Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η Μηχανολογία αποτελεί σήμερα τον πιο ευρύ κλάδο της μηχανικής επιστήμης αφού σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των εργαλείων και συστημάτων μηχανών, από αισθητήρες μικρής κλίμακας μέχρι γιγαντιαία συστήματα αεροπλοΐας και εργαλειομηχανών. Η μετουσίωση μιας ιδέας σε ένα απτό προϊόν που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες είναι μια απαιτητική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένας ικανός και καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

Το πρόγραμμα πτυχίου είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών καθώς και σε νεοφυείς τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τεχνικά μαθήματα που εμπίπτουν στους τομείς: (α) Ενεργειακών Συστημάτων, (β) Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων και (γ) Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Επιπλέον, και πριν την έναρξη του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν επτά (7) τεχνικά μαθήματα τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε (α) Ενεργειακά Συστήματα, (β) Μηχανική και Δυναμικά Συστημάτων και (γ) Επιστήμη και Μηχανική Υλικών.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών όπως παρατίθεται πιο κάτω. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕCTS

MEM_101 Μαθηματικά Ι

5

MEM_102 Μαθηματικά II

6

MEM_104 Φυσική Ι

5

MEM_105 Φυσική II

5

MEM_106 Γενική Χημεία

6

MEM_114 Αρχές Προγραμματισμού II

5

LCE_117 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς MMY

4

LCE_118 Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

4

MEM_107 Εισαγωγή στη Μηχανική

5

MEM_112 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

5

MEM_111 Αρχές Προγραμματισμού I

5

MEM_213 Μηχανολογικό Σχέδιο με Βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

3o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

4o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΜΕΜ 103 Μαθηματικά ΙΙΙ

5

ΜΕΜ 201 Διαφορικές Εξισώσεις

6

ΜΕΜ 211 Μηχανική: Στατική

5

ΜΕΜ 215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

6

ΜΕΜ 212 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

5

ΜΕΜ 311 Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

ΜΕΜ 214 Υλικά Μηχανικής

5

ΜΕΜ 221 Μηχανική: Δυναμική

6

ΜΕΜ 216 Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

ΜΕΜ 217 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

6

ΜΕΜ 245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕCTS

ΜΕΜ_321 Ρευστομηχανική I

5

ΜΕΜ_323 Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜΕΜ_222 Μετρήσεις Μηχανικής Ι

5

ΜEM_322 Αυτόματος Έλεγχος Ι

5

ΜΕΜ_324 Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_326 Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

5

ΜΕΜ_414 Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_423 Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός

5

ΜΕΜ_329 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 2 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 1 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 3 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 4 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 6 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 5 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜΕΜ_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα 7 από Πίνακα Α, Β ή Γ

5

ΜEM_421 Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_ΧΧΧ Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής*

5

ΜEM_415 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_336 Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

 

5

ΜEM_424 Πτυχιακή Εργασία I / Έργο Σχεδιασμού I

10

ΜEM_425 Πτυχιακή Εργασία II / Έργο Σχεδιασμού II

10

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

* Το Τεχνικό Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να είναι οποιοδήποτε μάθημα από τους Πίνακες Α, Β, Γ ή το μάθημα ΜΕΜ_444 Βιομηχανική Κατάρτιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή σε μάθημα άλλου Τμήματος ή Σχολής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Τεχνικά Μαθήματα Ενεργειακών Συστημάτων

Τεχνικά Μαθήματα Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων

Τεχνικά Μαθήματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

1

ΜΕΜ_443 Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

ΜEM_335 Εργαστήριο Υλικών

2

ΜEM_460 Ρευστομηχανική II

ΜEM_325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

MEM_333 Μετασχηματισμοί Φάσης

3

MEM_333 Μετασχηματισμοί Φάσης

ΜEM_231 Κβαντομηχανική

ΜEM_231 Κβαντομηχανική

4

ΜEM_328 Μηχανοτρονική

ΜEM_328 Μηχανοτρονική

ΜEM_332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης

5

ΜEM_428 Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

ΜEM_416 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό

MEM_202 Οργανική Χημεία

6

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

ΜEM_461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

 

ΜEM_434 Πολυμερή

 

7

ΜEM_439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΜEM_433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΜEM_426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Με απόφαση της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας τα μαθήματα που αναγράφονται στον Πίνακα Δ είναι αντίστοιχα. Φοιτητές/τριες που έχουν επιτύχει σε κάποιο/α από τα εν λόγω μαθήματα μπορούν να εξαιρεθούν από τα αντίστοιχα μαθήματα στο οικείο τους τμήμα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

1

ΜΕΜ_101 Μαθηματικά Ι

CIV_115 Μαθηματικά Ι

EEI_101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι

2

ΜΕΜ_104 Φυσική Ι

CIV_114 Φυσική Ι

EEI_102 Φυσική Ι

3

ΜΕΜ_105 Φυσική ΙΙ

________

EEI_105 Φυσική ΙΙ

4

ΜΕΜ_201 Διαφορικές Εξισώσεις

CIV_211 Μαθηματικά ΙΙΙ

________

5

ΜΕΜ_211 Μηχανική: Στατική

CIV_116 Τεχνική Μηχανική Στατική

________

6

ΜΕΜ_215 Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

CIV_222 Αντοχή Υλικών

________

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Ε). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

 

TABLE Ε – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩN

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

35

180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8

40

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

45

240

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Σημείωση: Οι παρακάτω αλλαγές λαμβάνουν χώρα από τον Σεπτέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020.

 • ΜΕΜ 245 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία: μεταφορά από 4ο σε 3ο εξάμηνο.
 • ΜΕΜ 332 Φυσική Στερεάς Κατάστασης: μεταφορά από 8ο σε 7ο εξάμηνο (για το έτος 2019-2020, δεν θα δοθεί στο Φθινοπωρινό  εξάμηνο του 2019, αλλά στο Εαρινό εξάμηνο του 2020).
 • ΜΕΜ 231 Κβαντομηχανική: μεταφορά από 7ο σε 6ο εξάμηνο (θα δοθεί και το Φθινοπωρινό  εξάμηνο του 2019).
 • ΜΕΜ 335 Εργαστήριο Υλικών: μεταφορά από 7ο σε 5ο εξάμηνο.
 • ΜΕΜ202 Οργανική Χημεία: μεταφορά από 5ο σε 7ο εξάμηνο.  
 • ΜΕΜ434 Πολυμερή: μεταφορά από 6ο σε 8ο εξάμηνο. 

*Προαπαιτούμενο μάθημα

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου  ΚΑΙ 2ου  ΕΤΟΥΣ

1ο Εξάμηνο

ECTS

2ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 101            Μαθηματικά Ι

5

MEM 102        Μαθηματικά II (*MEM 101)

5

MEM 104            Φυσική Ι

6

MEM 105        Φυσική II

6

MEM 106            Γενική Χημεία

6

MEM 111           Αρχές Προγραμματισμού

6

LCE 117                Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Ι

4

LCE 118           Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών ΙΙ

4

MEM 107            Εισαγωγή στη Μηχανική

6

MEM 112          Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

6

 

 

MEM 213         Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

27

Σύνολο

32

   

3ο Εξάμηνο

ECTS

4ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 103         Μαθηματικά ΙΙΙ (*MEM 101)

5

MEM 201         Διαφορικές Εξισώσεις (*MEM 102)

6

MEM 211          Μηχανική: Στατική

5

MEM 245         Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

MEM 212         Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική (*MEM 101, MEM 104)

5

MEM 215         Μηχανική και Έλεγχος Υλικών (*MEM 211)

6

MEM 214         Υλικά Μηχανικής

6

MEM 311         Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

MEM 216         Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

MEM 221         Μηχανική: Δυναμική (*MEM 211)

5

MEM 245         Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

 

MEM 217         Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (*MEM 106, MEM 212)

6

Σύνολο

31 29

Σύνολο

29 31

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

   

5ο Εξάμηνο

ECTS

6ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 321            Ρευστομηχανική Ι

6

MEM 412        Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι (*MEM 104)

6

MEM 323        Μετάδοση Θερμότητας (*MEM 201, MEM 212)

5

MEM 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 221)

5

ΜΜΥ 322       Αυτόματος Έλεγχος Ι (*MEM 201, MEM 324)

6

MEM 414             Ανάλυση Τάσεων (*MEM 215)

5

MEM 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (*MEM 215)

6

MEM 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (*MEM 201)

5

MEM 460        Ρευστομηχανική ΙΙ (*MEM 321)

6

MEM 443            Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

5

MEM 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός (*MEM 217)

5

Σύνολο

32

Σύνολο

33

   

7ο Εξάμηνο

ECTS

8ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 328         Μηχανοτρονική (*MEM 245, MEM 322)

6

MEM 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM 428         Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (*MEM 201, MEM 221)

5

MEM 439         Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (*MEM 217)

5

MEM 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (*MEM 311)

5

MEM XXX       Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

MEM 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 326)

5

MEM 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

MEM 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ (*MEM 424)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

Τεχνικά Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

MEM 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (*MEM 221, MEM 321)

MEM 461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (*MEM 103, MEM 215)

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

MEM 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (*MEM 222, MEM 101)

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

   

5ο Εξάμηνο

ECTS

6ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 321       Ρευστομηχανική I

6

MEM 323      Μετάδοση Θερμότητας (*MEM 201, MEM 212)

5

MEM 329       Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (*MEM 201)

5

MEM 325      Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (*MEM 222, MEM 101)

5

MEM 222       Μετρήσεις Μηχανικής Ι (*MEM 104)

6

MEM 326      Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (*MEM 215)

6

MEM 324       Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 221)

5

MEM 322      Αυτόματος Έλεγχος Ι (*MEM 201, MEM 324)

6

MEM 414        Ανάλυση Τάσεων (*MEM 215)

5

MEM 412       Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM 428       Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (*MEM 201, MEM 221)

5

MEM 423      Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός (*MEM 217)

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

   

7ο Εξάμηνο

ECTS

8ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 328       Μηχανοτρονική (*MEM 245, MEM 322)

6

MEM XXX    Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

MEM 415       Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 326)

5

MEM 461    Μηχανική Σύνθετων Υλικών (*MEM 103, MEM 215)

5

MEM 416        Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό (*MEM 103, MEM 414)

5

MEM 433    Εισαγωγή στην Έμβιομηχανική (*MEM 221, ME 321)

5

MEM 421       Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (*MEM 311)

5

MEM 336    Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424       Πτυχιακή Εργασία Ι / Έργο Σχεδιασμού Ι

10

MEM 425    Πτυχιακή Εργασία ΙI / Έργο Σχεδιασμού ΙI

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

MEM 460 Ρευστομηχανική ΙΙ (*MEM 321)

MEM 426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (*MEM 217)

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

ECTS

6ο Εξάμηνο

ECTS

MEM 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

6

MEM 333       Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης

5

MEM 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι (*MEM 104)

6

MEM 322        Αυτόματος Έλεγχος Ι 

6

MEM 335            ΕργαστήριοΥλικών 

MEM 202            Οργανική Χημεία (*MEM 106)

6

5

ΜΜΥ 323       Μετάδοση Θερμότητας 

5

MEM 321            Ρευστομηχανική Ι

6

MEM 231        Κβαντομηχανική 

MEM 434        Πολυμερή

5

6

MEM 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

MEM 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

MEM 414            Ανάλυση Τάσεων 

5

MEM 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός 

5

Σύνολο

34

Σύνολο

32

   

7ο Εξάμηνο

ECTS

8ο Εξάμηνο

ECTS

ΜEM 332          Φυσική Στερεάς Κατάστασης 

MEM 231          Κβαντομηχανική και Στατιστική Θερμοδυναμική (*MEM 105)

6

5

MEM 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM 202          Οργανική Χημεία

MEM 335         Εργαστήριο Υλικών 

5

6

MEM 434          Πολυμερή

MEM 332          Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Κρυσταλλογραφία (*MEM 231)

5

6

MEM 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ 

5

MEM XXX       Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

5

MEM 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων 

5

MEM 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

MEM 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ (*MEM 424)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

Τεχνικό Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

MEM 460 Ρευστομηχανική ΙΙ (*MEM 321)

MEM 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (*MEM 221, MEM 321)

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (*MEM 217)

MEM 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (*MEM 222, MEM 101)

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

  ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

36-39

170-194

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

5-8

26-49

ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

244-247

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Γ). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική 

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

 

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

  ΠΛΑΙΣΙΟ 19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

 1. Νέα Ελληνικά,
 2. Μαθηματικά 
 3. Φυσική 

 

 • Χημεία,
 • Βιολογία,
 • Πληροφορική,
 • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο,
 • Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος