Υπηρεσια Οικονομικών

Η αποστολή της Υπηρεσίας Οικονομικών είναι αφενός η υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε διάφορους τομείς/εργασίες, στα πλαίσια του Νόμου και των Λογιστικών και Δημοσιονομικών Κανονισμών/Οδηγιών, και αφετέρου η παροχή πληροφόρησης στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, σχετικά με οικονομικά και λογιστικά στοιχεία, για λήψη αποφάσεων.

Η Υπηρεσία Οικονομικών παρέχει υποστήριξη σε ευρύ φάσμα εργασιών του Πανεπιστήμιου, οι οποίες περιλαμβάνουν: την διεκπεραίωση των πληρωμών, την καταβολή των απολαβών και συντάξεων του προσωπικού, την λογιστική διαχείριση των εσόδων, την ετοιμασία των ετήσιων και άλλων οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη της ετοιμασίας του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου και παρακολούθησης της υλοποίησης του, την υποστήριξη της διαδικασίας προσφορών, καθώς και την διεκπεραίωση των πληρωμών και ετοιμασία οικονομικών απολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων.

Βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Αποτελεσματική διεκπεραίωση των πληρωμών σύμφωνα με τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των απολαβών και συντάξεων καθώς και ωφελημάτων και αποκοπών του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • Αποτελεσματικός λογιστικός  χειρισμός των εσόδων σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και ετοιμασία και υποβολή διαφόρων άλλων οικονομικών καταστάσεων/δηλώσεων/εκθέσεων
 • Αποτελεσματική υποστήριξη στη διαδικασία ετοιμασίας του Προϋπολογισμού, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησης του
 • Αποτελεσματική διεκπεραίωση πληρωμών που αφορούν ερευνητική δραστηριότητα και ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με τους όρους του χρηματοδότη ή/και τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου, καθώς και ετοιμασία οικονομικών απολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων
 • Παροχή υποστήριξης στην εφαρμογή των διαδικασιών προσφορών, βάσει της νομοθεσίας / κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων και υλοποίηση των αποφάσεων των Αρμοδίων Σωμάτων
 • Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγικότητας με την υϊοθέτηση καινοτόμων πρακτικών

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Οικονομικών παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα Γραφεία της Υπηρεσίας.

Υπηρεσια Οικονομικών

Η αποστολή της Υπηρεσίας Οικονομικών είναι αφενός η υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε διάφορους τομείς/εργασίες, στα πλαίσια του Νόμου και των Λογιστικών και Δημοσιονομικών Κανονισμών/Οδηγιών, και αφετέρου η παροχή πληροφόρησης στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, σχετικά με οικονομικά και λογιστικά στοιχεία, για λήψη αποφάσεων.

Η Υπηρεσία Οικονομικών παρέχει υποστήριξη σε ευρύ φάσμα εργασιών του Πανεπιστήμιου, οι οποίες περιλαμβάνουν: την διεκπεραίωση των πληρωμών, την καταβολή των απολαβών και συντάξεων του προσωπικού, την λογιστική διαχείριση των εσόδων, την ετοιμασία των ετήσιων και άλλων οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη της ετοιμασίας του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου και παρακολούθησης της υλοποίησης του, την υποστήριξη της διαδικασίας προσφορών, καθώς και την διεκπεραίωση των πληρωμών και ετοιμασία οικονομικών απολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων.

Βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Αποτελεσματική διεκπεραίωση των πληρωμών σύμφωνα με τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των απολαβών και συντάξεων καθώς και ωφελημάτων και αποκοπών του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • Αποτελεσματικός λογιστικός  χειρισμός των εσόδων σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και ετοιμασία και υποβολή διαφόρων άλλων οικονομικών καταστάσεων/δηλώσεων/εκθέσεων
 • Αποτελεσματική υποστήριξη στη διαδικασία ετοιμασίας του Προϋπολογισμού, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησης του
 • Αποτελεσματική διεκπεραίωση πληρωμών που αφορούν ερευνητική δραστηριότητα και ερευνητικά προγράμματα, σύμφωνα με τους όρους του χρηματοδότη ή/και τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου, καθώς και ετοιμασία οικονομικών απολογισμών των ερευνητικών προγραμμάτων
 • Παροχή υποστήριξης στην εφαρμογή των διαδικασιών προσφορών, βάσει της νομοθεσίας / κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων και υλοποίηση των αποφάσεων των Αρμοδίων Σωμάτων
 • Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγικότητας με την υϊοθέτηση καινοτόμων πρακτικών

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Οικονομικών παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα Γραφεία της Υπηρεσίας.