Ευκαιρίες Εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό)

Τρείς (3) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Δέκα (10) Θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Εφτά (7) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Δυο (2) Θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τρείς (3) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Επιστημησ και Τεχνολογιασ Περιβαλλοντοσ

Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Κατηγορία Μεταπτυχιακού Συνεργάτη / Βοηθού Ερευνητή Α)

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:«Ναυτιλιακά»