Γενικές Πληροφορίες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Ισότητας (2022-2024) λαμβάνει ενεργό θέση στην καταπολέμηση διαθεματικών ανισοτήτων και στερεοτύπων που αναπαράγονται στη βάση αλληλένδετων πτυχών - το φύλο, την φυλή, την ηλικία, την αν/ικανότητα, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση - με στόχο τη διάδοση γνώσης, και προώθησης υφιστάμενων και θεσμοθέτηση νέων πολίτικων για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο Ισότητας 2022-2024 εγκρίθηκε στην 12η Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας (31.5.2022) και από την 177η Συνεδρία της Συγκλήτου (15.6.2022)

Σχέδιο Ισότητας (2020-2024): Ανάγκες & Στόχοι

Το Σχέδιο Ισότητας του ΤΕΠΑΚ ανταποκρίνεται στις ανάγκες στους ακόλουθους τομείς:

  • Καταπολέμηση διαθεματικών ανισοτήτων και στερεοτύπων που αναπαράγονται στη βάση αλληλένδετων πτυχών: το φύλο, την φυλή, την ηλικία, την μειονότητα, την αν/ικανότητα, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση,
  • Bελτίωση της διάδοση της γνώσης σχετικά με την ισότητα, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων,
  • Προώθηση υφιστάμενων και θεσμοθέτηση νέων πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της ισότητας και της διαφορετικότητας,
  • Εφαρμογή πρακτικών ευαίσθητων ως προς το φύλο, στερεότυπα και διαθεματικές δομικές ανισότητες που επηρεάζουν την πρόσληψη και την ανέλιξη,
  • Υποστήριξη για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα εξαρτώμενων μελών.

Πυλώνες και Στόχοι

Το παρόν Σχέδιο Ισότητας αποτελεί την επικαιρομένη έκδοση του αρχικού σχεδίου που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του έργου Gender-SMART και είναι σε συνεργασία με την Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας και την ομάδα έργου του ΕUt+. Το Σχέδιο Ισότητας αποτελείται από 5 βασικούς πυλώνες και υποστόχους οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.

Ι. Δημιουργία κουλτούρας ισότητας

Σκοπός 1: Προώθηση μιας οργανωτικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, εξάλειψη των ασυνείδητων προκαταλήψεων φύλου+ (gender+) και αλληλένδετων ανισοτήτων σε όλες τις πτυχές της οργανωτικής δομής ενισχύοντας θετικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα.

ΙΙ. Ανάπτυξη μέτρων ισότιμης υποστήριξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Σκοπός 2: Προώθηση μιας συμπεριληπτικής οργανωτικής κουλτούρας που να εξαλείφει τις ασυνείδητες διακρίσεις και προκαταλήψεις φύλου+ σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων: πρόσληψη, διατήρηση, εξέλιξη της σταδιοδρομίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

ΙΙΙ. Αναδιαμόρφωση της λήψης αποφάσεων και της διακυβέρνησης

Σκοπός 3: Ευαισθητοποίηση των σωμάτων λήψεων αποφάσεων και διακυβέρνησης στο TEΠΑΚ προκειμένου να επηρεάσει και να διασφαλίσει συμπεριληπτικές εσωτερικές διαδικασίες.

IV. Ενσωμάτωση Φύλου και Διαθεματικότητας στη Χρηματοδότηση, Έρευνα και Διδασκαλία

Σκοπός 4: Ενσωμάτωση του φύλου και/ή της διάστασης του φύλου και της διαθεματικότητας στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας για την αύξηση της αριστείας, προσβασιμότητας και διευρυμένης συμμετοχικότητας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

To Εγχειρίδιο για καθοδήγηση σχετικά με την ενσωμάτωση του Φύλου και της Διαθεματικότητας στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί από το έργο Gender-SMART και EUT+ και είναι διαθέσιμο εδώ.

A Handbook with guidance on mainstreaming gender and intersectionality in research and teaching content was designed by Gender-SMART και EUT+ and it’s available here.


Ι. Σεξουαλική παρενόχληση, παρενόχληση και εκφοβισμός

Σκοπός 5: Καταπολέμηση της παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού, των διακρίσεων, της απρεπούς (αντιδεοντολογικής/αντιεπαγγελματικής) συμπεριφοράς, της άνισης μεταχείρισης με στόχο την δημιουργία ενός εργασιακού χώρου και εκπαιδευτικού ιδρύματος με μηδενική ανοχή σε όλα τα παραπάνω.

To ανανεωμένο Σχέδιο Ισότητας (2020-2024) βασίστηκε στην παρούσα εικόνα του Πανεπιστημίου σε σχέση με τα στατιστικά των φύλων στους διαφόρους τομείς (εκπαίδευση, διακυβέρνηση, κουλτούρα) και προσαρμόστηκε στις νέες ανάγκες και προτεραιότητές του.

Δείτε το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan) το οποίο έχει καταρτιστεί και υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (2022-2024)
EQUALITY PLAN OF CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (2022-2024)

Γενικές Πληροφορίες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Ισότητας (2022-2024) λαμβάνει ενεργό θέση στην καταπολέμηση διαθεματικών ανισοτήτων και στερεοτύπων που αναπαράγονται στη βάση αλληλένδετων πτυχών - το φύλο, την φυλή, την ηλικία, την αν/ικανότητα, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση - με στόχο τη διάδοση γνώσης, και προώθησης υφιστάμενων και θεσμοθέτηση νέων πολίτικων για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο Ισότητας 2022-2024 εγκρίθηκε στην 12η Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας (31.5.2022) και από την 177η Συνεδρία της Συγκλήτου (15.6.2022)

Σχέδιο Ισότητας (2020-2024): Ανάγκες & Στόχοι

Το Σχέδιο Ισότητας του ΤΕΠΑΚ ανταποκρίνεται στις ανάγκες στους ακόλουθους τομείς:

  • Καταπολέμηση διαθεματικών ανισοτήτων και στερεοτύπων που αναπαράγονται στη βάση αλληλένδετων πτυχών: το φύλο, την φυλή, την ηλικία, την μειονότητα, την αν/ικανότητα, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση,
  • Bελτίωση της διάδοση της γνώσης σχετικά με την ισότητα, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων,
  • Προώθηση υφιστάμενων και θεσμοθέτηση νέων πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της ισότητας και της διαφορετικότητας,
  • Εφαρμογή πρακτικών ευαίσθητων ως προς το φύλο, στερεότυπα και διαθεματικές δομικές ανισότητες που επηρεάζουν την πρόσληψη και την ανέλιξη,
  • Υποστήριξη για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα εξαρτώμενων μελών.

Πυλώνες και Στόχοι

Το παρόν Σχέδιο Ισότητας αποτελεί την επικαιρομένη έκδοση του αρχικού σχεδίου που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του έργου Gender-SMART και είναι σε συνεργασία με την Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας και την ομάδα έργου του ΕUt+. Το Σχέδιο Ισότητας αποτελείται από 5 βασικούς πυλώνες και υποστόχους οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.

Ι. Δημιουργία κουλτούρας ισότητας

Σκοπός 1: Προώθηση μιας οργανωτικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, εξάλειψη των ασυνείδητων προκαταλήψεων φύλου+ (gender+) και αλληλένδετων ανισοτήτων σε όλες τις πτυχές της οργανωτικής δομής ενισχύοντας θετικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα.

ΙΙ. Ανάπτυξη μέτρων ισότιμης υποστήριξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Σκοπός 2: Προώθηση μιας συμπεριληπτικής οργανωτικής κουλτούρας που να εξαλείφει τις ασυνείδητες διακρίσεις και προκαταλήψεις φύλου+ σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων: πρόσληψη, διατήρηση, εξέλιξη της σταδιοδρομίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

ΙΙΙ. Αναδιαμόρφωση της λήψης αποφάσεων και της διακυβέρνησης

Σκοπός 3: Ευαισθητοποίηση των σωμάτων λήψεων αποφάσεων και διακυβέρνησης στο TEΠΑΚ προκειμένου να επηρεάσει και να διασφαλίσει συμπεριληπτικές εσωτερικές διαδικασίες.

IV. Ενσωμάτωση Φύλου και Διαθεματικότητας στη Χρηματοδότηση, Έρευνα και Διδασκαλία

Σκοπός 4: Ενσωμάτωση του φύλου και/ή της διάστασης του φύλου και της διαθεματικότητας στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας για την αύξηση της αριστείας, προσβασιμότητας και διευρυμένης συμμετοχικότητας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

To Εγχειρίδιο για καθοδήγηση σχετικά με την ενσωμάτωση του Φύλου και της Διαθεματικότητας στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί από το έργο Gender-SMART και EUT+ και είναι διαθέσιμο εδώ.

A Handbook with guidance on mainstreaming gender and intersectionality in research and teaching content was designed by Gender-SMART και EUT+ and it’s available here.


Ι. Σεξουαλική παρενόχληση, παρενόχληση και εκφοβισμός

Σκοπός 5: Καταπολέμηση της παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού, των διακρίσεων, της απρεπούς (αντιδεοντολογικής/αντιεπαγγελματικής) συμπεριφοράς, της άνισης μεταχείρισης με στόχο την δημιουργία ενός εργασιακού χώρου και εκπαιδευτικού ιδρύματος με μηδενική ανοχή σε όλα τα παραπάνω.

To ανανεωμένο Σχέδιο Ισότητας (2020-2024) βασίστηκε στην παρούσα εικόνα του Πανεπιστημίου σε σχέση με τα στατιστικά των φύλων στους διαφόρους τομείς (εκπαίδευση, διακυβέρνηση, κουλτούρα) και προσαρμόστηκε στις νέες ανάγκες και προτεραιότητές του.

Δείτε το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan) το οποίο έχει καταρτιστεί και υλοποιείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (2022-2024)
EQUALITY PLAN OF CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (2022-2024)