Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
64η 26/10/2015
63η 14/09/2015
60η (Μέρος Β) 05/06/2015
60η (Μέρος Α') 27/05/2015
59η 11/03/2015
58η 11/02/2015
57η 28/01/2015
56η (Μέρος Β) 20/01/2015
56η (Μέρος Α) 18/12/2014
55η 11/11/2014