Αποφάσεις Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
72η 29/09/2010
71η 10/09/2010
70η 03/08/2010
69η 13/07/2010
68η 22/06/2010
67η 28&31/05/2010
65η 20/04/2010
66η 30/04/2010
64η 23/03/2010
63η 12&26/02/2010