Επιχορήγηση φοιτητικών δραστηριοτήτων

Κανόνες επιχορήγησης φοιτητικών δραστηριοτήτων

1. Το κονδύλι για «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων», σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο του ετήσιου Προϋπολογισμού, στοχεύει στην ικανοποίηση συνολικά των αναγκών και των αιτημάτων της Φοιτητικής Ένωσης, της Συντονιστικής Επιτροπής Ομίλων, των Φοιτητικών Ομίλων καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα που οργανώνει το Πανεπιστήμιο προς όφελος των φοιτητών.

2. Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ, η ΦΕΤΕΠΑΚ και οι Φοιτητική Όμιλοι, μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητικών Ομίλων, ετοιμάζουν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού πρόταση για δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το κονδύλι για «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων». Η πρόταση υποβάλλεται προς τη Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

3. Με εξουσιοδότηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται ως ελέγχων λειτουργός το κονδύλι «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων», το οποίο κατανέμεται ως εξής:

3.1 Η ΦΕΤΕΠΑΚ κατανέμει το 30% για δικές της δραστηριότητες, με βάση τον προγραμματισμό που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

3.2 Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων κατανέμει το 30% για δραστηριότητες/εκδηλώσεις των Ομίλων, με βάση πρόγραμμα που υποβάλλει στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ και στον Πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Γραφείου Φοιτητική Ζωής ή της Φοιτητικής Ένωσης, το θέμα παραπέμπεται στη Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας για τελική απόφαση.

3.3 Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ κατανέμει το 40% για δραστηριότητες ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα που οργανώνει το Πανεπιστήμιο προς όφελος των φοιτητών με βάση τον προγραμματισμό που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

4. Σε περίπτωση δαπανών για δραστηριότητες που έγιναν εκτός του αρχικού προγραμματισμού, υποβάλλεται απολογιστικό σημείωμα στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ενημέρωση.

5. Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ διαπιστώνει χαμηλή απορροφητικότητα με βάση την πιο πάνω κατανομή, υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ανακατανομή με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του κονδυλίου.

6. Τα κριτήρια επιχορήγησης των Ομίλων είναι:

6.1 Η εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητικών Ομίλων

6.2 Το προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

6.3 Τα προγράμματα δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών και η γενική προσφορά τους στη φοιτητική ζωή, για υφιστάμενους ομίλους.

7. Κάθε Όμιλος οφείλει να υποβάλλει αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στην Οικονομική Επιτροπή της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων για έλεγχο. Η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει τις καταστάσεις των Ομίλων, μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ενημέρωση. Όμιλοι που δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις δεν θα χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο.

8. Η Οικονομική Επιτροπή της ΦΕΤΕΠΑΚ υποβάλλει αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους κατάσταση διαχείρισης των χρημάτων που η ΦΕΤΕΠΑΚ έλαβε από κονδύλια του Πανεπιστημίου και ειδικότερα από το κονδύλι «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων», μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ενημέρωση.

9. Για τη συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια / διαγωνισμούς / φεστιβάλ του εξωτερικού ισχύουν τα ακόλουθα:

9.1 Εκπρόσωποι της ΦΕΤΕΠΑΚ επιχορηγούνται πλήρως για συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις που η Φοιτητική Ένωση κρίνει ως σημαντικά

9.2 Φοιτητές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Ομίλων επιχορηγούνται μερικώς για συμμετοχή σε συνέδρια/φεστιβάλ/διαγωνισμούς, που το Συμβούλιο του Ομίλου θεωρεί ως σημαντικά. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των πραγματικών εξόδων.

9.3 Φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που λαμβάνουν μέρος σε φεστιβάλ/συνέδρια/διαγωνισμούς του εξωτερικού και επιχορηγούνται πλήρως ή μερικώς από το κονδύλι «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων» οφείλουν να καταθέτουν στον Πρόεδρο του Ομίλου με αντίγραφο στη Συντονιστική Επιτροπή Φοιτητικών Ομίλων και μέσω της ΥΣΦΜ στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών, έκθεση σχετικά με την εκδήλωση/δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν.

10 Επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, το Λειτουργό του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο οικείου Φοιτητικού Ομίλου, αποφασίζει για την εργοδότηση εξωτερικών συνεργατών (π.χ. προσοντούχων στο χορό, το θέατρο κλπ), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε συγκεκριμένο Φοιτητικό Όμιλο στη βάση του προγράμματός του. Σημειώνεται ότι: 10.1 Για την εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών γίνεται ανοικτή προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην προκήρυξη. 10.2 Η αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών κυμαίνεται από €25 - €35 ανά ώρα διδασκαλίας, αναλόγων προσόντων.

 

Εγκρίθηκαν κατά την 13η Συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών στις 11.3.2009 και επικυρώθηκαν κατά την 38η Συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2009.

Επιχορήγηση φοιτητικών δραστηριοτήτων

Κανόνες επιχορήγησης φοιτητικών δραστηριοτήτων

1. Το κονδύλι για «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων», σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο του ετήσιου Προϋπολογισμού, στοχεύει στην ικανοποίηση συνολικά των αναγκών και των αιτημάτων της Φοιτητικής Ένωσης, της Συντονιστικής Επιτροπής Ομίλων, των Φοιτητικών Ομίλων καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα που οργανώνει το Πανεπιστήμιο προς όφελος των φοιτητών.

2. Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ, η ΦΕΤΕΠΑΚ και οι Φοιτητική Όμιλοι, μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητικών Ομίλων, ετοιμάζουν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού πρόταση για δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το κονδύλι για «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων». Η πρόταση υποβάλλεται προς τη Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

3. Με εξουσιοδότηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται ως ελέγχων λειτουργός το κονδύλι «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων», το οποίο κατανέμεται ως εξής:

3.1 Η ΦΕΤΕΠΑΚ κατανέμει το 30% για δικές της δραστηριότητες, με βάση τον προγραμματισμό που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

3.2 Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων κατανέμει το 30% για δραστηριότητες/εκδηλώσεις των Ομίλων, με βάση πρόγραμμα που υποβάλλει στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής της ΥΣΦΜ και στον Πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Γραφείου Φοιτητική Ζωής ή της Φοιτητικής Ένωσης, το θέμα παραπέμπεται στη Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας για τελική απόφαση.

3.3 Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ κατανέμει το 40% για δραστηριότητες ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα που οργανώνει το Πανεπιστήμιο προς όφελος των φοιτητών με βάση τον προγραμματισμό που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

4. Σε περίπτωση δαπανών για δραστηριότητες που έγιναν εκτός του αρχικού προγραμματισμού, υποβάλλεται απολογιστικό σημείωμα στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ενημέρωση.

5. Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ διαπιστώνει χαμηλή απορροφητικότητα με βάση την πιο πάνω κατανομή, υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ανακατανομή με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του κονδυλίου.

6. Τα κριτήρια επιχορήγησης των Ομίλων είναι:

6.1 Η εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητικών Ομίλων

6.2 Το προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

6.3 Τα προγράμματα δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών και η γενική προσφορά τους στη φοιτητική ζωή, για υφιστάμενους ομίλους.

7. Κάθε Όμιλος οφείλει να υποβάλλει αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στην Οικονομική Επιτροπή της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων για έλεγχο. Η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει τις καταστάσεις των Ομίλων, μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ενημέρωση. Όμιλοι που δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις δεν θα χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο.

8. Η Οικονομική Επιτροπή της ΦΕΤΕΠΑΚ υποβάλλει αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους κατάσταση διαχείρισης των χρημάτων που η ΦΕΤΕΠΑΚ έλαβε από κονδύλια του Πανεπιστημίου και ειδικότερα από το κονδύλι «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων», μέσω της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών για ενημέρωση.

9. Για τη συμμετοχή φοιτητών σε συνέδρια / διαγωνισμούς / φεστιβάλ του εξωτερικού ισχύουν τα ακόλουθα:

9.1 Εκπρόσωποι της ΦΕΤΕΠΑΚ επιχορηγούνται πλήρως για συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις που η Φοιτητική Ένωση κρίνει ως σημαντικά

9.2 Φοιτητές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Ομίλων επιχορηγούνται μερικώς για συμμετοχή σε συνέδρια/φεστιβάλ/διαγωνισμούς, που το Συμβούλιο του Ομίλου θεωρεί ως σημαντικά. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των πραγματικών εξόδων.

9.3 Φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που λαμβάνουν μέρος σε φεστιβάλ/συνέδρια/διαγωνισμούς του εξωτερικού και επιχορηγούνται πλήρως ή μερικώς από το κονδύλι «Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων» οφείλουν να καταθέτουν στον Πρόεδρο του Ομίλου με αντίγραφο στη Συντονιστική Επιτροπή Φοιτητικών Ομίλων και μέσω της ΥΣΦΜ στην Επιτροπή Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών, έκθεση σχετικά με την εκδήλωση/δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν.

10 Επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, το Λειτουργό του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο οικείου Φοιτητικού Ομίλου, αποφασίζει για την εργοδότηση εξωτερικών συνεργατών (π.χ. προσοντούχων στο χορό, το θέατρο κλπ), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, που αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε συγκεκριμένο Φοιτητικό Όμιλο στη βάση του προγράμματός του. Σημειώνεται ότι: 10.1 Για την εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών γίνεται ανοικτή προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην προκήρυξη. 10.2 Η αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών κυμαίνεται από €25 - €35 ανά ώρα διδασκαλίας, αναλόγων προσόντων.

 

Εγκρίθηκαν κατά την 13η Συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών στις 11.3.2009 και επικυρώθηκαν κατά την 38η Συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής στις 20 Μαρτίου 2009.