Αποστολή και στόχος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου προωθεί την έρευνα, τη διάχυση της γνώσης και την πρακτική εφαρμογή στα πεδία της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην επιστημονική ανάλυση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η κοινωνία διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο πώς αυτές επηρεάζουν την οικονομία, την πολιτική, τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τις ατομικές και συλλογικές ταυτότητες και τον πολιτισμό γενικότερα. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών (ΒΑ), μεταπτυχιακών (ΜΑ) και διδακτορικών (PhD) σπουδών. Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται έμφαση στη σχέση μεταξύ των παλαιών, των νέων και των αναδυόμενων μέσων επικοινωνίας αφενός, και της κοινωνικής δομής και δράσης, σε τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, αφετέρου.

Όραμα και Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα διεπιστημονικό ακαδημαϊκό κέντρο αριστείας στο πεδίο των νέων μέσων επικοινωνίας.

Το Τμήμα στοχεύει

(α) να καλλιεργήσει γνώσεις και δεξιότητες έρευνας και εφαρμογής στο πεδίο της επικοινωνίας, με έμφαση στα νέα μέσα και το διαδίκτυο,

(β) να καλλιεργήσει κριτικό πνεύμα και να συμβάλλει εποικοδομητικά στη δημιουργία μιας ανοικτής τοπικής και διεθνούς κοινωνίας,

(γ) να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο για τους νέους τρόπους επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο,

(δ) να καλύψει ανάγκες στην τοπική αγορά εργασίας και (ε) να συνεισφέρει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Το Τμήμα προσφέρει στις/στους φοιτήτριές/ ητές του εφόδια που τους δίνουν τη δυνατότητα

(α) να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την αναζήτηση και μετάδοση της πληροφορίας,

(β) να συμμετέχουν δημιουργικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και εφαρμογής,

 (γ) να σκέπτονται κριτικά,

(δ) να παρουσιάζουν τις ιδέες τους με άρτιο τρόπο, γραπτώς και προφορικώς, (ε) να εργάζονται αποδοτικά στον κλάδο της επικοινωνίας και των νέων μέσων και

(στ) να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης και της καινοτομίας.

Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή να ασκήσουν επαγγέλματα στον κλάδο της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων, μπορούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο), διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης, πολιτικού μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων και πληροφορία, δημόσιες υπηρεσίες η λειτουργία των οποίων χρήζει διαδικτυακών εφαρμογών, κ.ά.

Αποστολή και στόχος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου προωθεί την έρευνα, τη διάχυση της γνώσης και την πρακτική εφαρμογή στα πεδία της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην επιστημονική ανάλυση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η κοινωνία διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο πώς αυτές επηρεάζουν την οικονομία, την πολιτική, τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τις ατομικές και συλλογικές ταυτότητες και τον πολιτισμό γενικότερα. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών (ΒΑ), μεταπτυχιακών (ΜΑ) και διδακτορικών (PhD) σπουδών. Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται έμφαση στη σχέση μεταξύ των παλαιών, των νέων και των αναδυόμενων μέσων επικοινωνίας αφενός, και της κοινωνικής δομής και δράσης, σε τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, αφετέρου.

Όραμα και Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα διεπιστημονικό ακαδημαϊκό κέντρο αριστείας στο πεδίο των νέων μέσων επικοινωνίας.

Το Τμήμα στοχεύει

(α) να καλλιεργήσει γνώσεις και δεξιότητες έρευνας και εφαρμογής στο πεδίο της επικοινωνίας, με έμφαση στα νέα μέσα και το διαδίκτυο,

(β) να καλλιεργήσει κριτικό πνεύμα και να συμβάλλει εποικοδομητικά στη δημιουργία μιας ανοικτής τοπικής και διεθνούς κοινωνίας,

(γ) να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο για τους νέους τρόπους επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο,

(δ) να καλύψει ανάγκες στην τοπική αγορά εργασίας και (ε) να συνεισφέρει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Το Τμήμα προσφέρει στις/στους φοιτήτριές/ ητές του εφόδια που τους δίνουν τη δυνατότητα

(α) να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την αναζήτηση και μετάδοση της πληροφορίας,

(β) να συμμετέχουν δημιουργικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και εφαρμογής,

 (γ) να σκέπτονται κριτικά,

(δ) να παρουσιάζουν τις ιδέες τους με άρτιο τρόπο, γραπτώς και προφορικώς, (ε) να εργάζονται αποδοτικά στον κλάδο της επικοινωνίας και των νέων μέσων και

(στ) να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης και της καινοτομίας.

Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή να ασκήσουν επαγγέλματα στον κλάδο της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων, μπορούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο), διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης, πολιτικού μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων και πληροφορία, δημόσιες υπηρεσίες η λειτουργία των οποίων χρήζει διαδικτυακών εφαρμογών, κ.ά.