Συμμετοχή φοιτητών στα όργανα διοίκησης

Με βάση τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου και τους απορρέοντες Κανονισμούς και Κανόνες, οι φοιτητές εκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα διοίκησης: στο Συμβούλιο, στη Σύγκλητο, στα Συμβούλια Σχολής και Τμημάτων.

Ακόμη, οι φοιτητές που είναι μέλη των Συμβουλίων Τμημάτων ψηφίζουν για την εκλογή των ακαδημαϊκών αξιωματούχων: Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Αν. Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους και Αντιπροέδρους Τμημάτων.

Οι φοιτητές εκπροσωπούνται επίσης σε Επιτροπές της Συγκλήτου και του Συμβουλίου καθώς και στην Πειθαρχική Επιτροπή Φοιτητών.

Συμβούλιο: Ένα μέλος, ο εκάστοτε πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης.

Σύγκλητος: Ένα μέλος για κάθε Σχολή (σύνολο 6), που ορίζονται από το Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης.

Συμβούλιο Σχολής: Αριθμός μελών ίσος με τον αριθμό των Τμημάτων της Σχολής, που εκλέγονται από τους φοιτητές της Σχολής με διαδικασία που οργανώνει η Φοιτητική Ένωση.

Συμβούλιο Τμήματος: Αριθμός μελών που αντιστοιχεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του ενός τρίτου του συνόλου του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στο Συμβούλιο του Τμήματος, που  εκλέγονται από τους φοιτητές του Τμήματος με διαδικασία που οργανώνει η Φοιτητική Ένωση.

Εξαίρεση

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα διάφορα συλλογικά όργανα δεν λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, το διορισμό ή την προαγωγή μελών διοικητικού προσωπικού και σε θέματα που έχουν σχέση με το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμίων και τη βαθμολογία, την απονομή τίτλων σπουδών και την ίδρυση νέων, σύμπτηξη ή κατάργηση Τμημάτων, Σχολών ή Ερευνητικών Μονάδων.

Συμμετοχή φοιτητών στα όργανα διοίκησης

Με βάση τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου και τους απορρέοντες Κανονισμούς και Κανόνες, οι φοιτητές εκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα διοίκησης: στο Συμβούλιο, στη Σύγκλητο, στα Συμβούλια Σχολής και Τμημάτων.

Ακόμη, οι φοιτητές που είναι μέλη των Συμβουλίων Τμημάτων ψηφίζουν για την εκλογή των ακαδημαϊκών αξιωματούχων: Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Αν. Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους και Αντιπροέδρους Τμημάτων.

Οι φοιτητές εκπροσωπούνται επίσης σε Επιτροπές της Συγκλήτου και του Συμβουλίου καθώς και στην Πειθαρχική Επιτροπή Φοιτητών.

Συμβούλιο: Ένα μέλος, ο εκάστοτε πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης.

Σύγκλητος: Ένα μέλος για κάθε Σχολή (σύνολο 6), που ορίζονται από το Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης.

Συμβούλιο Σχολής: Αριθμός μελών ίσος με τον αριθμό των Τμημάτων της Σχολής, που εκλέγονται από τους φοιτητές της Σχολής με διαδικασία που οργανώνει η Φοιτητική Ένωση.

Συμβούλιο Τμήματος: Αριθμός μελών που αντιστοιχεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του ενός τρίτου του συνόλου του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στο Συμβούλιο του Τμήματος, που  εκλέγονται από τους φοιτητές του Τμήματος με διαδικασία που οργανώνει η Φοιτητική Ένωση.

Εξαίρεση

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα διάφορα συλλογικά όργανα δεν λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, το διορισμό ή την προαγωγή μελών διοικητικού προσωπικού και σε θέματα που έχουν σχέση με το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμίων και τη βαθμολογία, την απονομή τίτλων σπουδών και την ίδρυση νέων, σύμπτηξη ή κατάργηση Τμημάτων, Σχολών ή Ερευνητικών Μονάδων.