Ίδρυση και λειτουργία Ομίλων

Κανόνες Ίδρυσης και Λειτουργίας Φοιτητικών Ομίλων

1. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τηρεί μητρώο Φοιτητικών Ομίλων.

2. Για να εγγραφεί ένας Φοιτητικός Όμιλος στο Μητρώο Ομίλων θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τα ακόλουθα:

 • Καταστατικό του Ομίλου, το οποίο να συνοδεύεται από συστατική επιστολή της ΦΕΤΕΠΑΚ
 • Κατάσταση με τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Ομίλου

3. Όμιλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φοιτητικών Ομίλων μπορούν:

 • Να χρησιμοποιούν χώρους του Πανεπιστημίου για συναντήσεις, εκδηλώσεις.
 • Να επιχορηγούνται από το κονδύλι του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για τις φοιτητικές δραστηριότητες

4. Τα κριτήρια επιχορήγησης των Ομίλων είναι:

 • Η εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητικών Ομίλων.
 • Το προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
 • Τα προγράμματα δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών και η γενική προσφορά τους στη φοιτητική ζωή, για υφιστάμενους ομίλους.

5. Κάθε όμιλος οφείλει να υποβάλλει αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στην Οικονομική Επιτροπή της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων για έλεγχο. Η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει τις καταστάσεις των Ομίλων στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για ενημέρωση. Όμιλοι που δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις δεν θα χρηματοδοτούνται από το πανεπιστήμιο.

6. Φοιτητές, μέλη φοιτητικών ομίλων και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Ομίλων, δύναται να επιχορηγούνται μερικώς για συμμετοχή σε συνέδρια/ φεστιβάλ/διαγωνισμούς, που το Συμβούλιο του Ομίλου θεωρεί ως σημαντικά. Νοείται ότι στη συνέχεια οφείλουν να καταθέτουν στον Πρόεδρο του Ομίλου, με αντίγραφο στη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, έκθεση σχετικά με την εκδήλωση/δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν.

Εγκρίθηκε κατά την 10η Συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 και επικυρώθηκε από την ΠΔΕ, κατά την 35η Συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2008.

Ίδρυση και λειτουργία Ομίλων

Κανόνες Ίδρυσης και Λειτουργίας Φοιτητικών Ομίλων

1. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τηρεί μητρώο Φοιτητικών Ομίλων.

2. Για να εγγραφεί ένας Φοιτητικός Όμιλος στο Μητρώο Ομίλων θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τα ακόλουθα:

 • Καταστατικό του Ομίλου, το οποίο να συνοδεύεται από συστατική επιστολή της ΦΕΤΕΠΑΚ
 • Κατάσταση με τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Ομίλου

3. Όμιλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φοιτητικών Ομίλων μπορούν:

 • Να χρησιμοποιούν χώρους του Πανεπιστημίου για συναντήσεις, εκδηλώσεις.
 • Να επιχορηγούνται από το κονδύλι του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για τις φοιτητικές δραστηριότητες

4. Τα κριτήρια επιχορήγησης των Ομίλων είναι:

 • Η εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητικών Ομίλων.
 • Το προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
 • Τα προγράμματα δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών και η γενική προσφορά τους στη φοιτητική ζωή, για υφιστάμενους ομίλους.

5. Κάθε όμιλος οφείλει να υποβάλλει αμέσως μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στην Οικονομική Επιτροπή της Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατάσταση όλων των εσόδων και εξόδων για έλεγχο. Η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει τις καταστάσεις των Ομίλων στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για ενημέρωση. Όμιλοι που δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις δεν θα χρηματοδοτούνται από το πανεπιστήμιο.

6. Φοιτητές, μέλη φοιτητικών ομίλων και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Ομίλων, δύναται να επιχορηγούνται μερικώς για συμμετοχή σε συνέδρια/ φεστιβάλ/διαγωνισμούς, που το Συμβούλιο του Ομίλου θεωρεί ως σημαντικά. Νοείται ότι στη συνέχεια οφείλουν να καταθέτουν στον Πρόεδρο του Ομίλου, με αντίγραφο στη Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, έκθεση σχετικά με την εκδήλωση/δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν.

Εγκρίθηκε κατά την 10η Συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 και επικυρώθηκε από την ΠΔΕ, κατά την 35η Συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2008.