Όραμα

Οι στόχοι του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία συνοψίζονται ως εξής:

  • εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας,
  • δημιουργία νέας γνώσης σχετική με την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, με έμφαση στους παράγοντες κινδύνου σχετικούς με μη μεταδιδόμενα χρόνια νοσήματα, τις περιβαλλοντικές εκθέσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία, και
  • διάχυση της γνώσης αυτής στο κοινό αλλά και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής της αντίστοιχης πολιτικής.

Το Ινστιτούτο αποβλέπει στη διεύρυνση της επιρροής του στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της αύξησης προσέλκυσης φοιτητών από την περιοχή αυτή αλλά και τη σύναψη συνεργασιών σε ερευνητικό επίπεδο με άλλα ιδρύματα. Η παραγωγή νέας γνώσης από το Ινστιτούτο μέσω διακρατικών ερευνών σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας θα βελτιώσει το προφίλ και την απήχηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων στη ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Οι τρέχουσες συζητήσεις με την προοπτική συνεργασίας με το καταξιωμένο Emory University θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προβολή στο Ινστιτούτο και στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ σε ερευνητικά θέματα στην περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, με έμφαση στους παράγοντες κινδύνου σχετικούς με μη μεταδιδόμενα χρόνια νοσήματα αλλά και τη διάχυση της γνώσης αυτής στα κέντρα λήψεων αποφάσεων και στο δημόσιο τομέα.

 

Όραμα

Οι στόχοι του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία συνοψίζονται ως εξής:

  • εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας,
  • δημιουργία νέας γνώσης σχετική με την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, με έμφαση στους παράγοντες κινδύνου σχετικούς με μη μεταδιδόμενα χρόνια νοσήματα, τις περιβαλλοντικές εκθέσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία, και
  • διάχυση της γνώσης αυτής στο κοινό αλλά και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής της αντίστοιχης πολιτικής.

Το Ινστιτούτο αποβλέπει στη διεύρυνση της επιρροής του στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της αύξησης προσέλκυσης φοιτητών από την περιοχή αυτή αλλά και τη σύναψη συνεργασιών σε ερευνητικό επίπεδο με άλλα ιδρύματα. Η παραγωγή νέας γνώσης από το Ινστιτούτο μέσω διακρατικών ερευνών σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας θα βελτιώσει το προφίλ και την απήχηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων στη ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Οι τρέχουσες συζητήσεις με την προοπτική συνεργασίας με το καταξιωμένο Emory University θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προβολή στο Ινστιτούτο και στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ σε ερευνητικά θέματα στην περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, με έμφαση στους παράγοντες κινδύνου σχετικούς με μη μεταδιδόμενα χρόνια νοσήματα αλλά και τη διάχυση της γνώσης αυτής στα κέντρα λήψεων αποφάσεων και στο δημόσιο τομέα.