Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Ορισμός

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Βοηθά το Πανεπιστήμιο να επιτύχει τους στόχους του, υιοθετώντας μια συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, είναι η προσφορά ανεξάρτητης και αντικειμενικής εκτίμησης, των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών διακυβέρνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου.

Στόχοι

Οι στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν:

 • Την ανεξάρτητη τροφοδότηση και καθοδήγηση της Διοίκησης και των Οργάνων του Πανεπιστημίου με τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες και εισηγήσεις, για λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και αποφάσεων.
 • Την ανεξάρτητη και αντικειμενική εκτίμηση συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες, Εγκυκλίους και Αποφάσεις των Σωμάτων/ Επιτροπών και άλλων Οργάνων.
 • Τη διασφάλιση των Θεσμών και Αρχών Χρηστής Διοίκησης.
 • Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης και διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαφύλαξη και διασφάλιση των Περιουσιακών Στοιχείων του Πανεπιστημίου.
 • Τον έλεγχο της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, με στόχο τη μελλοντική βελτίωσή τους.
 • Τον έλεγχο της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, των δικλίδων ασφαλείας, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των στρατηγικών και της διαχείρισης των τομέων υψηλού κινδύνου.
 • Τον έλεγχο των πληροφορικών συστημάτων και των ελέγχων που ενσωματώνονται σε αυτά, για να υποστηρίξουν τις διαδικασίες και στόχους του Πανεπιστημίου.

Οργάνωση

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Συμβουλίου και το Συμβούλιο. Για ότι αφορά σε υπηρεσιακά θέματα (π.χ. άδειες απουσίας κλπ) ο Εσωτερικός Ελεγκτής αποτείνεται στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.
 

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Ορισμός

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Βοηθά το Πανεπιστήμιο να επιτύχει τους στόχους του, υιοθετώντας μια συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, είναι η προσφορά ανεξάρτητης και αντικειμενικής εκτίμησης, των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών διακυβέρνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου.

Στόχοι

Οι στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν:

 • Την ανεξάρτητη τροφοδότηση και καθοδήγηση της Διοίκησης και των Οργάνων του Πανεπιστημίου με τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες και εισηγήσεις, για λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων και αποφάσεων.
 • Την ανεξάρτητη και αντικειμενική εκτίμηση συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες, Εγκυκλίους και Αποφάσεις των Σωμάτων/ Επιτροπών και άλλων Οργάνων.
 • Τη διασφάλιση των Θεσμών και Αρχών Χρηστής Διοίκησης.
 • Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης και διαχείρισης των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαφύλαξη και διασφάλιση των Περιουσιακών Στοιχείων του Πανεπιστημίου.
 • Τον έλεγχο της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, με στόχο τη μελλοντική βελτίωσή τους.
 • Τον έλεγχο της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, των δικλίδων ασφαλείας, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των στρατηγικών και της διαχείρισης των τομέων υψηλού κινδύνου.
 • Τον έλεγχο των πληροφορικών συστημάτων και των ελέγχων που ενσωματώνονται σε αυτά, για να υποστηρίξουν τις διαδικασίες και στόχους του Πανεπιστημίου.

Οργάνωση

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Συμβουλίου και το Συμβούλιο. Για ότι αφορά σε υπηρεσιακά θέματα (π.χ. άδειες απουσίας κλπ) ο Εσωτερικός Ελεγκτής αποτείνεται στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.