Διδακτορικές σπουδές

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα για διδακτορικές σπουδές σε θέματα συγγενή με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στους καθηγητές των οποίων η έρευνα σας ενδιαφέρει.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΣ) του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει ως κύρια επιδίωξη την ολοκληρωμένη και άριστη εκπαίδευση των φοιτητών στο διδακτορικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, με το ΔΠΣ το Τμήμα ΕΣΔ συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής διεπιστημονικής ερευνητικής κοινότητας στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης σε διεθνές επίπεδο.

Το ΔΠΣ διέπεται από τους κανόνες φοίτησης διδακτορικού επιπέδου του ΤΕΠΑΚ και τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτές ορίζονται από τη Σύγκλητο του ΤΕΠΑΚ.

Το Τμήμα ΕΣΔ ορίζει ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως Συντονιστή ΔΠΣ. Ο Συντονιστής ΔΠΣ έχει την ευθύνη για τη ομαλή λειτουργία του προγράμματος, συμβουλεύει και καθοδηγεί του διδακτορικούς φοιτητές και εποπτεύει την πρόοδό τους, συντονίζει τα ερευνητικά σεμινάρια για διδακτορικούς φοιτητές και διοργανώνει την ετήσια ημερίδα παρουσίασης του έργου των υποψήφιων διδακτόρων.

Εισδοχή

Κριτήρια Εισδοχής

Για εισδοχή στο ΔΠΣ απαιτούνται:

1. Πρώτο πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς ή ισοδύναμο, σε θέματα που άπτονται των

επιστημονικών πεδίων του Τμήματος

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με βαθμό τουλάχιστον 7/10 ή ισοδύναμο, σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών πεδίων του Τμήματος

3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη με διεθνείς εξετάσεις (π.χ., GCE, TOEFL) ή κατοχή πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό ίδρυμα

Όλα τα πιο πάνω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης, με εξαίρεση τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον παρουσιαστεί ικανοποιητική αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτά ο φοιτητής, με αναφορά στην προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών. Σε τέτοια περίπτωση, ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιημένο τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών στο ΔΠΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η εισαγωγή τέτοιων περιπτώσεων γίνεται μόνο με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ. Φοιτητές που εισάγονται με αυτή την πρόνοια υποχρεούνται να συμπληρώσουν

60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

Αν ενδιαφέρεστε για το διδακτορικό πρόγραμμα παρακαλούμε όπως για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού ή με το αρμόδιο γραφείο στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Έρευνας.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Το ΔΠΣ αποτελείται από πέντε συνιστώσες και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Μονάδων (ECTS).  Για την απονομή του τίτλου σπουδών, οι φοιτήτριες/ητές πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 ECTS, κατανεμημένα στις πέντε συνιστώσες ως εξής:

 

1η Συνιστώσα: Παρακολούθηση μαθημάτων                                      60 ECTS

2η Συνιστώσα: Περιεκτική εξέταση                                                      30 ECTS

3η Συνιστώσα: Διδασκαλία μαθημάτων                                                       Δ/Ε

4η Συνιστώσα: Διδακτορική διατριβή:                                                150 ECTS

(i) Ετοιμασία και παρουσίαση πρότασης διατριβής (5 ECTS)

(ii) Έρευνα και συγγραφή διατριβής (135 ECTS)

(iii) Σεμινάρια και παρουσιάσεις (5 ECTS)

(iv)Υποστήριξη διατριβής (5 ECTS)

5η Συνιστώσα: Δημοσίευση άρθρου                                                             Δ/Ε

_____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                            240 ECTS

 

1η Συνιστώσα: Παρακολούθηση μαθημάτων (60 ECTS)

 

Όλοι οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν τέσσερα μαθήματα (7.5 ECTS έκαστο, σύνολο 30 ECTS), ως εξής:

 

(α) Το ακόλουθο μάθημα εισαγωγής στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας, τυπικά στο πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο φοίτησης:

 

 • CIS 541 Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας

 

(β) Το ακόλουθο μάθημα εισαγωγής στο ΔΠΣ, τυπικά στο πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο φοίτησης:

 

 • CIS 814 Σπουδές Διαδικτύου

 

(γ) Δύο από τα ακόλουθα μαθήματα προχωρημένης μεθοδολογίας:

 

 • CIS 811 Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων
 • CIS 812 Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων
 • CIS 817 Ειδικά Θέματα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων

 

Η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει τη φοιτήτρια ή τον φοιτητή από τα υπόλοιπα 30 ECTS.  Φοιτήτριες/ητές που έχουν εισαχθεί στο ΔΠΣ χωρίς δίπλωμα επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου υποχρεούνται να συμπληρώσουν ακόμα 30 ECTS (σύνολο 60) σε μαθήματα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

 

Εξαίρεση από κάποιο μάθημα μπορεί να δοθεί μόνο αν αποδεδειγμένα ο φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς αντίστοιχο μάθημα στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος ΕΣΔ ή άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος το οποίο έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα.

 

Το μάθημα CIS 817 θα προσφέρεται όταν και όπως κρίνεται χρήσιμο για τις ανάγκες των φοιτητριών/ητών με περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες.

Η κατάρτιση των φοιτητών/τριών μπορεί να ενισχυθεί με την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων επιλογής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΣΔ ή άλλο Τμήμα του ΤΕΠΑΚ, ή από άλλο πιστοποιημένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  Η επιλογή μαθημάτων γίνεται σε συνεννόηση με τον/την Ερευνητικό/κή Σύμβουλο.

 

2η Συνιστώσα: Περιεκτική Εξέταση (30 ECTS)

 

Η περιεκτική εξέταση έχει σκοπό να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το πεδίο σπουδών τους μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας που το ορίζει.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι κάθε απόφοιτος/η του προγράμματος θα έχει αποκτήσει επαρκή (ανάλογη του διδακτορικού επιπέδου σπουδών) γνωσιολογική βάση σε ένα πεδίο.  Η λίστα με τα πεδία της εξέτασης είναι ανοικτή και κάθε φοιτήτρια/ητής μπορεί να εξετάζεται σε οποιοδήποτε πεδίο ήθελε οριστεί, φτάνει αυτό να έχει ακαδημαϊκή υπόσταση.  Μπορούν να οριστούν και πεδία που συνδυάζουν δύο ή περισσότερους κλάδους σπουδών.  Η περιεκτική εξέταση δεν έχει σκοπό να εξεταστούν φοιτητές/ήτριες στις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν στη διατριβή τους, εφόσον η διατριβή κινείται σε στενότερους δρόμους και περιλαμβάνει εξειδικευμένη βιβλιογραφία σε συγκεκριμένα αντικείμενα. 

 

Η/Ο Ερευνητική/κός Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης και με τον φοιτητή/ήτρια, ορίζει το πεδίο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη (σε μορφή καταλόγου αναγνωσμάτων), η οποία καλύπτει τη βασική βιβλιογραφία στο πεδίο.  Αυτή περιλαμβάνει κλασικά συγγράμματα που έχουν ορίσει το πεδίο, σημαντικά βιβλία που έχουν δώσει προσανατολισμό στο πεδίο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, σημαντικά βιβλία ή εγχειρίδια των τελευταίων 10-15 ετών και σημαντικό αριθμό άρθρων ή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους που αποτελούν τις σημαντικότερες συνεισφορές των τελευταίων 10-15 ετών.  Η εξεταστέα ύλη υποβάλλεται από τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο για έγκριση στο Συμβούλιο του Τμήματος.

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακαθίσουν στην περιεκτική εξέταση αφού ολοκληρώσουν το δεύτερο εξάμηνο σπουδών και όχι αργότερα από το πέρας του έκτου εξαμήνου σπουδών.  Η περιεκτική εξέταση προηγείται της παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης.

 

Την ευθύνη για το ορισμό των θεμάτων, τη μορφή της εξέτασης και την αξιολόγηση των απαντήσεων των εξεταζομένων έχει ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος και ακόμα ένα μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης.  Η εξέταση είναι γραπτή, πραγματοποιείται σε χώρο του πανεπιστημίου και διαρκεί μέχρι έξι ώρες.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η/ο εξεταζόμενη/ος μπορεί να συμβουλεύεται βιβλιογραφία και σημειώσεις.

 

Η τελική βαθμολογία της περιεκτικής εξέτασης καταχωρείται ως Επιτυχία ή Αποτυχία.  Σε περίπτωση που η/ο φοιτήτρια/ητής αποτύχει μπορεί να  επαναλάβει την εξέταση άλλη μία φορά.

 

Το Συμβούλιο του Τμήματος επικυρώνει το αποτέλεσμα της εξέτασης και η γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει την ΥΣΦΜ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης. 

 

3η Συνιστώσα: Διδασκαλία Μαθημάτων

 

Το Τμήμα ΕΣΔ θεωρεί τη διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο ως σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης των διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών του.  Για αυτόν τον σκοπό, κάθε φοιτήτρια/τής έχει την υποχρέωση (ως προϋπόθεση και για την αρωγή σε μορφή χρηματοδότησης μέρους των διδάκτρων από το Τμήμα), να διδάξει ένα προπτυχιακό μάθημα ως βοηθός διδασκαλίας και ένα προπτυχιακό μάθημα ως βασική/ός διδάσκουσα/ων (υπό την επίβλεψη του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου ή άλλου μέλους ΔΕΠ. Διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ητές που δεν μιλούν την Ελληνική μπορούν να καλύπτουν αυτήν την απαίτηση διδάσκοντας μαθήματα στο πρόγραμμα Erasmus.

 

Το πρώτο μάθημα μπορεί να διδαχθεί σε οποιοδήποτε εξάμηνο, αλλά πρέπει να προηγείται του δεύτερου μαθήματος. Το δεύτερο μάθημα θα μπορεί να διδαχθεί μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος/α διδάκτορας.  Η διδασκαλία θα είναι αυτόνομη αλλά υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ το οποίο θα διασφαλίζει ότι το μάθημα θα ολοκληρωθεί κανονικά.

 

4η Συνιστώσα: Διδακτορική Διατριβή (150 ECTS)

 

i) Ετοιμασία και Παρουσίαση Πρότασης Διατριβής (5 ECTS)

 

Η πρόταση διατριβής είναι μια πλήρης ερευνητική πρόταση για πρωτότυπη έρευνα που μπορεί να οδηγήσει στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.  Η κατάθεση της πρότασης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης και έως τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.  Η πρόταση πρέπει να είναι έκτασης 5-10 χιλιάδων λέξεων και να περιλαμβάνει:

 

• Εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική επισκόπηση

• Αναπτυγμένο θεωρητικό πλαίσιο

• Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί

• Αναλυτικό περίγραμμα της επιδιωκόμενης τελικής διατριβής

• Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επιμέρους τμημάτων του έργου, και

• Αναφορά για την ως τότε ερευνητική δραστηριότητα της/του φοιτήτριας/ητή.

 

Η πρόταση υποβάλλεται στην τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της παρουσίασης.

 

Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης και ακολουθείται από συζήτηση μεταξύ του/της φοιτητή/ήτριας και των μελών της Επιτροπής.  Με τη λήξη της συζήτησης, η Επιτροπή Επίβλεψης συσκέπτεται για να αποφασίσει κατά πόσο η πρόταση θα γίνει αποδεκτή.  Η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό το οποίο κοινοποιείται στο Συμβούλιο του Τμήματος. Η πρόταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτήτρια/ητής έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση πρότασης.

 

ii) Έρευνα και Συγγραφή Διατριβής (135 ECTS)

 

Η διδακτορική διατριβή αποτελεί το σημαντικότερο εγχείρημα που πρέπει να ολοκληρώσει ένα άτομο για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών.  Η διδακτορική διατριβή αποτυπώνει όλη την ερευνητική δουλειά, από τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ως την εξαγωγή συμπερασμάτων.  Η διδακτορική διατριβή πρέπει να περιλαμβάνει:

 

 • Εκτενή επισκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας στο πεδίο που εντάσσεται
 • Ρητή αναφορά στη συνεισφορά της στο πεδίο που εντάσσεται
 • Ξεκάθαρα ερευνητικά ερωτήματα
 • Λεπτομερείς ορισμούς των υπό διερεύνηση στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τα ερευνητικά ερωτήματα
 • Ολοκληρωμένη εννοιοποίηση και λειτουργικοποίηση των υπό διερεύνηση στοιχείων με κατάληξη στα όργανα μέτρησης
 • Λεπτομερή παρουσίαση των μεθόδων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν
 • Λεπτομερή παρουσίαση της ανάλυσης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της
 • Διατύπωση συμπερασμάτων με ρητή αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα
 • Αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο πεδίο που εντάσσεται
 • Πλήρη κατάλογο βιβλιογραφικών αναφορών

 

Η απαιτούμενη ποιότητα της διατριβής διασφαλίζεται με τη στενή συνεργασία του/της κάθε φοιτητή/ήτριας με την/τον Ερευνητική/ό Σύμβουλο σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας και επιβεβαιώνεται με την υποστήριξη της διατριβής.

 

Η διατριβή μπορεί να γραφεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΤΕΠΑΚ.  Οι οδηγίες μορφοποίησης του κειμένου βρίσκονται στον Οδηγό Συγγραφής Διατριβών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ (http://libguides.cut.ac.cy/etds).

 

Οι διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να έχουν έκταση 90-110 χιλιάδων λέξεων (εξαιρουμένων των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας).

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εκπόνηση διδακτορικής έρευνας που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή και κατάθεση κειμένου σε συνδυασμό με την παραγωγή άλλου είδους έργου (π.χ., οπτικοακουστικού ή προγραμματιστικού).  Σε αυτήν την περίπτωση, η τελική μορφή του παραδοτέου πρέπει να περιέχει κείμενο έκτασης τουλάχιστον 50 χιλιάδων λέξεων.  Για να εγκριθεί το αίτημα απαιτείται η απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.

 

iii) Σεμινάρια και Παρουσιάσεις (5 ECTS)

 

Προς υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, το Τμήμα ΕΣΔ διοργανώνει Ερευνητικά Σεμινάρια.  Σε αυτά παρουσιάζει τη δουλειά του ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια κάθε φορά (με σειρά αρχαιότητας) και ακολουθεί συζήτηση η οποία αναμένεται να βοηθήσει τόσο το άτομο που παρουσιάζει όσο και τα υπόλοιπα άτομα που φοιτούν στο ΔΠΣ.  Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται τυπικά μία φορά τον μήνα κατά τους μήνες Οκτώβριο - Απρίλιο και η παρουσία των φοιτητριών/τών είναι υποχρεωτική.  Υποχρεωτική είναι και η παρουσία του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου του ατόμου που παρουσιάζει καθώς και η συμμετοχή τουλάχιστον ακόμα ενός μέλους ΔΕΠ για υποστηρικτική συνεισφορά στη συζήτηση. Η γλώσσα διεξαγωγής των ερευνητικών σεμιναρίων είναι η Αγγλική.

 

iv) Υποστήριξη Διατριβής (5 ECTS)

 

Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΤΕΠΑΚ ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  Η/O Ερευνητική/ός Σύμβουλος προτείνει τη σύνθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. 

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από (α) τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο, (β) ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΕΣΔ ή άλλου Τμήματος του ΤΕΠΑΚ ή άλλου πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, με συναφές γνωστικό αντικείμενο (το μέλος αυτό θα πρέπει να κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή και να έχει εμπειρία στην εξέταση διδακτορικών διατριβών, αλλά δεν μπορεί να είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης) και (γ) ένα άτομο από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο με συναφές γνωστικό αντικείμενο (το μέλος αυτό θα πρέπει να κατέχει θέση Καθηγητή και να έχει εμπειρία στην εξέταση διδακτορικών διατριβών).

 

Πρόεδρος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι το μέλος ΔΕΠ με την υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα, αλλά όχι ο/η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται το κριτήριο της αρχαιότητας.  Την ευθύνη του συντονισμού και της μέριμνας για να γίνουν όσα απαιτούνται πριν και μετά την υποστήριξη της διατριβής (συμπεριλαμβανόμενης και της ολοκλήρωσης των υπόλοιπων απαιτήσεων του προγράμματος) έχει η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος.

 

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της διατριβής σε κάθε μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία υποστήριξης.

 

Πριν από την υποστήριξη της διατριβής, το κάθε μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του/της Ερευνητικού/ής Συμβούλου, ετοιμάζει γραπτή έκθεση με προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενό της.  Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πριν την υποστήριξη της διατριβής και επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην τελική έκθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  Η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από την/τον Ερευνητική/ό Σύμβουλο είναι προαιρετική.

 

Η διαδικασία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής συντονίζεται από το άτομο που προεδρεύει της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 

 1. Η/Ο υποψήφια/ος παρουσιάζει τη διατριβή σε ανοικτή διάλεξη
 2. Η/Ο υποψήφια/ος απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
 3. Η/Ο υποψήφια/ος απαντά σε ερωτήσεις του κοινού
 4. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συσκέπτεται και συντάσσει έκθεση με την τελική της εισήγηση (ο/η υποψήφιος/α μπορεί να κληθεί στη σύσκεψη αν αυτό κριθεί αναγκαίο) και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον/στη φοιτητή/ήτρια εντός 48 ωρών.

 

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποστήριξης, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει στην/στον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΣΔ την εισήγησή της, με πιθανές υποδείξεις προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.  Στην έκθεση πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.  Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται και σε στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα (σε μορφή άρθρου, μονογραφίας, κ.λπ.).  Εάν έχουν ήδη προκύψει δημοσιεύσεις από τη διατριβή, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται ο κατάλογος των δημοσιεύσεων μαζί με το κείμενο των δημοσιεύσεων.

 

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος παρουσιάζει την εισήγηση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στο Συμβούλιο του Τμήματος και στη συνέχεια την υποβάλλει μέσω της οικείας Σχολής στη Σύγκλητο για έγκριση (με ένα αντίτυπο της διατριβής, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση).

 

Σε περίπτωση που η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται αφού όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής διαβεβαιώσουν γραπτώς ότι οι εισηγήσεις τους έχουν υλοποιηθεί.  Στην περίπτωση αυτή δύναται να δοθεί στην/στον υποψήφια/ο παράταση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

Σε περίπτωση απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας για ακόμη μία φορά.  Οι όροι της δεύτερης υποβολής καθορίζονται γραπτώς από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να υποβάλει δύο έντυπα πρωτότυπα της διατριβής (ένα για τη βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ και ένα για το αρχείο του Τμήματος ΕΣΔ), καθώς και ηλεκτρονική μορφή της διατριβής για το αρχείο του Τμήματος ΕΣΔ.

 

5η Συνιστώσα: Δημοσίευση Άρθρου

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου του διδάκτορα αποτελεί η δημοσίευση τουλάχιστον ενός άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό με το σύστημα κρίσης ομοτίμων.  H απαίτηση αυτή δεν αποτιμάται ξεχωριστά σε ECTS.  Εφαρμόζεται ως διασφάλιση έξωθεν μαρτυρίας για την ποιότητα της διατριβής.

 

Για να θεωρηθεί ότι ένας/μία φοιτητής/ήτρια έχει εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση θα πρέπει:

 

 • Το άρθρο να αποτελεί μέρος της διατριβής ή να πηγάζει και σε μεγάλο βαθμό να βασίζεται στη διατριβή
 • Ο/Η φοιτητής/ήτρια να είναι είτε ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας, είτε ο/η πρώτος/η από δύο ή περισσότερους/ες συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος
 • Το περιοδικό να είναι αναγνωρισμένο στο επιστημονικό πεδίο της διατριβής, κατά την ομόφωνη άποψη της Τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης
 • Να έχει εξασφαλιστεί επίσημη απάντηση από την/τον επιμελήτρια/ητή του περιοδικού ότι το άρθρο έχει γίνει αποδεκτό ή βρίσκεται στο στάδιο "αναθεώρησης και επανυποβολής" ("revise and resubmit").

 

Ο/Η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να προχωρήσει στον ορισμό ημερομηνίας υποστήριξης της διατριβής αν δεν ισχύουν όλα τα πιο πάνω.

 

Η πιο πάνω απαίτηση ικανοποιείται και με τη δημοσίευση ή συν-δημοσίευση (όχι επιμέλεια) βιβλίου σε αναγνωρισμένο εκδοτικό οίκο (σύμφωνα με την ομόφωνη άποψη της Τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης).

Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Νέα Μέσα και Κοινωνική Απόκλιση»

Περιγραφή:  Το προτεινόμενο πεδίο σπουδών εντάσσεται στη θεματική περιοχή της κοινωνικής απόκλισης και έχει ως εστιακό αντικείμενο τον ρόλο των Νέων Μέσων.  Η κοινωνική απόκλιση περιλαμβάνει συμπεριφορές, καταστάσεις ή ιδέες που αποκλίνουν από ό,τι ορίζεται ως "κανονικό" σε μία κοινωνία.  Κυρίαρχη θέση στη μελέτη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς κατέχει το ζήτημα της αιτιολογίας (γιατί τα άτομα αποκλίνουν) και κυρίαρχη θέση μέσα στο φάσμα αιτίων που εξετάζονται κατέχει η κοινωνικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη μάθηση και εσωτερίκευση αξιών και νορμών, την ανάπτυξη στάσεων, την καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση συμπεριφορικών τάσεων που οδηγούν το άτομο στην απόκλιση ή στον κομφορμισμό.  Ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας στην κοινωνικοποίηση ήταν πάντα σημαντικός, αλλά, μέχρι πρόσφατα, δευτερεύουσας σημασίας σε σύγκριση με τον ρόλο των πρωταρχικών φορέων κοινωνικοποίησης, που είναι η οικογένεια και η εκπαίδευση.  Με την έλευση και τη διαρκώς εντονότερη -σε ατομικό επίπεδο- και επικρατέστερη -σε κοινωνικό επίπεδο- χρήση των Νέων Μέσων, έχει δημιουργηθεί μία άνευ προηγουμένου πραγματικότητα, εντός της οποίας η παραδοσιακή ισορροπία των φορέων κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, μέσα επικοινωνίας, συναναστροφές, θρησκεία, εργασία, κ.λπ.) βρίσκεται σε αναταραχή, αν όχι σε πορεία μη αναστρέψιμης ανακατάταξης.  Τα Νέα Μέσα και η νέα ψηφιακή/διαδικτυακή πραγματικότητα αποτελούν πλέον φορείς και περιβάλλοντα κοινωνικοποίησης με επιδράσεις που προσλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.  Οι επιδράσεις αυτές αρχίζουν όλο και πιο νωρίς στη ζωή του ατόμου και συντελούνται σε μία όλο και πιο πυκνή ατμόσφαιρα ηλεκτρονικής/διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.  Η προτεινόμενη μελέτη θα ερευνήσει τη φύση και το περιεχόμενο αυτής της αλληλεπίδρασης, σε σχέση με τη διαμόρφωση προσλήψεων, στάσεων και συμπεριφορικών τάσεων, με έμφαση σε στοιχεία που σχετίζονται με επικρατούσες θεωρίες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως θεωρίες της μάθησης, του κοινωνικού ελέγχου, της έντασης, της αποκλίνουσας υποκουλτούρας και του κοινωνικού χαρακτηρισμού.  Η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα προκύψει από τα τελικά ερευνητικά ερωτήματα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές (μέσω επισκοπήσεων ή πειραματικών σχεδιασμών) όσο και ποιοτικές (μέσω συνεντεύξεων βάθους και παρατηρήσεων πεδίου) διερευνήσεις, μη εξαιρουμένης και της (ποσοτικής ή ποιοτικής) ανάλυσης περιεχομένου.

Απαιτούμενα Προσόντα:  (α) Πτυχίο πρώτου επιπέδου (Bachelor's) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο, (β) Πτυχίο δεύτερου επιπέδου (Master's) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο και (γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.  Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με καλή γνώση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, πλήρες βιογραφικό και αναλυτική βαθμολογία και στα δύο επίπεδα σπουδών. 

Χρηματοδότηση: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακούν οι φοιτητές, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Στέλιος Στυλιανού Αναπληρωτής Καθηγητής, stelios.stylianou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παροχή ενέργειας και δικτύων επικοινωνίας δεν είναι πάντα δεδομένη.  Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των υποδομών IoT ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σε ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητες σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα (π.χ. γεωργία). Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση:  Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091

Προσωπικό

 1. Νικόλας Τσαπατσούλης, Καθηγητής
 2. Στέλιος Στυλιανού, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Λάμπρος Λαμπρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Δήμητρα Μηλιώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 6. Βασιλική Τρίγκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 7. Διονύσης Πάνος, Επίκουρος Καθηγητής
 8. Ευάγγελος Καραπάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής