Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων;

Με το πέρας της χρονικής περιόδου υποβολής των αιτήσεων, θα αποσταλεί γραπτή ηλεκτρονική ενημέρωση στο κάθε υποψήφιο άτομο ξεχωριστά για την απόφαση του/των Τμήματος/Τμημάτων του Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου 2022.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρομαι να κάνω αίτηση για περισσότερα από ένα μαθήματα, χρειάζεται να κάνω ξεχωριστές αιτήσεις;

Όχι, δεν χρειάζεται να γίνουν ξεχωριστές αιτήσεις. Όλες οι επιλογές μαθημάτων μπορούν να καταχωρηθούν σε μια (1) αίτηση.

Ποια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη προς αξιολόγηση στο πλαίσιο των αιτήσεων;

Σε κάθε θέση ειδικής/ειδικού επιστήμονα υπό προκήρυξη καταγράφεται με σαφήνεια η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη προς αξιολόγηση.

Στην περίπτωση που βρίσκομαι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών ή επαγγελματικού τίτλου, έχω τη δυνατότητα να αποστείλω τη σχετική πιστοποίηση μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων;

Οι πιστοποιήσεις - εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας - που θα θεωρηθούν έγκυρες και θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της θέσης/των θέσεων υπό προκήρυξη είναι όσες αυστηρά έχουν ολοκληρωθεί πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του τίτλου σπουδών/επαγγελματικού τίτλου, είναι αποδεκτές σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Τι προνοείται όσον αφορά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης από το υποψήφιο άτομο;

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου ατόμου πως έχει καταγράψει όλα τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί και πως τα στοιχεία αυτά καθώς και τα σχετικά επισυναπτόµενα έγγραφα είναι ακριβή και αληθή. Νοείται πως η αίτηση έχει συμπληρωθεί αποκλειστικά από το ενδιαφερόμενο άτομο το οποίο αντιλαμβάνεται πλήρως πως οποιαδήποτε σκόπιµη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του ή την άµεση ανάκληση ενδεχόμενης εργοδότησης του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων;

Με το πέρας της χρονικής περιόδου υποβολής των αιτήσεων, θα αποσταλεί γραπτή ηλεκτρονική ενημέρωση στο κάθε υποψήφιο άτομο ξεχωριστά για την απόφαση του/των Τμήματος/Τμημάτων του Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου 2022.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρομαι να κάνω αίτηση για περισσότερα από ένα μαθήματα, χρειάζεται να κάνω ξεχωριστές αιτήσεις;

Όχι, δεν χρειάζεται να γίνουν ξεχωριστές αιτήσεις. Όλες οι επιλογές μαθημάτων μπορούν να καταχωρηθούν σε μια (1) αίτηση.

Ποια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη προς αξιολόγηση στο πλαίσιο των αιτήσεων;

Σε κάθε θέση ειδικής/ειδικού επιστήμονα υπό προκήρυξη καταγράφεται με σαφήνεια η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη προς αξιολόγηση.

Στην περίπτωση που βρίσκομαι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών ή επαγγελματικού τίτλου, έχω τη δυνατότητα να αποστείλω τη σχετική πιστοποίηση μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων;

Οι πιστοποιήσεις - εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας - που θα θεωρηθούν έγκυρες και θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της θέσης/των θέσεων υπό προκήρυξη είναι όσες αυστηρά έχουν ολοκληρωθεί πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του τίτλου σπουδών/επαγγελματικού τίτλου, είναι αποδεκτές σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Τι προνοείται όσον αφορά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης από το υποψήφιο άτομο;

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου ατόμου πως έχει καταγράψει όλα τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί και πως τα στοιχεία αυτά καθώς και τα σχετικά επισυναπτόµενα έγγραφα είναι ακριβή και αληθή. Νοείται πως η αίτηση έχει συμπληρωθεί αποκλειστικά από το ενδιαφερόμενο άτομο το οποίο αντιλαμβάνεται πλήρως πως οποιαδήποτε σκόπιµη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του ή την άµεση ανάκληση ενδεχόμενης εργοδότησης του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.