Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Department of Commerce, Finance and Shipping

Department of Commerce, Finance and Shipping

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!STRUCTURE & CONTENT

The Master's Degree Programme in Business Financial Management addresses those who want to deepen their knowledge in the field of business financial management mainly in raising funds for business creation and development as well as entrepreneurship management related to small and medium business financial policies. Students will examine extensively the creation of a business plan and a feasibility study, which is a tool in the entrepreneur's arsenal and helps the development of the business mindset, attitude and skills necessary to succeed in business capital management. Graduates of the programme will receive basic knowledge in financing new business ventures and financial management of companies.

The main objectives of the Programme are:

 • Specialized knowledge in finance, maritime economics and financial management.             
 • Ability to solve problems related to individual sectors.             
 • Ability to evaluate data and make strategic, financial, administrative and operational decisions.             
 • Ability to apply theoretical knowledge in practice.             

The programme addresses graduates of recognized higher education institutions, holders of degrees in Economics, Finance, Shipping, Management but also Engineering, Mathematics and Quantitative Methods as well as other related subjects.

MODULES

1ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

CFS 505  Οικονομικά για Διοίκηση

10

CFS 506  Στατιστική για Διοίκηση

10

CFS 507  Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές

10

CFS 542  Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

10

ΣΥΝΟΛΟ

40

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

CFS  508  Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

10

CFS 551 Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

10

CFS YYY Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων

10

Μάθημα Επιλογής* ή CFS YYY: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά με Πρακτική Εργασία

10

ΣΥΝΟΛΟ

40

3ο Εξάμηνο (θερινή περίοδος)

 

 

ECTS

CFS 528  Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων [7 ECTS]

 

CFS YYY Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech [7 ECTS]

7

ή

7

CFS 580: Διατριβή [14 ECTS]

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

*Μάθημα επιλογής: Οποιοδήποτε μάθημα από τα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος

ADMISSION

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.