Φοιτητική Ένωση

Από το Μάρτιο του 2008 έχει ιδρυθεί και συγκροτηθεί σε σώμα η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου (ΦΕΤΕΠΑΚ). 

Οι φοιτητές εκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα διοίκησης και ως εκ τούτου λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Η Φοιτητική Ένωση έχει ως βασικό στόχο την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο γίνεται αυτόματα μέλος της ΦΕΤΕΠΑΚ.

Η λειτουργία της Φοιτητικής Ένωσης στηρίζεται οικονομικά από το τέλος εγγραφής των φοιτητών (10 ευρώ για όλα τα έτη φοίτησης) καθώς επίσης και από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Χορηγίες για επιμέρους εκδηλώσεις μπορούν επίσης να παραχωρούνται από οργανωμένους φορείς και υπηρεσίες του Κράτους, όπως ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ.ά..

Φοιτητική Ένωση

Από το Μάρτιο του 2008 έχει ιδρυθεί και συγκροτηθεί σε σώμα η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου (ΦΕΤΕΠΑΚ). 

Οι φοιτητές εκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα διοίκησης και ως εκ τούτου λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Η Φοιτητική Ένωση έχει ως βασικό στόχο την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο γίνεται αυτόματα μέλος της ΦΕΤΕΠΑΚ.

Η λειτουργία της Φοιτητικής Ένωσης στηρίζεται οικονομικά από το τέλος εγγραφής των φοιτητών (10 ευρώ για όλα τα έτη φοίτησης) καθώς επίσης και από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Χορηγίες για επιμέρους εκδηλώσεις μπορούν επίσης να παραχωρούνται από οργανωμένους φορείς και υπηρεσίες του Κράτους, όπως ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ.ά..