Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα αποτελείται από 48 μαθηματα (των 5 ECTS) και έχει συνολικό φόρτο 240 ECTS.  Τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε τέσσερις συνιστώσες ως εξής:

 

 • Πρώτη Συνιστώσα: Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης (16 μαθήματα/80 ECTS)

Τα υποχρεωτικά μαθήματα αποτελούν τη βάση για τον κλάδο σπουδών όπως αυτός προσφέρεται στο Τμήμα ΕΣΔ και είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Τα μαθήματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 • Δεύτερη Συνιστώσα: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλώσσας (6 μαθήματα/30 ECTS)

Τα υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας στοχεύουν στην γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά πέρα από το Λύκειο, τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τον κλάδο σπουδών τους, καθώς και στη στοιχειώδη εξοικείωση τους με μια τρίτη γλώσσα. Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να πάρει ένα μάθημα Ελληνικών, τρία μαθήματα Αγγλικών και δύο μαθήματα σε οποιαδήποτε τρίτη γλώσσα προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών με τουλάχιστον δύο μαθήματα.

 • Τρίτη Συνιστώσα: Μαθήματα Επιλογής Θεματικών Περιοχών (20 μαθήματα/100 ECTS)

Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν εισαγωγικά και εξειδικευμένα μαθήματα που εντάσσονται με βάση το αντικείμενό τους σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πέντε Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1 – Πολιτική Επικοινωνία:

Η Θεματική Περιοχή «Πολιτική Επικοινωνία» θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες πολιτικές διαδικασίες (διαμόρφωση πολιτικής ταυτότητας, πολιτική επικοινωνία και πολιτική δράση), διαμεσολαβούνται από τις ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνίας και το διαδίκτυο – τόσο σε επίπεδο θεσμικής πολιτικής όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας πολιτών. Καίρια περιοχή διερεύνησης είναι οι αλλαγές που επιφέρει το διαδίκτυο στην αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών ελίτ και πολιτών και ο βαθμός εκδημοκρατισμού της πολιτικής και της κοινωνίας ή, αντίθετα, επίτασης του κοινωνικού ελέγχου. Περιλαμβάνει μαθήματα όπως «Πολιτική και Διαδίκτυο», «Εναλλακτικά Μέσα», «Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου», «Εθνότητα, Ιθαγένεια και Τεχνικές Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας», «Πολιτικό Μάρκετινγκ», «Κοινωνικά Κινήματα». Η Θεματική Περιοχή θα θέσει τις βάσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων σε τομείς που σχετίζονται με την πολιτική επικοινωνία, με εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών – π.χ. θέσεις συμβούλων επικοινωνίας σε πολιτικά κόμματα, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΚΟ και ομάδες πίεσης, θέσεις αναλυτών κοινής γνώμης, κ.ά.

Θεματική Περιοχή 2 – Δημοσιογραφία:

Οι κύριες περιοχές διερεύνησης εντός της «Δημοσιογραφίας» έχουν να κάνουν πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, με την ενημερωτική διάσταση των Μέσων και της Επικοινωνίας. Η θεματική αυτή περιοχή οικοδομείται στη βάση της διττής – θεωρητικής και εφαρμοσμένης- δομής του προγράμματος. Η θεωρητική διάσταση προσεγγίζει με κριτικό τρόπο ζητήματα που άπτονται των σχέσεων των Μέσων, των ειδήσεων και των δημοσιογράφων με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό, καθώς και των τρόπων με τους οποίους η δημοσιογραφία και οι ειδήσεις διαμεσολαβούν τις σχέσεις και τους θεσμούς της κοινωνίας στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Η εφαρμοσμένη και πρακτική διάσταση της «Δημοσιογραφίας» εστιάζει στην ειδίκευση των φοιτητών στην παραγωγή ολοκληρωμένου ειδησεογραφικού προϊόντος, από το πρώτο στάδιο συλλογής των πληροφοριών, ως το τελικό στάδιο παρουσίασης και διανομής των ειδήσεων, για έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο. Οι φοιτητές που θα εμβαθύνουν στη θεματική αυτή περιοχή θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την θεωρητική τους κατάρτιση και την εξοικείωση τους με τα εργαλεία και τις τεχνικές παραγωγής ενημερωτικού περιεχομένου σε ευρύ φάσμα επαγγελμάτων στο πεδίο της ενημέρωσης, ειδικά αυτών που απαιτούν τη χρήση νέων τεχνολογιών: δημοσιογραφία, διαχείριση ενημερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμβουλευτική στην οργάνωση και προβολή ενημερωτικού περιεχομένου στις διάφορες πλατφόρμες και περιβάλλοντα των νέων τεχνολογιών, κ.ά.

Θεματική Περιοχή 3 – Εφαρμοσμένη Επικοινωνία:

Εφαρμοσμένη επικοινωνία είναι η γνωστική περιοχή που παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΕΣΔ να προσεγγίσουν επί μέρους γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά του μάρκετινγκ, της διαφήμισης και της οργάνωσης των Μ.Μ.Ε. Η έκθεση τους σε αντίστοιχες ενότητες μαθημάτων συνεισφέρει στην κατανόηση της λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. αλλά και των συναφών οργανισμών ως οικονομικών οντοτήτων που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας και διαχείρισης. Η εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και τον στρατηγικό σχεδιασμό των Μ.Μ.Ε. κρίνεται στις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας αυτών των οργανισμών ως απαραίτητη για όποιον ασχολείται με την Επικοινωνία. Η ενασχόληση τους με τα προσφερόμενα μαθήματα της εφαρμοσμένης επικοινωνίας προσφέρει τη δυνατότητα (α) της εισαγωγής των φοιτητών στην ερευνητική μεθοδολογία των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και (β) της δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της διεπιστημονικής ερευνητικής συνεργασίας και συνέργειας εντός του Τμήματος ΕΣΔ. Ταυτόχρονα εξοπλίζει τους αποφοίτους με την απαραίτητη γνώση, που τους παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα και τους καθιστά ανταγωνιστικούς στην αναζήτηση επαγγελματικής ενασχόλησης.

Θεματική Περιοχή 4 – Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία:

Η Θεματική Περιοχή «Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία», εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η Τεχνολογία και η Επιστήμη διαμορφώνουν το πολιτισμικό περιβάλλον αλλά και πώς, ταυτόχρονα, διαμορφώνονται από αυτό. Η αλληλεπίδραση αυτή εκτείνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής ζωής, της ατομικής εμπειρίας, των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, της επικοινωνίας και των Μέσων Ενημέρωσης, της μάθησης και εκπαίδευσης, της εθνικής ταυτότητας και της διαχείρισης της εξουσίας. Το πεδίο έχει διεπιστημονική δομή και χαρακτήρα. Ο καίριος και καταλυτικός ρόλος της χρήσης των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών σε όλες τις περιοχές που προαναφέρθηκαν, διαμορφώνει τα τελικά χαρακτηριστικά του πεδίου το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη Θεματική Περιοχή. Το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στη Θεματική Περιοχή «Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία» συνδυάζουν θεωρητική γνώση αλλά και πρακτικές δεξιότητες που αφορούν στην χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, με στόχο την παροχή γνώσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση των σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ τεχνολογίας, κουλτούρας και κοινωνίας. Οι γνώσεις αυτές βρίσκουν εφαρμογές σε επαγγελματικά πεδία όπως η Παραγωγή και Διαχείριση Περιεχομένου για τα Νέα Μέσα, η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, τα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, θέματα που άπτονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Συμβουλευτική Στρατηγική Επικοινωνία, κ.λ.π.

Θεματική Περιοχή 5 – Διαχείριση Πληροφορίας:

Διαχείριση πληροφορίας είναι η συστηματική συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία πληροφοριών από μια ή περισσότερες πηγές και η διανομή των πληροφοριών αυτών σε ένα ή περισσότερους αποδέκτες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η θεματική περιοχή “Διαχείριση Πληροφορίας” εστιάζει στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου των δεδομένων που είναι διαθέσιμα σήμερα. Κύριος στόχος της θεματικής περιοχής είναι να οργανώσει τη διδασκαλία των σχετικών αντικειμένων ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για σταδιοδρομία στον ευρύτερο τομέα των Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέματα όπως: (1) Μορφές δεδομένων, μεταδεδομένων και στρατηγικές οργάνωσης πληροφοριών, (2) Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από το Διαδίκτυο (web data mining), (3) Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management systems), (4) Μοντέρνες μηχανές αναζήτησης (search engines), (5) Διαδραστικές Διαδικτυακές εφαρμογές, (6) Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και (7) Διάχυτος Υπολογισμός και το Internet of Things. Σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο, η συγκεκριμένη θεματική περιοχή προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής εξοικείωσης με διάφορες τεχνολογίες του διαδικτύου στις οποίες περιλαμβάνονται: (1) τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL, PostgreSQL), (2) τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Joomla, Moodle), (3) οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφιακές συλλογές (Greenstone), (4) ο προγραμματισμός Ιστοσελίδων (XHTML, CSS), (5) ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων (Adobe Dreamweaver, Kompozer), (6) η ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση οντοτήτων (Weka, OWL), (7) ο προγραμματισμός διαδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών (Javascript, PHP), (8) ο προγραμματισμός διαδραστικών πολυμέσων (Actionscript), (9) ο σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού (Java) και (10) η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (Android). Ελάχιστη απαίτηση αποφοίτησης είναι η ολοκλήρωση 20 μαθημάτων επιλογής Θεματικών Περιοχών. Ο κάθε φοιτητής θα ακολουθεί Ατομικό Πλάνο Σπουδών το οποίο θα διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο. Οι φοιτητές θα έχουν την επιλογή για έμφαση σε μία ή περισσότερες Θεματικές Περιοχές, επιλέγοντας τα μαθήματα που θα κρίνονται καταλληλότερα σε κάθε περίπτωση. Με την συμπλήρωση 12 ή περισσότερων μαθημάτων σε μία Θεματική Περιοχή η έμφαση θα αποτυπώνεται και στο Πτυχίο ως “επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων” της Θεματικής Περιοχής. Το όφελος που προσφέρει αυτή η επιλογή είναι η πιο εξειδικευμένη κατάρτιση σε μία Θεματική Περιοχή, κάτι που κρίνεται σημαντικό σε περίπτωση συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που σχετίζονται με τις Θεματικές Περιοχές, καθώς επίσης και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών. Πάντως, η επιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων μιας Θεματικής Περιοχής δεν πιστοποιεί επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα (αυτό δεν είναι στόχος του πτυχίου Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου). Εναλλακτικά, οι φοιτητές θα είναι ελεύθεροι να σχεδιάσουν το Ατομικό Πλάνο Σπουδών τους με λιγότερη έμφαση σε περισσότερες Θεματικές Περιοχές. Τα μαθήματα Επιλογής Θεματικών Περιοχών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

 • Τέταρτη Συνιστώσα: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (6 μαθήματα/30 ECTS)

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών για να έχουν την ευκαιρία οι φοιτητές να ενισχύσουν τη μόρφωσή τους σε εύρος, χωρίς περιορισμούς, επιλέγοντας μαθήματα οποιουδήποτε Τμήματος (ή του Κέντρου Γλωσσών) του Πανεπιστημίου, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τα μαθήματα, που είναι ανοικτά ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, ανακοινώνονται κατά την περίοδο εγγραφών κάθε εξαμήνου από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Χρονοδιάγραμμα Φοίτησης

Η κανονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης (έξι μαθήματα/30 ECTS ανά εξάμηνο). Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης και τα τέσσερα από τα έξι Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλώσσας (ένα μάθημα Ελληνικών και τρία μαθήματα Αγγλικών) θα προσφέρονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα.  Τα Μαθήματα Επιλογής Θεματικών Περιοχών θα προσφέρονται σε λογική χρονική επαλληλία με βάση τη διαθεσιμότητα των ακαδημαϊκών, τους διαθέσιμους πόρους για εξωτερικούς διδάσκοντες και τις ανάγκες των φοιτητών.

Οι φοιτητές θα μπορούν να εγγράφονται σε αυτά τα μαθήματα σε οποιοδήποτε εξάμηνο φοίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει περιθώριο στο Ατομικό Πλάνο Σπουδών τους και κατόπιν συνεννόησης με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει και για τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Τρίτης Γλώσσας και τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Μαθήματα Εξαμήνων

*Προαπαιτούμενο μάθημα

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIS 101 Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

5

CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία

5

CIS 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

5

CIS 105 Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

5

CIS 103 Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

5

CIS 108 Εισαγωγή στις Εφαρμογές Υπολογιστών

5

CIS 106 Τοπικά και Διεθνή Επικοινωνιακά Συστήματα

5

CIS 109 Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

5

CIS 107 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

5

LCE 110 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου Ι

5

LCE 668 Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIS 206 Κριτική Θεωρία των Μέσων

5

CIS 205 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5

CIS 207 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I (*CIS 109)

5

CIS 208 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II (*CIS 109)

5

LCE 211 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙ

5

LCE 212 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙΙ

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIS 306 Έρευνα στο Διαδίκτυο και μέσω του Διαδικτύου (*CIS 109)

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

 

Ανοικτή Επιλογή*

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CIS 407 Σχεδιασμός Έρευνας (*CIS 109)

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

CIS 409 Πρακτική Άσκηση

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Ανοικτή Επιλογή*

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Το  κάθε  μάθημα παριστάνεται με τα γράμματα CIS και έναν τριψήφιο αριθμό στον οποίο:

-   Το ψηφίο στη θέση των εκατοντάδων παριστάνει το επίπεδο του μαθήματος (όπως αυτό είναι γενικά κατανοητό σε σχέση με το βαθμό δυσκολίας και σε αντιστοιχία με τα έτη σπουδών) ως εξής:

1# # μαθήματα 1ου επιπέδου

2 # # μαθήματα 2ου επιπέδου

3 # # μαθήματα 3ου επιπέδου

4 # # μαθήματα 4ου επιπέδου

- Το ψηφίο στη θέση των δεκάδων παριστάνει το ρόλο του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών (υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο και Θεματική  Περιοχή  την  οποία  εξυπηρετεί) ως εξής:

#0# Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης (εξυπηρετούν όλες τις ΘΠ)

#1# Επιλεγόμενα μαθήματα ΘΠ1 – Πολιτική Επικοινωνία

#2# Επιλεγόμενα μαθήματα ΘΠ2 – Δημοσιογραφία

#3# Επιλεγόμενα μαθήματα ΘΠ3 – Εφαρμοσμένη Επικοινωνία

#4# Επιλεγόμενα μαθήματα ΘΠ4 – Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία

#5# Επιλεγόμενα μαθήματα ΘΠ5 – Διαχείριση Πληροφορίας

#7# Επιλεγόμενα μαθήματα που εξυπηρετούν 2 ΘΠ

#8# Επιλεγόμενα μαθήματα που εξυπηρετούν 4 ή 5 ΘΠ

#9# Πτυχιακή εργασία (εξυπηρετεί όλες τις ΘΠ) ή άλλη ερευνητική εργασία

- Το ψηφίο των μονάδων είναι ένας αυθαίρετος αύξων αριθμός από 0-9.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ECTS

CIS 101

Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

5

CIS 102

Θεωρία της Επικοινωνίας

5

CIS 103

Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

5

CIS 104

Κοινωνική Ψυχολογία

5

CIS 105

Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

5

CIS 106

Τοπικά και Διεθνή Επικοινωνιακά Συστήματα

5

CIS 107

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

5

CIS 108

Εισαγωγή στις Εφαρμογές Υπολογιστών

5

CIS 109

Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

5

CIS 205

Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5

CIS 206

Κριτική Θεωρία των Μέσων

5

CIS 207

Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I (*CIS 109)

5

CIS 208

Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II (*CIS 109)

5

CIS 306

Έρευνα στο Διαδίκτυο (*CIS 109)

5

CIS 407

Σχεδιασμός Έρευνας (*CIS 109)

5

CIS 409

Πρακτική Άσκηση

5

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ECTS

LCE 668

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

5

LCE 110

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου Ι

5

LCE 211

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙ

5

LCE 212

Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας και Διαδικτύου ΙΙΙ

5

LCE 620 ή

LCE 610 ή

LCE 630 ή

LCE 640 ή

LCE 650

Γαλλική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή

Γερμανική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή

Ισπανική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή

Ιταλική Γλώσσα/ Α Επίπεδο ή

Ρωσική Γλώσσα/ Α Επίπεδο

 

 

 

5

LCE 621 ή

LCE 611 ή

LCE 631 ή

LCE 641 ή

LCE 651

Γαλλική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή

Γερμανική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή

Ισπανική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή

Ιταλική Γλώσσα/ Β Επίπεδο ή

Ρωσική Γλώσσα/ Β Επίπεδο

 

 

 

5

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαθήματα Επιλογής Θεματικών Περιοχών

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΘΠ1

ΘΠ2

ΘΠ3

ΘΠ4

ΘΠ5

ECTS

CIS 218

Πολιτική Κοινωνιολογία

ü

 

 

 

 

5

CIS 226

Αρχές Δημοσιογραφίας

 

ü

 

 

 

5

CIS 244

Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές

 

 

 

ü

 

5

CIS 256

Δημιουργία Περιεχομένου Ι

 

 

 

 

ü

5

CIS 257

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

 

 

 

 

ü

5

CIS 271

Διαδραστικά Πολυμέσα

 

 

 

ü

ü

5

CIS 273

Ηθική και Νέα Μέσα

 

ü

ü

 

 

5

CIS 274

Πολιτική Επικοινωνία

ü

 

ü

 

 

5

CIS 276

Οργάνωση Δεδομένων στην Κοινωνία της

Πληροφορίας

ü

 

 

 

ü

5

CIS 314

Πολιτική και Διαδίκτυο

ü

 

 

 

 

5

CIS 317

Κοινωνικά Κινήματα

ü

 

 

 

 

5

CIS 327

Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία (*CIS 226)

 

ü

 

 

 

5

CIS 328

Γραφή για Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα

 

ü

 

 

 

5

CIS 329

Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο (*CIS 226)

 

ü

 

 

 

5

CIS 336

Επικοινωνία στις Οργανώσεις

 

 

ü

 

 

5

CIS 337

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

 

 

ü

 

 

5

CIS 338

Αρχές Διαφήμισης

 

 

ü

 

 

5

CIS 341

Ψηφιακά Παιχνίδια και Επικοινωνία

 

 

 

ü

 

5

CIS 351

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

 

 

 

 

ü

5

CIS 352

Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών

 

 

 

 

ü

5

CIS 355

Διαχείριση Περιεχομένου

 

 

 

 

ü

5

CIS 360

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

 

 

ü

 

ü

5

CIS 371

Μετααποικιοκρατική Επικοινωνία

ü

 

 

ü

 

5

CIS 372

Εισαγωγή στον Ήχο

 

ü

 

ü

 

5

CIS 373

Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα

 

ü

 

ü

 

5

CIS 374

Εναλλακτικά Μέσα

ü

ü

 

 

 

5

CIS 375

Κοινωνικά Προβλήματα

 

ü

 

ü

 

5

CIS 376

Διαχείριση της Πληροφορίας και της Γνώσης

ü

 

 

 

ü

5

CIS 377

Η Κουλτούρα του Κυβερνοχώρου

ü

 

 

ü

 

5

CIS 378

Οικονομικά των Επικοινωνιακών Οργανισμών

 

ü

ü

 

 

5

CIS 379

Οργάνωση και Διοίκηση Επικοινωνιακών Οργανισμών

 

ü

ü

 

 

5

CIS 381

Μεθοδολογία για τη Διατύπωση Θεωρίας

ü

ü

ü

ü

 

5

CIS 385

Διαδίκτυο και Κοινωνία

ü

ü

ü

ü

ü

5

CIS 415

Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου

ü

 

 

 

 

5

CIS 416

Δημοκρατία   και   Πολιτειότητα   στην   Εποχή   των Ψηφιακών Μέσων

ü

 

 

 

 

5

CIS 417

Εθνότητα, Ιθαγένεια και Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

ü

 

 

ü

 

5

CIS 426

Ερευνητική Δημοσιογραφία (*CIS 226)

 

ü

 

 

 

5

CIS 427

Ειδικά Θέματα Δημοσιογραφικής Γραφής (*CIS 226)

 

ü

 

 

 

5

CIS 434

Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

 

ü

 

 

5

CIS 436

Ηλεκτρονική Διαφήμιση

 

 

ü

 

 

5

CIS 437

Σχεδιασμός  Διαφημιστικού  Προϋπολογισμού  στα Μέσα Επικοινωνίας

 

 

ü

 

 

5

CIS 439

Ειδικά Θέματα Διαφήμισης

 

 

ü

 

 

5

CIS 444

Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον

 

 

 

ü

 

5

CIS 455

Δίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές Πολυμέσων

 

 

 

 

ü

5

CIS 456

Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

 

 

 

 

ü

5

CIS 457

Τεχνητή Νοημοσύνη στον Παγκόσμιο Ιστό

 

 

 

 

ü

5

CIS 458

Εφαρμογές Διάχυτου Υπολογισμού

 

 

 

 

ü

5

CIS 459

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

 

 

 

 

ü

5

CIS 471

Ραδιοφωνική Παραγωγή – Ψηφιακό Ραδιόφωνο

 

ü

 

ü

 

5

CIS 472

Ασφάλεια και Πρόσβαση στον Κυβερνοχώρο

ü

 

 

ü

 

5

CIS 473

Συλλογική Διαδικτυακή Νοημοσύνη

 

 

ü

 

ü

5

CIS 474

Τεχνολογιες της Πειθους

 

 

ü

 

ü

5

CIS 475

Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Μέσα Επικοινωνίας Δι' Εντοπισμού

 

 

 

ü

ü

5

CIS 476

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

 

 

ü

 

ü

5

CIS 477

Πολιτικό Μάρκετινγκ

ü

 

ü

 

 

5

CIS 478

Κοινή Γνώμη

ü

 

ü

 

 

5

CIS 482

Κοινωνική Απόκλιση

ü

ü

 

ü

 

5

CIS 485

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

ü

ü

ü

ü

ü

5

CIS 487

Θεματικό Σεμινάριο

ü

ü

ü

ü

ü

5

CIS 490

Πτυχιακή Εργασία (* CIS 109, CIS 407)

ü

ü

ü

ü

ü

15

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 • Φυσική 
 • Βιολογία 
 • Ιστορία 
 • Αρχαία Ελληνικά 
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Οικονομικά 
 • Λογιστική 
 • Πληροφορική 
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 • Εικαστικές Εφαρμογές 
 • Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος