Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών έχει υπό την εποπτεία του τις εξής Διοικητικές Υπηρεσίες:

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών συμμετέχει ως Γραμματέας στα πιο κάτω Σώματα του Πανεπιστημίου:

Επίσης, συμμετέχει και σε αριθμό Επιτροπών του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών έχει υπό την εποπτεία του τις εξής Διοικητικές Υπηρεσίες:

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών συμμετέχει ως Γραμματέας στα πιο κάτω Σώματα του Πανεπιστημίου:

Επίσης, συμμετέχει και σε αριθμό Επιτροπών του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.