔ 104

5

2.

ΥΘ

Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

ΕΣΔ 105

5

3.

ΥΒ

Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

ΕΣΔ 109

5

4.

ΥΒ

Δημιουργία Περιεχομένου

ΕΣΔ 166

5

5.

ΜΠΕ

Επιλογή από Πίνακα Α*

 

5

6.

ΥΓ

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας I

LCE 110

5

3ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΣΔ 205

5

2.

ΥΘ

Κριτική Θεωρία των Μέσων

ΕΣΔ 206

5

3.

ΥΒ

Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 207

5

4.

ΜΠΕ

Επιλογή από Πίνακα Α*

 

5

5.

ΥΓ

Επιλογή από Πίνακα IV (Γλώσσα Επίπεδο Ι)

 

5

6.

ΥΓ

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας ΙΙ

LCE 211

5

* Η επιλογή περιορίζεται σε μαθήματα με κωδικούς ΕΣΔ 1xx, ΕΣΔ 2xx, ΟΕΜ 1xx και ΟΕΜ 2xx

4ο Εξάμηνο

1.

ΥΘ

Η Κουλτούρα της Ψηφιακής Επικοινωνίας

ΕΣΔ 203

5

2.

ΥΘ

Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

ΕΣΔ 210

5

3.

ΥΒ

Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 208

5

4.

ΥΘ

Αρχές Δημοσιογραφίας

ΕΣΔ 220

5

5.

ΥΓ

Επιλογή από Πίνακα IV (Γλώσσα Επίπεδο ΙΙ)

 

5

6.

ΥΓ

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας ΙΙΙ

LCE 212

6

5ο Εξάμηνο

1.

ΥΘ

Στρατηγική Πολιτικής Επικοινωνίας

ΕΣΔ 303

5

2.

ΥΒ

Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ΕΣΔ 306

5

3.

ΥΘ

Ρεπορτάζ και Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής

ΕΣΔ 320

5

4.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ

Επιλογή από Πίνακα Α ή Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

5.

ΜΠΕ / ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Α ή Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

6.

ΕΘ / ΕΕ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

6ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Πρακτική Άσκηση*

ΕΣΔ 409

5

2.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

3.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.A ή Πίνακα Ι.B

 

5

4.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.A ή Πίνακα Ι.B

 

5

5.

ΕΘ / ΕΕ  

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

6.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ 

Επιλογή από Πίνακα Α ή Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

* Αν η πρακτική άσκηση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από 13 εβδομάδες και γίνει μέσω του Erasmus στο εξωτερικό θα πιστώνεται με περισσότερα ECTS, με μέγιστο όριο το 8.

7ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Σχεδιασμός Έρευνας

ΕΣΔ 407

5

2.

ΥΘ

Κοινή Γνώμη

ΕΣΔ 478

5

3.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

4.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

5.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

6.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ 

Επιλογή από Πίνακα Α ή Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

8ο Εξάμηνο

1.

ΕΘ

Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β.)

 

15

2.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

3

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β

 

5

4.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ

Επιλογή από Πίνακα Α ή Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα Ι.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

 

Πίνακας Α: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΜΠΕ) Κατεύθυνσης Ι*

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΕΣΔ 108

Λογισμικό και επίλυση προβλημάτων

ΕΣΔ 202

Διαχείριση Περιεχομένου

ΕΣΔ 204

Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση

ΕΣΔ 240

Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

ΕΣΔ 250

Γλώσσες Σεναρίων: Python

ΕΣΔ 340

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΣΔ 350

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Ιστοσελίδων

ΕΣΔ 456

Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

OEM 101

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΟΕΜ 106

Βασικές Αρχές της Διαφήμισης και της Επικοινωνίας

ΟΕΜ 108

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

ΟΕΜ 201

Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΟΕΜ 204

Διαδικτυακή Διαφήμιση και Επικοινωνία

ΟΕΜ 205

Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

ΟΕΜ 322

Μάρκετινγκ Εντυπώσεων

ΟΕΜ 324

Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων

ΟΕΜ 325

Ειδικά Θέματα Διαφήμισης

ΟΕΜ 424

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

* Τα Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Κατεύθυνσης Ι είναι τα ΥΘ Κατεύθυνσης ΙΙ και τα Μαθήματα ΟΕΜ

 

Πίνακας Ι.Α: Επιλεγόμενα Θεματικής (ΕΘ) Ι.Α «Διαδίκτυο και Εξουσία»

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΕΣΔ 314

Πολιτική και Διαδίκτυο

ΕΣΔ 316

Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές

ΕΣΔ 317

Κοινωνικά Κινήματα

ΕΣΔ 382

Κοινωνικά Προβλήματα

ΕΣΔ 385

Διαδίκτυο και Κοινωνία (μάθημα Erasmus, προσφέρεται στα αγγλικά)

ΕΣΔ 416

Μεγάλα Δεδομένα και Αλγόριθμοι: Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας

ΕΣΔ 418

Πολιτικά Κόμματα και Εκλογές

ΕΣΔ 482

Κοινωνική Απόκλιση

ΕΣΔ 486

Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ Ι.Α.

 

Πίνακας Ι.Β: Επιλεγόμενα Θεματικής (ΕΘ) Ι.Β «Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα»

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΕΣΔ 322

Τα Μέσα Επικοινωνίας στην Κύπρο

ΕΣΔ 324

Δημοσιογραφία Δεδομένων

ΕΣΔ 327

Πολυμεσική Δημοσιογραφία

ΕΣΔ 329

Δημοσιογραφία και Διαδίκτυο

ΕΣΔ 372

Εισαγωγή στην Ηχητική Παραγωγή

ΕΣΔ 374

Εναλλακτικά Μέσα

ΕΣΔ 383

Δεοντολογία και Ηθική στα Μέσα Επικοινωνίας

ΕΣΔ 426

Ερευνητική Δημοσιογραφία

ΕΣΔ 471

Ραδιοφωνική Παραγωγή – Ψηφιακό Ραδιόφωνο (μάθημα Erasmus)

ΕΣΔ 487

Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ Ι.Β

 

Πίνακας ΙII: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) σε οποιοδήποτε Τμήμα:

Τα μαθήματα που προσφέρονται ως επιλεγόμενα καθορίζονται κάθε εξάμηνο από τα Τμήματα και ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.

 

Πίνακας IV: Μαθήματα Επιλογής Γλώσσας από Κέντρο Γλωσσών – Επίπεδο Ι & ΙΙ

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

LCE 610

Γερμανικά Ι

LCE 611

Γερμανικά ΙΙ

LCE 620

Γαλλική Γλώσσα Ι

LCE 621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

LCE 630

Ισπανικά Ι

LCE 631

Ισπανικά ΙΙ

LCE 640

Ιταλική Γλώσσα Ι

LCE 641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

LCE 650

Ρωσικά Ι

LCE 651

Ρωσικά ΙΙ

 

 

 

Κατεύθυνση ΙΙ: Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΘΠ II.A. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση και ΘΠ II.B. – Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού)

 

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΣΔ 101

5

2.

ΥΒ

Θεωρία της Επικοινωνίας

ΕΣΔ 102

5

3.

ΥΒ

Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

ΕΣΔ 103

5

4.

ΥΒ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

ΕΣΔ 107

5

5.

ΥΒ

Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΣΔ 164

5

6.

ΥΓ

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

LCE 668

5

2ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Κοινωνική Ψυχολογία

ΕΣΔ 104

5

2.

ΥΘ

Λογισμικό και επίλυση προβλημάτων

ΕΣΔ 108

5

3.

ΥΒ

Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

ΕΣΔ 109

5

4.

ΥΒ

Δημιουργία Περιεχομένου

ΕΣΔ 166

5

5.

ΜΠΕ

Επιλογή από Πίνακα Β*

 

5

6.

ΥΓ

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας I

LCE 110

5

3ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΣΔ 205

5

2.

ΥΘ

Διαχείριση Περιεχομένου

ΕΣΔ 202

5

3.

ΥΒ

Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 207

5

4.

ΜΠΕ

Επιλογή από Πίνακα Β*

 

5

5.

ΥΓ

Επιλογή από Πίνακα IV (Γλώσσα Επίπεδο Ι)

 

5

6.

ΥΓ

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας ΙΙ

LCE 211

5

* Η επιλογή περιορίζεται σε μαθήματα με κωδικούς ΕΣΔ 1xx, ΕΣΔ 2xx, ΟΕΜ 1xx και ΟΕΜ 2xx

4ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση

ΕΣΔ 208

5

2.

ΥΘ

Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση

ΕΣΔ 204

5

3.

Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

ΕΣΔ 240

5

4.

ΥΘ

Γλώσσες Σεναρίων: Python

ΕΣΔ 250

5

5.

ΥΓ

Επιλογή από Πίνακα IV (Γλώσσα Επίπεδο ΙΙ)

 

5

6.

ΥΓ

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας ΙΙΙ

LCE 212

6

5ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ΕΣΔ 306

5

2.

ΥΘ

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΣΔ 340

5

3.

ΥΘ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Ιστοσελίδων

ΕΣΔ 350

5

4.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ

Επιλογή από Πίνακα Β ή Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

5.

ΜΠΕ / ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Β ή Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

6.

ΕΘ / ΕΕ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

6ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Πρακτική Άσκηση*

ΕΣΔ 409

5

2.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

3.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.A ή Πίνακα ΙΙ.B

 

5

4.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.A ή Πίνακα ΙΙ.B

 

5

5.

ΕΘ / ΕΕ  

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β  ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

6.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ

Επιλογή από Πίνακα Β ή Πίνακα ΙΙ.Α  ή  Πίνακα ΙΙ.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

* Αν η πρακτική άσκηση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από 13 εβδομάδες και γίνει μέσω του Erasmus στο εξωτερικό θα πιστώνεται με περισσότερα ECTS, με μέγιστο όριο το 8.

7ο Εξάμηνο

1.

ΥΒ

Σχεδιασμός Έρευνας

ΕΣΔ 407

5

2.

ΥΘ

Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

ΕΣΔ 456

5

3.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα Ι.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

4.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

5.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

6.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ 

Επιλογή από Πίνακα Β ή Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

8ο Εξάμηνο

1.

ΕΘ

Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β.)

 

15

2.

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

3

ΕΘ

Επιλογή από Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β

 

5

4.

ΜΠΕ / ΕΘ / ΕΕ 

Επιλογή από Πίνακα Β ή Πίνακα ΙΙ.Α ή Πίνακα ΙΙ.Β ή Πίνακα ΙΙΙ

 

5

 

Πίνακας Β: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΜΠΕ) Κατεύθυνσης ΙΙ*

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΕΣΔ 105

Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

ΕΣΔ 203

Η Κουλτούρα της Ψηφιακής Επικοινωνίας

ΕΣΔ 206

Κριτική Θεωρία των Μέσων

ΕΣΔ 210

Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

ΕΣΔ 220

Αρχές Δημοσιογραφίας

ΕΣΔ 303

Στρατηγική Πολιτικής Επικοινωνίας

ΕΣΔ 320

Ρεπορτάζ και Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής

ΕΣΔ 478

Κοινή Γνώμη

OEM 101

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΟΕΜ 106

Βασικές Αρχές της Διαφήμισης και της Επικοινωνίας

ΟΕΜ 108

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

ΟΕΜ 201

Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΟΕΜ 204

Διαδικτυακή Διαφήμιση και Επικοινωνία

ΟΕΜ 205

Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

ΟΕΜ 322

Μάρκετινγκ Εντυπώσεων

ΟΕΜ 324

Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων

ΟΕΜ 325

Ειδικά Θέματα Διαφήμισης

ΟΕΜ 424

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

* Τα Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Κατεύθυνσης ΙΙ είναι τα ΥΘ Κατεύθυνσης Ι και τα Μαθήματα ΟΕΜ

 

Πίνακας ΙΙ.Α: Επιλεγόμενα Θεματικής (ΕΘ) ΙΙ.Α «Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση»

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΕΣΔ 341

Ψηφιακά Παιχνίδια και Επικοινωνία

ΕΣΔ 373

Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα  (μάθημα Erasmus)

ΕΣΔ 375

Οπτικοποίηση Δεδομένων

ΕΣΔ 384

Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ (Creative Documentary)

ΕΣΔ 444

Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον

ΕΣΔ 473

Συλλογική Νοημοσύνη

ΕΣΔ 474

Τεχνολογίες της Πειθούς (πιθανό Erasmus)

ΕΣΔ 488

Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ ΙΙ.Α.

 

Πίνακας ΙΙ.Β: Επιλεγόμενα Θεματικής (ΕΘ) ΙΙ.Β «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού»

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΕΣΔ 351

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

ΕΣΔ 352

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού

ΕΣΔ 353

Διαδραστικά Πολυμέσα Ι

ΕΣΔ 354

Διαδραστικοί Ιστότοποι

ΕΣΔ 416

Μεγάλα Δεδομένα και Αλγόριθμοι: Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας

ΕΣΔ 453

Διαδραστικά Πολυμέσα ΙΙ

ΕΣΔ 454

Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα

ΕΣΔ 458

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Κινητών Συσκευών

ΕΣΔ 459

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

ΕΣΔ 485

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

ΕΣΔ 489

Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ ΙΙ.Β.

 

Πίνακας ΙII: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) σε οποιοδήποτε Τμήμα:

Τα μαθήματα που προσφέρονται ως επιλεγόμενα καθορίζονται κάθε εξάμηνο από τα Τμήματα και ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.

 

Πίνακας IV: Μαθήματα Επιλογής Γλώσσας από Κέντρο Γλωσσών – Επίπεδο Ι & ΙΙ

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

LCE 610

Γερμανικά Ι

LCE 611

Γερμανικά ΙΙ

LCE 620

Γαλλική Γλώσσα Ι

LCE 621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

LCE 630

Ισπανικά Ι

LCE 631

Ισπανικά ΙΙ

LCE 640

Ιταλική Γλώσσα Ι

LCE 641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

LCE 650

Ρωσικά Ι

LCE 651

Ρωσικά ΙΙ

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

Τα κριτήρια εισδοχής φοιτητών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν  συνολικά σε τέσσερα μαθήματα, ένα εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τα Νέα Ελληνικά.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2007. Σύμφωνα με απόφαση των μελών του Τμήματος, το πρόγραμμα αναθεωρείται ανά πενταετία.  Στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διεπιστημονικότητα του προγράμματος, έχουν προταθεί δύο διαφορετικά πλαίσια πρόσβασης (http://archeia.moec.gov.cy/mc/49/plaisia_prosvasis_2019.pdf) τα οποία εστιάζουν στις δυο κατευθύνσεις του προγράμματος (Διαδίκτυο και Κοινωνία & Τεχνολογίες Πληροφορικής):

Για την κατεύθυνση «Διαδίκτυο και Κοινωνία» έχει επιλεγεί το Πλαίσιο 6 το οποίο απαιτεί εξέταση στα ακόλουθα:

Υποχρεωτικά Μαθήματα (2)

Επιλεγόμενα Μαθήματα (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Λατινικά
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ.
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Οικονομικά
 • Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

 

Για την κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής» έχει επιλεγεί το Πλαίσιο 23 το οποίο απαιτεί εξέταση στα ακόλουθα:

Υποχρεωτικά Μαθήματα (3)

Επιλεγόμενα Μαθήματα (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά
 3. Πληροφορική ή Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
 • Οικονομικά
 • Λογιστική
 • Φυσική
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι το μόνο από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των δημοσίων Πανεπιστημίων στο οποίο οι φοιτητές εισάγονται μέσω του Πλαισίου 23.

 

α) Κατανομή Θέσεων Εισακτέων

Η κατανομή των θέσεων εισακτέων γίνεται με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος. Βασικό κριτήριο είναι τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων, που οργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

 

β) Εγγραφές

Η ουσιαστική κατοχύρωση της θέσης γίνεται με την εγγραφή σε μαθήματα και με την ενεργό φοίτηση. Φοιτητής/ήτρια που, ενώ αποδέχθηκε τη θέση που του/της προσφέρθηκε, δεν εγγράφεται σε μαθήματα ή στο τέλος του α’ εξαμήνου δεν εξασφαλίζει οποιαδήποτε βαθμολογία, διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών.

 

γ) Μετεγγραφές

Η διαδικασία μετεγγραφών και δεύτερου πτυχίου εφαρμόζεται κεντρικά από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετεγγραφή φοιτητών στα Τμήματα όπου παρουσιάζονται οι κενές αυτές θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες για μετεγγραφή πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5/10) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και να μπορούν να φοιτήσουν την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών που αιτείται ο/η υποψήφιος/α στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί στο ίδρυμα προέλευσης. Η συνάφεια δεν αφορά μόνο στον τίτλο του προγράμματος, αλλά και στην ύλη των μαθημάτων που αυτό περιλαμβάνει, στη βάση της οποίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και θα πιστωθούν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο/Η μετεγγραφόμενος/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα εξάμηνο πλήρους φοίτησης στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και να είναι ενεργός/ή φοιτητής/ήτρια κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του/της. Το Τμήμα έχει δικαίωμα να προσφέρει στον/στην υποψήφιο/α θέση υπό όρους, αναφερόμενους στη βαθμολογία του εξαμήνου που διανύει. Το Τμήμα έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να κρίνει το εξάμηνο στο οποίο θα εγγραφεί ένας/μία μεταγραφόμενος/η φοιτητής/ήτρια και τα ακριβή μαθήματα που μπορούν να του/της πιστωθούν.

Το Τμήμα θα αξιολογήσει τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Μέση σταθμική βαθμολογία στο ίδρυμα προέλευσης
 • Αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων που ο/η υποψήφιος/α παρακολούθησε με επιτυχία.
 • Βαθμολογία σε επιμέρους μαθήματα
 • Βαθμός συνάφειας του προγράμματος σπουδών προέλευσης σε σχέση με το Τμήμα προτίμησης στο ΤΕΠΑΚ
 • Τρόπος και βαθμολογία εισδοχής στο ίδρυμα προέλευσης (π.χ. βαθμός εισαγωγικών εξετάσεων)
 • Ιατρικοί/οικονομικοί/κοινωνικοί λόγοι (που όμως δεν υπερκαλύπτουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια). Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο από το Τμήμα πριν τη λήψη απόφασης.

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος