Πτυχίο στη Χημική Μηχανική

Δομή και περιεχόμενο

Καθώς ο σύγχρονος κόσμος αποδίδει ολοένα και περισσότερη έμφαση στα θέματα ενέργειας και στο περιβάλλον, η επιστήμη της χημικής μηχανικής καλείται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα να παράγει λύσεις που να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τόσο τον άνθρωπο όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Η χημική μηχανική αποτελεί διεπιστημονικό κλάδο της μηχανικής επιστήμης που στηρίζεται σε αποτελέσματα και μεθόδους της χημείας. Κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι η ανάπτυξη μεθόδων και η ασφαλής σχεδίαση και αξιοποίηση εργοστασίων παραγωγής, ή μεταποίησης χημικών σκευασμάτων.

Κάθε χημικός μηχανικός εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχηματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονική κατάρτιση στη Χημική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις της Πετροχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αρχικά παρέχονται γνώσεις οι οποίες θα εισαγάγουν τους φοιτητές στα θέματα της Χημικής Μηχανικής όπως και γνώσεις σε μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα μαθήματα που διδάσκονται στα εξάμηνα των δυο τελευταίων ετών. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Χημική Μηχανική. Για την απόκτηση πτυχίου στη Χημική Μηχανική απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).


Γιατί να γίνω Χημικός Μηχανικός

Μαθήματα Εξαμήνων

Μαθήματα Κοινού Κορμού (1ο-4ο Εξάμηνο)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 101 Μαθηματικά Ι

5

CEN 107 Μαθηματικά II

5

CEN 102 Φυσική Ι

5

CEN 108 Φυσική II

5

CEN 103 Βιολογία

CEN 103E Εργαστήρια Βιολογία

3

2

CEN 109 Οργανική Χημεία Ι

CEN 109E Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι

3

2

CEN 104 Γενική Χημεία

5

CEN 110 Αναλυτική Χημεία

CEN 110E Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας

3

2

CEN 105 Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας

5

CEN 111 Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

5

LCE 131 Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

4

LCE 132 Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

4

Σύνολο

29

Σύνολο

29

3ο Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 201 Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή

5

CEN 202 Εφαρμοσμένη Στατιστική - Ανάλυση δεδομένων

5

CEN 203 Μαθηματικά ΙΙΙ

5

CEN 205 Οργανική Χημεία ΙΙ

CEN 205E Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ

3

2

CEN 204 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι

5

CEN 207 Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας

5

CEN 206 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

5

CEN 212 Εισαγωγή σε Υλικά Χημικής Μηχανικής

5

CEN 208 Φυσικοχημεία Ι

CEN 208Ε Εργαστήρια Φυσικοχημείας Ι

3

2

CEN 304 Φυσικοχημεία ΙΙ

CEN 304E Εργαστήρια Φυσικοχημείας ΙΙ

3

2

CEN 213 Τεχνική Μηχανική

5

CEN 305 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 301 Δυναμική Προσομοίωση Συστημάτων με βοήθεια H/Y

5

CEN 209 Φυσικές Διεργασίες Ι

CEN 209Ε Εργαστήρια Φυσικών Διεργασιών Ι

3

2

CEN 210 Χημικές Διεργασίες

CEN 210Ε Εργαστήρια Χημικών Διεργασιών

3

2

CEN 211 Βιοχημικές Διεργασίες

CEN 211Ε Εργαστήρια Βιοχημικών Διεργασιών

3

2

CEN 302 Εργαστήρια Χημικής Τεχνολογίας

5

CEN 306 Ηλεκτροτεχνία

5

CEN 303 Οικονομικά – Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

5

CEN 307 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων και Εγκαταστάσεων

5

CEN 308 Φαινόμενα Μεταφοράς Ενέργειας

5

CEN 402 Καθαρές Τεχνολογίες – Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2

5

Σύνολο

CEN 309 Πρακτική Άσκηση

(υποχρεωτική μετά το 3ο έτος)

30

5

 

Σύνολο

 

 

30

 

 

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 327 Φυσικές Διεργασίες ΙΙ – Τεχνολογίες Διαχωρισμού

CEN 327E Εργαστήρια Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

3

2

CEN 311  Συνδυασμός/ Ανακύκλωση Διεργασιών-Διαγράμματα Ροής με βοήθεια Υπολογιστή

5

CEN 401 Βιοχημική Μηχανική – Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων 5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

5

CEN 406 Ρύθμιση και Σχεδιασμός Διεργασιών

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 5

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 4

5

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 6

5

CEN 404 Διπλωματική Εργασία Ι

10

CEN 405 Διπλωματική Εργασία II

10

Σύνολο

35

Σύνολο

30

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

ΡΟΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ECTS

 

ECTS

CEN 328 Ανάλυση και χαρακτηρισμός πετρελαιοειδών (μέθοδοι ASTM) +3 Εργαστήρια

5

CEN 321 Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

5

CEN 329 Ανίχνευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων

5

CEN 322 Περιβαλλοντική Τοξικολογία

+ 6 Εργαστήρια

5

CEN 330 Βαρέα Παράγωγα  Απόσταξης Πετρελαίου, Επεξεργασία Φυσικού Αερίου και Λιπαντικά

+3 Εργαστήρια σχετικά με αποστακτική στήλη

5

CEN 323 Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου

12 Εργαστήρια Σύνολο

5

CEN 331 Καταλυτικές Διεργασίες

5

CEN 324 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

5

CEN 332 Διαχείριση και Αποθήκευση Καυσίμων

5

CEN 325 Μηχανική και Τεχνολογίες Στερεών Αποβλήτων

5

CEN 333 Φυσικές Διεργασίες Πετροχημικής Βιομηχανίας

5

CEN 326 Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 
 

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (αφορούν και τις 2 ροές και μπορούν να προσφέρονται και σε άλλα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου – δεν θα προσφέρονται όλα ταυτόχρονα)

CEN 421 Ενεργειακοί Πόροι και Περιβάλλον

CEN 422 Ορυκτά Καύσιμα - Φυσικό Αέριο

CEN 423 Ρύπανση/απορρύπανση εδάφους και ιζημάτων

CEN 424 Ρύπανση/απορρύπανση θάλασσας και υδάτινων πόρων

CEN 425 Διαχείριση Χημικών Ουσιών (Κανονισμός REACH)

CEN 426 Περιβαλλοντική Υγεία και Ασφάλεια

CEN 427 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - παραγωγή βιοκαυσίμων

CEN 428 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκή Πολιτική

CEN 429 Φυσική Περιβάλλοντος

CEN 430 Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Χημεία
  3. Μαθηματικά
  • Φυσική ή
  • Βιολογία ή
  • Πληροφορική ή
  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.)

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος