Αποφάσεις Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
61η 14/12/2009
62η 15/01/2010
60η 02/12/2009
59η 06/11/2009
58η 25-30/09/2009
57η 30/07/2009
56η 03/07/2009
54η 15/05/2009
55η 12/06/2009
53η 15/09/2014