Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΝ) έχει ως κύριο στόχο να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις που διέπουν τις επιχειρήσεις στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και της Ναυτιλίας, εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Μέσω της συμμετοχής τους στην πρακτική άσκηση, οι φοιτητές μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο το εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον σχετίζεται με τις σπουδές τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό μετά το πέρας αυτών.

Η τοποθέτηση των φοιτητών σε εργασιακούς χώρους συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών τους πραγματοποιείται σε συνεννόηση με το Τμήμα ΕΧΝ. Για αυτό τον σκοπό, η επιτροπή συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης έχει ετοιμάσει ένα αναλυτικό οδηγό ο οποίος περιγράφει την διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στον εργασιακό χώρο, τις υπευθυνότητες και υποχρεώσεις των φοιτητών καθώς και τις υπευθυνότητες του επιβλέποντος καθηγητή. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω διαδικαστικά θέματα της Πρακτικής Άσκησης πριν την συμμετοχή τους σε αυτήν. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος ΕΧΝ τυγχάνει μεγάλης και αυξανόμενης ανταπόκρισης από τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Η αυξανόμενη αυτή ανταπόκριση είναι αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών και ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα για την δημιουργία και διατήρηση ισχυρών σχέσεων και συνεργασιών τόσο με Κυπριακές εταιρίες αλλά και με Πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα και παρουσία στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, έχει επιτευχθεί ένας σημαντικός αριθμός συνεργασιών με επιχειρήσεις και άλλους φορείς στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς της Πρακτικής Άσκησης (Λίστα επιχειρήσεων) δίνονται ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους


Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση είναι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο έτος σπουδών τους και πληρούν τουλάχιστον τα παρακάτω δύο κριτήρια:

  • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου έτους
  • Έχουν μέσο όρο μαθημάτων μεγαλύτερο από έξι (6).

Όσοι εκ πρώτης όψεως δεν πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στη πρακτική άσκηση αλλά θεωρούν αιτιολογημένη την απόκλιση από τα κριτήρια να στείλουν επιστολή στο Τμήμα (μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος) που να αιτιολογεί την συμμετοχή τους.

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση

Όσοι τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΕΧΝ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν υπογεγραμμένη την Δήλωση Ενδιαφέροντος στην γραμματεία του Τμήματος ΕΧΝ. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται κατά το Εαρινό Εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους και αναφέρονται ευκρινώς στο έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΝ) έχει ως κύριο στόχο να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις που διέπουν τις επιχειρήσεις στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και της Ναυτιλίας, εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Μέσω της συμμετοχής τους στην πρακτική άσκηση, οι φοιτητές μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο το εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον σχετίζεται με τις σπουδές τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό μετά το πέρας αυτών.

Η τοποθέτηση των φοιτητών σε εργασιακούς χώρους συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών τους πραγματοποιείται σε συνεννόηση με το Τμήμα ΕΧΝ. Για αυτό τον σκοπό, η επιτροπή συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης έχει ετοιμάσει ένα αναλυτικό οδηγό ο οποίος περιγράφει την διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στον εργασιακό χώρο, τις υπευθυνότητες και υποχρεώσεις των φοιτητών καθώς και τις υπευθυνότητες του επιβλέποντος καθηγητή. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω διαδικαστικά θέματα της Πρακτικής Άσκησης πριν την συμμετοχή τους σε αυτήν. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος ΕΧΝ τυγχάνει μεγάλης και αυξανόμενης ανταπόκρισης από τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Η αυξανόμενη αυτή ανταπόκριση είναι αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών και ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα για την δημιουργία και διατήρηση ισχυρών σχέσεων και συνεργασιών τόσο με Κυπριακές εταιρίες αλλά και με Πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα και παρουσία στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, έχει επιτευχθεί ένας σημαντικός αριθμός συνεργασιών με επιχειρήσεις και άλλους φορείς στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς της Πρακτικής Άσκησης (Λίστα επιχειρήσεων) δίνονται ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους


Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση είναι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο έτος σπουδών τους και πληρούν τουλάχιστον τα παρακάτω δύο κριτήρια:

  • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου έτους
  • Έχουν μέσο όρο μαθημάτων μεγαλύτερο από έξι (6).

Όσοι εκ πρώτης όψεως δεν πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στη πρακτική άσκηση αλλά θεωρούν αιτιολογημένη την απόκλιση από τα κριτήρια να στείλουν επιστολή στο Τμήμα (μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος) που να αιτιολογεί την συμμετοχή τους.

 

Δήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση

Όσοι τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΕΧΝ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν υπογεγραμμένη την Δήλωση Ενδιαφέροντος στην γραμματεία του Τμήματος ΕΧΝ. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται κατά το Εαρινό Εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους και αναφέρονται ευκρινώς στο έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος.