Έρευνα

Ο κύριος ερευνητικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η εκπόνηση μελετών δημόσιας υγείας ύψιστης μεθοδολογικής ποιότητας και απήχησης στην τοπική και διεθνή κοινωνία. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προωθεί την ουσιαστική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και να συνεισφέρει στην εις βάθος αξιολόγηση των κύριων παραγόντων ρίσκου εμφάνισης μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στο Κυπριακό πληθυσμό μεσω της διεξαγωγής πληθυσμιακών μελετών κοορτής, την αξιολόγηση και εφαρμογή στρατηγικών ενημέρωσης του πληθυσμού και ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και προγραμμάτων πρόληψης και επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι προσανατολισμένη προς την έρευνα αιχμής σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας για την Κύπρο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα, με ειδική μνεία σε ερευνητικούς πυλώνες, όπως:

  1. την χωρική και χρονική επιτήρηση και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, και ειδικότερα ευαίσθητων ομάδων των πληθυσμού, με στόχο την ενδυνάμωση και συνεχή επικαιροποίηση της επιδημιολογικής επιστημονικής βάσης που είναι απαραίτητη για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, το σχεδιασμό παρεμβάσεων δημόσιας υγείας και επιτυχή εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών υγείας,
  2. τη βαθύτερη κατανόηση της συχνότητας, της κατανομής και της αιτιολογίας της νόσου στο πληθυσμό με έμφαση στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και σε σχετικούς προσδιοριστικούς ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες με στόχο την ενδυνάμωση της πρόληψης, της προστασίας και της προαγωγής της υγείας.

Το Ινστιτούτο συνεισφέρει επίσης αποτελεσματικά στην καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία με φορείς δημόσιας υγείας και κέντρα λήψεων αποφάσεων όπως νοσοκομεία, υπουργεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και τη βιομηχανία γενικότερα. Επιπρόσθετα, υπό την έλευση της προγραμματιζόμενης μεταρρύθμισης στο εθνικό σύστημα υγείας στην Κύπρο, με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ και ως αποτέλεσμα την αλλαγή του ρόλου του Υπουργείου Υγείας από εργοδότη στο ρόλο του καθορισμού πολιτικών υγείας θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και νέοι ρόλοι και νέες ευκαιρίες ερευνητικής δραστηριότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η πληθυσμιακή υγεία έχει να κάνει περισσότερο με την πρόληψη των ασθενειών παρά με την θεραπεία τους. Ως εκ τούτου η πρωτοβάθμια υγεία είναι ένα από τα βασικά συστατικά της δημόσιας υγείας. Το Ινστιτούτο θα επιδιώξει να αναπτύξει ειδικά προγράμματα και παρεμβάσεις στην Κύπρο, σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Σύστημα Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα Νοσοκομεία, τις δομές εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, τους επαγγελματικούς συνδέσμους υγείας, κ.λπ.

Έρευνα

Ο κύριος ερευνητικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η εκπόνηση μελετών δημόσιας υγείας ύψιστης μεθοδολογικής ποιότητας και απήχησης στην τοπική και διεθνή κοινωνία. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προωθεί την ουσιαστική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και να συνεισφέρει στην εις βάθος αξιολόγηση των κύριων παραγόντων ρίσκου εμφάνισης μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στο Κυπριακό πληθυσμό μεσω της διεξαγωγής πληθυσμιακών μελετών κοορτής, την αξιολόγηση και εφαρμογή στρατηγικών ενημέρωσης του πληθυσμού και ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και προγραμμάτων πρόληψης και επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι προσανατολισμένη προς την έρευνα αιχμής σε θέματα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας για την Κύπρο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα, με ειδική μνεία σε ερευνητικούς πυλώνες, όπως:

  1. την χωρική και χρονική επιτήρηση και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, και ειδικότερα ευαίσθητων ομάδων των πληθυσμού, με στόχο την ενδυνάμωση και συνεχή επικαιροποίηση της επιδημιολογικής επιστημονικής βάσης που είναι απαραίτητη για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, το σχεδιασμό παρεμβάσεων δημόσιας υγείας και επιτυχή εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών υγείας,
  2. τη βαθύτερη κατανόηση της συχνότητας, της κατανομής και της αιτιολογίας της νόσου στο πληθυσμό με έμφαση στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και σε σχετικούς προσδιοριστικούς ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες με στόχο την ενδυνάμωση της πρόληψης, της προστασίας και της προαγωγής της υγείας.

Το Ινστιτούτο συνεισφέρει επίσης αποτελεσματικά στην καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία με φορείς δημόσιας υγείας και κέντρα λήψεων αποφάσεων όπως νοσοκομεία, υπουργεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και τη βιομηχανία γενικότερα. Επιπρόσθετα, υπό την έλευση της προγραμματιζόμενης μεταρρύθμισης στο εθνικό σύστημα υγείας στην Κύπρο, με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ και ως αποτέλεσμα την αλλαγή του ρόλου του Υπουργείου Υγείας από εργοδότη στο ρόλο του καθορισμού πολιτικών υγείας θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και νέοι ρόλοι και νέες ευκαιρίες ερευνητικής δραστηριότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η πληθυσμιακή υγεία έχει να κάνει περισσότερο με την πρόληψη των ασθενειών παρά με την θεραπεία τους. Ως εκ τούτου η πρωτοβάθμια υγεία είναι ένα από τα βασικά συστατικά της δημόσιας υγείας. Το Ινστιτούτο θα επιδιώξει να αναπτύξει ειδικά προγράμματα και παρεμβάσεις στην Κύπρο, σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Σύστημα Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα Νοσοκομεία, τις δομές εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, τους επαγγελματικούς συνδέσμους υγείας, κ.λπ.