Ειδική/ός Επιστήμονας

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024 (Σεπτέμβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023 και Ιανουάριος 2024 – Μάιος 2024).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΦΕ2023/2024

CFS_101

Phd/Master

Οικονομικά Ι

-

3

-

ΦΕ2023/2024

CFS_110

Master

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

3

3

-

ΦΕ2023/2024

CFS_111

Master

Στατιστικές Μέθοδοι

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_203

Master

Εμπόριο Ι

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_210

Master

Μαθηματικές Μέθοδοι ΙΙ

-

-

3

ΦΕ2023/2024

CFS_221

Master

Χρηματοοικονομική Ι

-

5

-

ΦΕ2023/2024

CFS_222

Phd/Master

Χρηματοοικονομική ΙΙ

1,5

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_310

Master

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

-

-

1

ΦΕ2023/2024

CFS_320

Phd/Master

Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων

3

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_322

Master

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_330

Phd/Master

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

3

2

-

ΦΕ2023/2024

CFS_334

Phd/Master

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

3

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_335

Master

Ναυλώσεις

-

2

-

ΦΕ2023/2024

CFS_423

Master

Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_424

Phd

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

3

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_431

Master

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών

-

-

1

ΦΕ2023/2024

CFS_432

Master

Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_506

Phd

Στατιστική για Διοίκηση (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_507

Phd

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_509

Phd

Στατιστική Ανάλυση

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_511

Phd

Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_520

Phd

Επιχειρησιακή Διοίκηση (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_551

Phd

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_561

Phd

Εταιρική Αναδιάρθρωση (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_562

Phd

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομές (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_601

Phd

Εισαγωγικά μαθήματα στα Χρηματοοικονομικά (ΜΕΤΑ)

32 (σύνολο)

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_602

Phd

Εισαγωγικά μαθήματα στα Ναυτιλιακά (ΜΕΤΑ)

8 (σύνολο)

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_101

Master

Οικονομικά Ι

-

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_102

Master

Οικονομικά ΙΙ

-

3

-

ΕΕ2023/2024

CFS_110

Master

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση

-

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_111

Master

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

 

3

-

ΕΕ2023/2024

CFS_141

Phd

Τεχνολογία Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_204

Master

Εμπόριο ΙΙ

-

1-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_210

Phd/Master

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

4

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_211

Phd/Master

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

3

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_221

Master

Χρηματοοικονομική Ι

-

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_222

Master

Χρηματοοικονομική ΙΙ

-

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_323

Phd/Master

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_324

Phd/Master

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

1

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_325

Phd/Master

Διαχείριση Επενδύσεων

3

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_333

Phd

Ναυτικό Δίκαιο

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_420

Phd

Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

2

-

1,5

ΕΕ2023/2024

CFS_430

Phd/Master

Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

1

-

1,5

ΕΕ2023/2024

CFS_441

Phd

Πρακτική Άσκηση

6

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_508

Master

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (ΜΕΤΑ)

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_530

Master

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_534

Phd

Ναυλώσεις (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_556

Phd

Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_559

Phd

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων (ΜΕΤΑ)

4

 

 

ΕΕ2023/2024

PLA_500

Phd

Πρακτική Άσκηση (ΜΕΤΑ) – 7/ΒΔΟΜΑΔΕΣ

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_528

Phd

Τραπεζική Οικονομική και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (ΜΕΤΑ) – 7/ΒΔΟΜΑΔΕΣ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_558

Phd

Καινοτομία Υπηρεσιών – Fin Tech & Ship Tech (ΜΕΤΑ) – 7/ΒΔΟΜΑΔΕΣ

4

-

-

 

ΦΕ2023/2024 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΕΕ2023/2024 = Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

ΩΦΕ = Ώρες Φροντιστηρίου την εβδομάδα

ΩΕΕ = Ώρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

 

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 και 2024.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

             Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.cut.ac.cy/cfs/modules/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό   αντικείμενο της θέσης ανάλογα με την ένδειξη του πιο πάνω πίνακα μαθημάτων.  Όπου υπάρχουν και τα δύο ο Μεταπτυχιακός τίτλος αφορά στη διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 3. Εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 25 Μαρτίου 2024, 1 Απριλίου 2024 και 1 Μαΐου 2024,  εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Ιουνίου 2023 και 6 Ιουλίου 2023 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Ειδική/ός Επιστήμονας

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024 (Σεπτέμβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023 και Ιανουάριος 2024 – Μάιος 2024).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΦΕ2023/2024

CFS_101

Phd/Master

Οικονομικά Ι

-

3

-

ΦΕ2023/2024

CFS_110

Master

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

3

3

-

ΦΕ2023/2024

CFS_111

Master

Στατιστικές Μέθοδοι

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_203

Master

Εμπόριο Ι

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_210

Master

Μαθηματικές Μέθοδοι ΙΙ

-

-

3

ΦΕ2023/2024

CFS_221

Master

Χρηματοοικονομική Ι

-

5

-

ΦΕ2023/2024

CFS_222

Phd/Master

Χρηματοοικονομική ΙΙ

1,5

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_310

Master

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

-

-

1

ΦΕ2023/2024

CFS_320

Phd/Master

Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων

3

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_322

Master

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_330

Phd/Master

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

3

2

-

ΦΕ2023/2024

CFS_334

Phd/Master

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

3

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_335

Master

Ναυλώσεις

-

2

-

ΦΕ2023/2024

CFS_423

Master

Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_424

Phd

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

3

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_431

Master

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών

-

-

1

ΦΕ2023/2024

CFS_432

Master

Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

-

1

-

ΦΕ2023/2024

CFS_506

Phd

Στατιστική για Διοίκηση (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_507

Phd

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_509

Phd

Στατιστική Ανάλυση

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_511

Phd

Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_520

Phd

Επιχειρησιακή Διοίκηση (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_551

Phd

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_561

Phd

Εταιρική Αναδιάρθρωση (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_562

Phd

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομές (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_601

Phd

Εισαγωγικά μαθήματα στα Χρηματοοικονομικά (ΜΕΤΑ)

32 (σύνολο)

-

-

ΦΕ2023/2024

CFS_602

Phd

Εισαγωγικά μαθήματα στα Ναυτιλιακά (ΜΕΤΑ)

8 (σύνολο)

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_101

Master

Οικονομικά Ι

-

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_102

Master

Οικονομικά ΙΙ

-

3

-

ΕΕ2023/2024

CFS_110

Master

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση

-

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_111

Master

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

 

3

-

ΕΕ2023/2024

CFS_141

Phd

Τεχνολογία Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_204

Master

Εμπόριο ΙΙ

-

1-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_210

Phd/Master

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

4

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_211

Phd/Master

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

3

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_221

Master

Χρηματοοικονομική Ι

-

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_222

Master

Χρηματοοικονομική ΙΙ

-

2

-

ΕΕ2023/2024

CFS_323

Phd/Master

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_324

Phd/Master

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

1

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_325

Phd/Master

Διαχείριση Επενδύσεων

3

1

-

ΕΕ2023/2024

CFS_333

Phd

Ναυτικό Δίκαιο

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_420

Phd

Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

2

-

1,5

ΕΕ2023/2024

CFS_430

Phd/Master

Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

1

-

1,5

ΕΕ2023/2024

CFS_441

Phd

Πρακτική Άσκηση

6

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_508

Master

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (ΜΕΤΑ)

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_530

Master

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_534

Phd

Ναυλώσεις (ΜΕΤΑ)

1

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_556

Phd

Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων (ΜΕΤΑ)

4

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_559

Phd

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων (ΜΕΤΑ)

4

 

 

ΕΕ2023/2024

PLA_500

Phd

Πρακτική Άσκηση (ΜΕΤΑ) – 7/ΒΔΟΜΑΔΕΣ

3

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_528

Phd

Τραπεζική Οικονομική και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (ΜΕΤΑ) – 7/ΒΔΟΜΑΔΕΣ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

CFS_558

Phd

Καινοτομία Υπηρεσιών – Fin Tech & Ship Tech (ΜΕΤΑ) – 7/ΒΔΟΜΑΔΕΣ

4

-

-

 

ΦΕ2023/2024 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΕΕ2023/2024 = Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

ΩΦΕ = Ώρες Φροντιστηρίου την εβδομάδα

ΩΕΕ = Ώρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

 

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 και 2024.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

             Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.cut.ac.cy/cfs/modules/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό   αντικείμενο της θέσης ανάλογα με την ένδειξη του πιο πάνω πίνακα μαθημάτων.  Όπου υπάρχουν και τα δύο ο Μεταπτυχιακός τίτλος αφορά στη διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 3. Εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 25 Μαρτίου 2024, 1 Απριλίου 2024 και 1 Μαΐου 2024,  εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Ιουνίου 2023 και 6 Ιουλίου 2023 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.