Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία

Δομή και περιεχόμενο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Mάστερ αντιμετωπίζει διεπιστημονικά το αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας, προσφέροντας θεωρητική κατάρτιση στις βασικές επιστήμες που διέπουν τα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα, με προηγμένα μαθήματα υποδομής στη Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία και Μικροβιολογία, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα Γενετικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών, Βιοοικονομίας, Βιοηθικής και Βιοασφάλειας, Μοριακής Οικολογίας, Βιοπληροφορικής κ.ά. Η θεωρητική κατάρτιση συνδυάζεται με απόκτηση σημαντικής εργαστηριακής εμπειρίας στη χρήση προηγμένων τεχνικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγροπεριβαλλοντική και φαρμακευτική βιομηχανία, στους δημόσιους ελεγκτικούς φορείς, αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Στόχος του προγράμματος είναι η θεωρητική και τεχνική κατάρτιση των φοιτητών/τριών στις σύγχρονες μεθόδους Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, οι οποίες θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές για εξειδικευμένη επιστημονική εργασία, αλλά και για συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιοτεχνολογία απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από τις Επιστήμες της Γεωπονίας, Βιολογίας, Χημείας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, καθώς επίσης και από άλλα συναφή επιστημονικά πεδία.  

Για την απόκτηση του Mάστερ, απαιτείται συνολικά η επιτυχής ολοκλήρωση 107 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ, η οποία λαμβάνει 45 ECTS. Στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν συνολικά οκτώ μαθήματα, εκ των οποίων τα έξι είναι υποχρεωτικά και τα δύο είναι περιορισμένης επιλογής. Σε κάθε εξάμηνο, προσφέρονται τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα περιορισμένης επιλογής. Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ ξεκινά κατά την έναρξη της θερινής περιόδου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου.  Κατά το πρώτο ή το τρίτο εξάμηνο, όλοι/όλες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να συμμετάσχουν στο μεταπτυχιακό σεμινάριο ΓΒΤ 512.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε βάση πλήρους ή μερικής φοίτησης και έχει ελάχιστη διάρκεια τρία εξάμηνα, περιλαμβανομένης της θερινής περιόδου, η οποία ξεκινάει μετά τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου και περιλαμβάνει τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 501  Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας

8

ABF 502  Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία

8

ABF 503  Βιοοικονομία, Βιοασφάλεια και Βιοηθική

7

ABF 5ΧX  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

7

ABF 512   Μεταπτυχιακό Σεμινάριο*

2

Σύνολο

32

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF  504  Σύγχρονες Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής

8

ABF  505  Βιοτεχνολογία

8

ABF 506  Μοριακή και Εφαρμοσμένη Οικολογία

7

ABF 5ΧΧ  Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

7

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο (& Θερινή Περίοδος)

 

ECTS

ABF 512  Μεταπτυχιακό Σεμινάριο*

2

ABF 580  Διατριβή Μάστερ

45

Σύνολο

47

 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο

ABF  507               Φυσιολογία και Βιοχημεία Αγροτικών Προϊόντων (7 ECTS) 

ABF  509               Πειραματικός Σχεδιασμός και Βιοστατιστική (7 ECTS)

 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής κατά το Εαρινό Εξάμηνο

ABF 508  Προηγμένες Αναλυτικές Τεχνικές στη Βιοτεχνολογία (7 ECTS)

ABF 510  Ανθεκτικότητα Παρασιτικών Οργανισμών στα Γεωργικά Φάρμακα (7 ECTS)

ABF 511  Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων (7 ECTS)

*Το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ABF512 προσφέρεται στο 1ο και στο 3ο εξάμηνο σπουδών και οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πότε θα το παρακολουθήσουν.

Απαλλαγή ή εξαίρεση μπορεί να δοθεί μέχρι και σε δύο μαθήματα ή 16 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/τρια θα έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία να υποδεικνύεται ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ισότιμα και αντίστοιχα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών. Ο τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει τύχει έγκρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Για να δείτε  το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων, παρακαλείστε να κάνετε κλικ εδώ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο/η υποψήφιος/α να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του/της επαγγελματικά σχέδια.
  • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα, εάν το κρίνει απαραίτητο, θα αποταθεί απευθείας κοντά τους.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

 

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.