Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης ΤΠΚ

Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2010-2020

Διευθυντική Περίληψη

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο 2010-2020, ο οποίος ετοιμάστηκε με τη συμμετοχή όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας (Τμήματα, Διοικητικές Υπηρεσίες, φοιτητές). Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή, κατά την 54η συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2010.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική απόδοση. Με προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη πρωτίστως έρευνα, φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό. Η αποστολή του επικεντρώνεται στους τέσσερις άξονες:

(α) Εκπαίδευση,

(β) Έρευνα,

(γ) Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και

(δ) Κοινωνική προσφορά.

 

Κάτω από το όραμα και την αποστολή του Πανεπιστημίου έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι εννέα στρατηγικοί στόχοι που θα αποτελέσουν την πυξίδα για τη μελλοντική ανάπτυξή του:

 

 1. Εκπαίδευση
 2. Έρευνα
 3. Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας
 4. Διεθνοποίηση
 5. Υποδομές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς
 6. Διοικητική υποστήριξη και υποδομές
 7. Διασφάλιση ποιότητας και ανάπτυξη συνείδησης της ποιότητας
 8. Κοινωνική προσφορά
 9. Φοιτητική ευημερία

 

Ο κάθε στόχος αναλύεται σε ένα αριθμό ιεραρχημένων στρατηγικών επιλογών, βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι δείκτες μέτρησης/παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των σχετικών στόχων. Ο στρατηγικός προγραμματισμός ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, με απώτερο στόχο το Πανεπιστήμιο να είναι σε θέση να υπηρετεί γύρω στις 6000 φοιτητές μέχρι το 2020, είναι άμεσα συνυφασμένος με την ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης του, η οποία θα αποτελείται από σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστηριακές υποδομές. Το χωροταξικό σχέδιο της πανεπιστημιούπολης βρίσκεται στο λεγόμενο δεύτερο πόλο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Στρατηγικές Προτεραιότητες

 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα
 • Καινοτομία και Διασύνδεση με τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις
 • Αυτονομία, Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Αειφορία
 • Φοιτητική Ευημερία και Ανάπτυξη
 • Βελτίωση Λειτουργίας Εσωτερικών Διαδικασιών Πανεπιστημίου
 • Διεθνοποίηση
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Δημόσια Εικόνα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανάπτυξης 2016-2020