Όραμα-Στόχοι

Όραμα Τμήματος

Όραμα του Tμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, της Βιοτεχνολογίας, και της Επιστήμης των Τροφίμων. Πρωταρχικός στόχος είναι η παραγωγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την ορθολογική και αειφορική ανάπτυξη της Κυπριακής αγροτικής οικονομίας (περιλαμβανομένης και της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας), της βιοτεχνολογίας και της βιομηχανίας τροφίμων, στα πλαίσια της νέας έννοιας της Βιο-οικονομίας που είναι βασισμένη στη γνώση. Ο πιο πάνω στόχος θα επιτευχθεί με την επιστημονική έρευνα και με την εκπαίδευση επιστημόνων υψηλής στάθμης, που θα μπορούν να υπηρετήσουν τους συγκεκριμένους τομείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

 

Στόχοι Τμήματος

Οι στόχοι του Tμήματος είναι:

 • Να προσελκύει και να διατηρεί φοιτητές καθώς και ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό προσωπικό της υψηλότερης δυνατής στάθμης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στις γεωπονικές επιστήμες, στη βιοτεχνολογία και στην επιστήμη τροφίμων, και να προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσελκύοντας φοιτητές από την Κύπρο, από γειτονικές χώρες, και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να διεξάγει καινοτόμο εφαρμοσμένη έρευνα υψηλής στάθμης και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην καλλιέργεια και τον επιστημονικό αναπροσδιορισμό των γεωπονικών επιστημών, της βιοτεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, και γενικά του ευρύτερου επιστημονικού τομέα της Βιο-οικονομίας.
 • Να δημιουργήσει και να διατηρεί στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική αλλά και τη διεθνή βιομηχανία παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Να προωθήσει την ορθολογική και αειφόρο αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τους φυσικούς και βιολογικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης.

 

Ειδικότερα, ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος εστιάζει την προσοχή του στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της φυτικής παραγωγής, με στόχο την επίτευξη αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης και η ερευνητική προσπάθεια του Τομέα θα επικεντρωθούν σε δύο βασικούς άξονες:

 

 • Τη βελτίωση των καλλιεργούμενων φυτών (οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας) μέσω της δημιουργίας και προώθησης νέων, βελτιωμένων ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών.
 • Την ανάπτυξη και προώθηση νέων μεθόδων φυτικής παραγωγής και φυτοπροστασίας, που να είναι αποτελεσματικές αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτές.

Ο Τομέας Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας εστιάζει την προσοχή του στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα ζωικής και φυτικής παραγωγής που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος όπως γενετική βελτίωση ζώων, διατροφή, τεχνολογία ζωοτροφών και διαχείρισης κτηνοτροφικών επιχειρήσεων καθώς και σε βασικά μαθήματα τεχνολογίας τροφίμων όπως μικροβιολογία τροφίμων, τεχνολογία γάλακτος, τυροκομία, ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων κα.. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα συνεισφέρει στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής κτηνοτροφίας και των βιομηχανιών που στηρίζονται σε αυτήν, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση των γαλακτοκομικών προϊόντων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Τομέα.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εστιάζει την προσοχή του στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση που θα διασφαλίζουν την παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων και τον αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας (fork to farm). Μέσω της έρευνας θα επιδιωχθεί η προώθηση καινοτομιών και νέων πρακτικών διεργασιών που θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Οι κύριες θεματικές προτεραιότητες του Τομέα είναι:

 • Μηχανική της διεργασίας και βιοδιεργασίας τροφίμων,
 • Χημεία, Φυσική και Μικροβιολογία τροφίμων,
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και διαχείριση ποιότητας.

Όραμα-Στόχοι

Όραμα Τμήματος

Όραμα του Tμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, της Βιοτεχνολογίας, και της Επιστήμης των Τροφίμων. Πρωταρχικός στόχος είναι η παραγωγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την ορθολογική και αειφορική ανάπτυξη της Κυπριακής αγροτικής οικονομίας (περιλαμβανομένης και της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας), της βιοτεχνολογίας και της βιομηχανίας τροφίμων, στα πλαίσια της νέας έννοιας της Βιο-οικονομίας που είναι βασισμένη στη γνώση. Ο πιο πάνω στόχος θα επιτευχθεί με την επιστημονική έρευνα και με την εκπαίδευση επιστημόνων υψηλής στάθμης, που θα μπορούν να υπηρετήσουν τους συγκεκριμένους τομείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

 

Στόχοι Τμήματος

Οι στόχοι του Tμήματος είναι:

 • Να προσελκύει και να διατηρεί φοιτητές καθώς και ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό προσωπικό της υψηλότερης δυνατής στάθμης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στις γεωπονικές επιστήμες, στη βιοτεχνολογία και στην επιστήμη τροφίμων, και να προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσελκύοντας φοιτητές από την Κύπρο, από γειτονικές χώρες, και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να διεξάγει καινοτόμο εφαρμοσμένη έρευνα υψηλής στάθμης και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην καλλιέργεια και τον επιστημονικό αναπροσδιορισμό των γεωπονικών επιστημών, της βιοτεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, και γενικά του ευρύτερου επιστημονικού τομέα της Βιο-οικονομίας.
 • Να δημιουργήσει και να διατηρεί στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική αλλά και τη διεθνή βιομηχανία παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Να προωθήσει την ορθολογική και αειφόρο αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τους φυσικούς και βιολογικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης.

 

Ειδικότερα, ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος εστιάζει την προσοχή του στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της φυτικής παραγωγής, με στόχο την επίτευξη αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης και η ερευνητική προσπάθεια του Τομέα θα επικεντρωθούν σε δύο βασικούς άξονες:

 

 • Τη βελτίωση των καλλιεργούμενων φυτών (οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας) μέσω της δημιουργίας και προώθησης νέων, βελτιωμένων ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών.
 • Την ανάπτυξη και προώθηση νέων μεθόδων φυτικής παραγωγής και φυτοπροστασίας, που να είναι αποτελεσματικές αλλά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτές.

Ο Τομέας Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας εστιάζει την προσοχή του στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα ζωικής και φυτικής παραγωγής που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος όπως γενετική βελτίωση ζώων, διατροφή, τεχνολογία ζωοτροφών και διαχείρισης κτηνοτροφικών επιχειρήσεων καθώς και σε βασικά μαθήματα τεχνολογίας τροφίμων όπως μικροβιολογία τροφίμων, τεχνολογία γάλακτος, τυροκομία, ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων κα.. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα συνεισφέρει στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα της κυπριακής κτηνοτροφίας και των βιομηχανιών που στηρίζονται σε αυτήν, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση των γαλακτοκομικών προϊόντων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Τομέα.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εστιάζει την προσοχή του στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση που θα διασφαλίζουν την παραγωγή υγιεινών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων και τον αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας (fork to farm). Μέσω της έρευνας θα επιδιωχθεί η προώθηση καινοτομιών και νέων πρακτικών διεργασιών που θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Οι κύριες θεματικές προτεραιότητες του Τομέα είναι:

 • Μηχανική της διεργασίας και βιοδιεργασίας τροφίμων,
 • Χημεία, Φυσική και Μικροβιολογία τροφίμων,
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και διαχείριση ποιότητας.