Πτυχίο στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Δομή και περιεχόμενο

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα καινοτόμο στρατηγικό τρόπο σκέψης, ενώ παράλληλα να αποκτήσουν μια πρακτική τεχνογνωσία στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ικανή να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις.

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, θεωρείται σήμερα ως κορυφαίος τρόπος για τις εταιρείες να προωθούν και να προσθέτουν αξία στην εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το Πρόγραμμα, θα συμβάλει στη συγκέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της εφευρετικότητας σε μια εφαρμοσμένη επικοινωνιακή προσέγγιση, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην έρευνα του κοινού, των καταναλωτών και στην καθιέρωση στρατηγικών επικοινωνίας βασισμένων στις επιθυμίες, ανάγκες, προσδοκίες και αντιλήψεις του επιδιωκόμενου κοινού.

 

Κατεύθυνση «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων»

Η κατεύθυνση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εντυπώσεων, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στοχεύει: α) στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για ανεύρεση εργασίας στη Διαφήμιση, στο Μάρκετινγκ και στις Δημόσιες Σχέσεις και θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις κατάλληλες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες στις ανάλογες θέσεις. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες και οργανισμούς όπως: Διαφημιστικά Γραφεία, Τμήμα Μάρκετινγκ, Εταιρείες Άμεσου Μάρκετινγκ, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο), β) οι απόφοιτοι του Τμήματος να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν την επιστημονική τους κατάρτιση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία.

Για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος, η κατεύθυνση θα επιδιώκει συστηματικά: (α) την παροχή ανταγωνιστικής εκπαίδευσης που θα επιτρέπει στους πτυχιούχους να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ενασχόληση, (β) την αριστεία στην έρευνα σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, (γ) τη δημιουργία πολλαπλών σχέσεων με οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και  την επιχειρηματική κοινότητα.

Η δομή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε αυτή την κατεύθυνση έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη γνώση των αρχών της Διαφήμισης, του Σχεδιασμού και Επιλογής των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της Ανάπτυξης Διαφημιστικών Εκστρατειών,  την εξοικείωση με τις αρχές του Μάρκετινγκ όπως εφαρμόζονται στο παραδοσιακό, αλλά και στο διαδικτυακό περιβάλλον και την εισαγωγή στο περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων. Όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και Μεθόδων Έρευνας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση) και Δημοσίων Σχέσεων.

Η κατεύθυνση «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων» επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την κριτική σκέψη των φοιτητών/τριών και καλλιεργεί την υπευθυνότητα όλων των συμμετεχόντων προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των στόχων της κατεύθυνσης, τονίζεται η συνεχής προσπάθεια παρότρυνσης των σπουδαστών/τριών να αναπτύξουν υψηλά πρότυπα εργασιακής ηθικής.

 

Κατεύθυνση «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία»

Η κατεύθυνση Διαχείρισης Αντιλήψεων και Πολιτικής Επικοινωνίας αποτελεί σημείο σύγκλισης διαφορετικών επιστημών με στόχο τη μελέτη και αντιμετώπιση φαινομένων σχετικών με την πολιτική. Η κατεύθυνση έχει ένα διττό στόχο: αφενός να προσφέρει μία ολοκληρωμένη, εις βάθος αλλά και διεπιστημονική διερεύνηση και γνώση του πεδίου της πολιτικής επικοινωνίας και διαχείρισης αντιλήψεων συνδυάζοντας θεωρίες από δύο ξεχωριστά και βασικά επιστημονικά και ερευνητικά πεδία (Σπουδές Επικοινωνίας και Πολιτικές Επιστήμες) και αφετέρου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες στην εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών επικοινωνίας σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η δομή της κατεύθυνσης, καθώς και τα μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί και εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, στοχεύουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα καινοτόμο που αποβλέπει στην παραγωγή γνώσης που βασίζεται σε θεμελιώδη θεωρητικά πλαίσια ενσωματώνοντας νέες μεθόδους και πρακτικές.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ με ειδίκευση στη Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένης επικοινωνίας, ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι πολιτικού μάρκετινγκ, να εργαστούν σε εταιρείες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε εμπορικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην επώνυμη πολιτική.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

110

Μαθήματα:

(α) Κατεύθυνσης 

(β) Περιορισμένης επιλογής

(γ) Ελεύθερης επιλογής

(δ) Γλώσσας

 

60

 5

15

30

Πτυχιακή Εργασία (Προαιρετική, διαφορετικά 3 μαθήματα)

15

Πρακτική Άσκηση

5

                                                                                    Σύνολο ECTS

240

Επεξήγηση:

 • 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης (Κορμού) που είναι τα ίδια για όλες τις κατευθύνσεις (22 x 5 = 110 ECTS)
 • Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική (5 ECTS)
 • Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Πιστώνεται με 15 ECTS και μπορεί να αντικατασταθεί με 3 επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης.
 • 6 Μαθήματα Γλώσσας (1 υποχρεωτικό Ελληνικά, 3 υποχρεωτικά Αγγλικά και 2 επιλογής από μία άλλη γλώσσα) [Σύνολο 30 ECTS]
 • 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης  [Σύνολο 60 ECTS]
 • 1 Επιλεγόμενο μάθημα περιορισμένης επιλογής [Σύνολο 5 ECTS]
 • 3 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής [Σύνολο 15 ECTS]

Μαθήματα Εξαμήνων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Κοινός κορμός (1ο - 4ο εξάμηνο)

1ο Εξάμηνο

 

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 101 Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 

5

IMC 106 Βασικές Αρχές της Διαφήμισης

5

CIS 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

5

IMC 108 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

5

CIS 101 Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

5

IMC 201 Συμπεριφορά Καταναλωτή

5

IMC 109 Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία

5

CIS 205 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5

CIS 164 Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

5

IMC 207 Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία

5

LCE 672 Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

5

LCE 135 Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία I

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

3ο Εξάμηνο

 

4ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 205 Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

5

IMC 206 Εικονικά Επώνυμα Προϊόντα – Πρωτότυπα

5

IMC 448 Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας

5

IMC 208 Ανάλυση Περιεχομένου

5

CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία

5

IMC 209 Προγραμματισμός Επικοινωνίας, Προϋπολογισμός και Τεχνικές Ελέγχου

5

CIS 473 Συλλογική Νοημοσύνη

5

IMC 211 Δημιουργικός Σχεδιασμός και Δημιουργική Σκέψη

5

CIS 207 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση

5

CIS 208 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία ΙΙ: Ποιοτική Ανάλυση

5

LCE 213 Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙ

5

LCE 214 Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙΙ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30


 

Κατεύθυνση Διαφήμισης, Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εντυπώσεων

5ο Εξάμηνο

 

6ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 301 Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Επικοινωνία

5

IMC 324 Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων (Five Senses Marketing)

5

IMC 321 Οπτική προβολή Προϊόντων και Τεχνικές Πωλήσεις

5

IMC 325 Ειδικά Θέματα στη Διαφήμιση

5

IMC 322 Μάρκετινγκ Εντυπώσεων - Viral Campaigns

5

IMC 326 Σχεδιασμός Δημοσίων Σχέσεων

5

IMC 323 Επώνυμες Κοινότητες (Brand Communities)

5

IMC 327 Διοίκηση Γεγονότων και Ψυχαγωγίας

5

Επιλογή από Πίνακα Ιγ

5

Επιλογή από Πίνακα Ιγ

5

LCE 6XX Ξένη Γλώσσα Επίπεδο Ι

5

LCE 6XX Ξένη Γλώσσα Επίπεδο ΙI

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

 

8ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 401 Πρακτική Άσκηση

5

IMC 402 Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής)

15

IMC 421 Αγοραστική Ατμόσφαιρα Καταστημάτων και Χώρων Υποδοχής

5

IMC 403 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

5

IMC 422 Διαφημιστικός Προϋπολογισμός και Μέσα Επικοινωνίας

5

IMC 425 Δημιουργικό Διεθνούς Διαφήμισης

5

IMC 423 Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφήμισης

5

IMC 426 Χορηγία και Φιλανθρωπία

5

Επιλογή από Πίνακα Ια

5

 

 

Επιλογή από Πίνακα Ιγ

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Κατεύθυνση Διαχείρισης Αντιλήψεων και Πολιτικής Επικοινωνίας

5ο Εξάμηνο

 

6ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 301 Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Επικοινωνία

5

CIS 416 Big Data και Αλγόριθμοι: Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας

5

IMC 331 Πολιτική Συμπεριφορά

5

IMC 335 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

5

IMC 332 Πολιτική Επικοινωνία

5

IMC 336 Ρητορική της Ψηφιακής Επικοινωνίας

5

IMC 333 Πολιτικό Μάρκετινγκ

5

IMC 337 Ομάδες Πίεσης: Θεωρία και Πρακτική

5

Επιλογή από Πίνακα Ιγ

5

Επιλογή από Πίνακα Ιγ

5

LCE 6XX Ξένη Γλώσσα Επίπεδο Ι

5

LCE 6XX Ξένη Γλώσσα Επίπεδο ΙI

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

 

8ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 401 Πρακτική Άσκηση

5

IMC 402 Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής)

15

IMC 431 Διοίκηση Επικοινωνίας σε Κρίση

5

IMC 403 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

5

IMC 432 Σχεδιασμός και Ανάλυση Έρευνας Επισκόπησης

5

IMC 434 Διαπολιτισμική Επικοινωνία

5

IMC 433 Σχέσεις με τα ΜΜΕ

5

IMC 435 Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας

5

Επιλογή από Πίνακα Ιβ

5

 

 

Επιλογή από Πίνακα Ιγ

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Πίνακας Ια: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής κατεύθυνσης «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων»

 

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

OEM 333

Πολιτικό Μάρκετινγκ

OEM 431

Διοίκηση Επικοινωνίας σε Κρίση

OEM 432

Σχεδιασμός και Ανάλυση Έρευνας Επισκόπησης

OEM 433

Σχέσεις με τα ΜΜΕ

 

Τρία Μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας από τις ακόλουθες επιλογές:

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΟΕΜ 335

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

OEM 337

Ομάδες Πίεσης: Θεωρία και Πρακτική (Lobbying) 

OEM 434

Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Cross Cultural Communication)

OEM 448

Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας (Public Speaking)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Ιβ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής κατεύθυνσης «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία»

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΟΕΜ 322

Μάρκετινγκ Εντυπώσεων

ΟΕΜ 421

Αγοραστική Ατμόσφαιρα Καταστημάτων και Χώρων Υποδοχής 

ΟΕΜ 422

Διαφημιστικός Προϋπολογισμός και Μέσα Επικοινωνίας

ΟΕΜ 423

Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφήμισης

 

Τρία Μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας από τις ακόλουθες επιλογές:

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

ΟΕΜ 324

Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων 

ΟΕΜ 327

Διοίκηση Γεγονότων και Ψυχαγωγίας

ΟΕΜ 425

Δημιουργικό Διεθνούς Διαφήμισης 

ΟΕΜ 426

Χορηγία και Φιλανθρωπία

 

Πίνακας Ιγ: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που θα προσφέρουν τα Τμήματα:

 • Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Καλών Τεχνών (Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
 • Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης)

 

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται ως επιλεγόμενα, καθορίζονται κάθε εξάμηνο από τα Τμήματα και ενημερώνεται η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για να τα εντάξει στο πρόγραμμα και στο ηλεκτρονικό σύστημα (το οποίο χρησιμοποιούν οι φοιτητές/τριες στις εγγραφές τους).

 
 
 
 

 

 

Πίνακας ΙΙ: Μαθήματα Επιλογής Γλώσσας από Κέντρο Γλωσσών – Επίπεδο Ι & ΙΙ

Κωδ. Μαθήματος

Τίτλος

LCE 610

Γερμανικά Ι

LCE 611

Γερμανικά ΙΙ

LCE 620

Γαλλική Γλώσσα Ι

LCE 621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

LCE 630

Ισπανικά Ι

LCE 631

Ισπανικά ΙΙ

LCE 640

Ιταλική Γλώσσα Ι

LCE 641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

LCE 650

Ρωσικά Ι

LCE 651

Ρωσικά ΙΙ

 

 

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 1. Φυσική 
 2. Βιολογία 
 3. Ιστορία 
 4. Αρχαία Ελληνικά 
 5. Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 6. Οικονομικά 
 7. Λογιστική 
 8. Πληροφορική 
 9. Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 10. Εικαστικές Εφαρμογές 
 11. Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος