Όραμα-Στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζει στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας. Οι τομείς αυτοί αποτελούν δυο βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας αφού αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, τις αγορές, τη ναυτιλία και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού, την ανάπτυξη των υπηρεσιών, το εμπόριο, τη διαχείριση φυσικών πόρων (π.χ. φυσικό αέριο), τις επενδύσεις κλπ. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των τομέων των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας, μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα και ταυτόχρονα εφοδιάζει τους πτυχιούχους με τα απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες, οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Το τμήμα προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με δύο κατευθύνσεις στα Χρηματοοικονομικά και στα Ναυτιλιακά και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατεύθυνση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά και στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.
 

Στόχοι του Τμήματος
Το Τμήμα, μέσα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στοχεύει στο να προετοιμάσει τους αυριανούς ηγέτες στους επιμέρους τομείς των χρηματοοικονομικών, των ναυτιλιακών και των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εφάμιλλης των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έρευνας διεθνούς εμβέλειας. Το Τμήμα εκπληρώνει την αποστολή του αναπτύσσοντας πολυδιάστατο έργο και δραστηριότητες. Η προσήλωση στην προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου στα προπτυχιακά του προγράμματα, η προσφορά ενός προγράμματος που συνδυάζει τη θεωρία με την εφαρμοσμένη επίλυση προβλημάτων, καθώς και η έμφαση στην κατανόηση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος. Το Τμήμα έχει θέσει ως στόχο του την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού εγνωσμένου κύρους που θα χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και θα διεξάγει ερευνητικά προγράμματα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία σχέσεων και συνεργασιών με άλλα αξιόλογα ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επίσης διαδραματίζουν ένα συμβουλευτικό ρόλο, με στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις, αλλά και το κράτος. Επιπλέον, το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία στενών δεσμών με διάφορες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και κυβερνητικούς φορείς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτοί οι δεσμοί παρέχουν πληροφορίες στο Τμήμα όσον αφορά στην ποιότητα των μελλοντικών πτυχιούχων καθώς και ευκαιρίες στους φοιτητές να εξασκηθούν πρακτικά σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.


Προοπτικές Αποφοίτων
Το πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, παρέχει στους φοιτητές τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας και μεταφορών. Επίσης τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων. Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά, ή στα Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α) ή και σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών.
 

Όραμα-Στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζει στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας. Οι τομείς αυτοί αποτελούν δυο βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας αφού αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα, τις αγορές, τη ναυτιλία και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού, την ανάπτυξη των υπηρεσιών, το εμπόριο, τη διαχείριση φυσικών πόρων (π.χ. φυσικό αέριο), τις επενδύσεις κλπ. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των τομέων των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας, μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα και ταυτόχρονα εφοδιάζει τους πτυχιούχους με τα απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες, οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Το τμήμα προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με δύο κατευθύνσεις στα Χρηματοοικονομικά και στα Ναυτιλιακά και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατεύθυνση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά και στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.
 

Στόχοι του Τμήματος
Το Τμήμα, μέσα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στοχεύει στο να προετοιμάσει τους αυριανούς ηγέτες στους επιμέρους τομείς των χρηματοοικονομικών, των ναυτιλιακών και των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, εφάμιλλης των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έρευνας διεθνούς εμβέλειας. Το Τμήμα εκπληρώνει την αποστολή του αναπτύσσοντας πολυδιάστατο έργο και δραστηριότητες. Η προσήλωση στην προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου στα προπτυχιακά του προγράμματα, η προσφορά ενός προγράμματος που συνδυάζει τη θεωρία με την εφαρμοσμένη επίλυση προβλημάτων, καθώς και η έμφαση στην κατανόηση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος. Το Τμήμα έχει θέσει ως στόχο του την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού εγνωσμένου κύρους που θα χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και θα διεξάγει ερευνητικά προγράμματα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία σχέσεων και συνεργασιών με άλλα αξιόλογα ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επίσης διαδραματίζουν ένα συμβουλευτικό ρόλο, με στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις, αλλά και το κράτος. Επιπλέον, το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία στενών δεσμών με διάφορες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και κυβερνητικούς φορείς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτοί οι δεσμοί παρέχουν πληροφορίες στο Τμήμα όσον αφορά στην ποιότητα των μελλοντικών πτυχιούχων καθώς και ευκαιρίες στους φοιτητές να εξασκηθούν πρακτικά σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.


Προοπτικές Αποφοίτων
Το πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, παρέχει στους φοιτητές τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας και μεταφορών. Επίσης τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων. Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά, ή στα Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α) ή και σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών.