Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Οne (1) full time Experience Researcher (ER)/ post-doctoral Research Associate

Ειδική/ός Επιστήμονας

Four (4) PhD fellows /ESR places

one (1) Full-time Research Fellow position (Special Scientist for Research / Researcher C)

Two (2) full time Experience Researcher (ER)/ post-doctoral Research Associate

Ειδική/ός Επιστήμονας