Μία (1) θέση Βοηθού Κλινικής/ου Επόπτριας/η (για Ενήλικες-ΕΕΕ) για μερική απασχόληση για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/2023

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Κλινικής/ου Επόπτριας/η (για Ενήλικες-ΕΕΕ) στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης για μερική απασχόληση για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022/2023 (από 12 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2022).

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο (επιπέδου μάστερ) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα τη Λογοθεραπεία
    ή τις Διαταραχές Επικοινωνίας.

2. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων σύμφωνα με τους περί Εγγραφής
    Λογοπαθολόγων Νόμους (Ν.136(Ι)/2001 & 2004).

3.  Ανανεωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

4. Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας ως Κλινική/ός Λογοπαθολόγος και εμπειρία στη διάγνωση       και θεραπεία ενηλίκων στον τομέα της Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ).

5. Κλινική εμπειρία εποπτείας φοιτητριών/φοιτητών.

6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα:

1. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου σε θέματα εποπτείας ή ανάλογο πιστοποιητικό
    επάρκειας κλινικής  ικανότητας.

Καθήκοντα και ευθύνες:

1.  Παροχή κλινικής εποπτείας σε τεταρτοετής φοιτήτριες/φοιτητές σε εξωτερικό πλαίσιο ενηλίκων.

2.  Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κλινικής εποπτείας των φοιτητριών/φοιτητών

3.  Αξιολόγηση κλινικών ικανοτήτων των φοιτητριών/φοιτητών

Η απασχόληση της/του Βοηθού Κλινικής/ου Επόπτριας/η θα είναι ωρομίσθια (8 ωρών/εβδομάδα - 2 πρωϊνά). Οι συνολικές ακαθάριστες απολαβές της/του υπολογίζονται ως εξής:  €22,65/ώρα x αρ. ωρών απασχόλησης/εβδομάδα x αρ. εβδομάδων απασχόλησης.  Σημειώνεται ότι, δεν παρέχεται 13ος  μισθός, ούτε ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων διεύθυνσης επικοινωνίας και αριθμού τηλεφώνου).
  2. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους.

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT Συνιστάται το ανέβασμα ενός (1) μόνο αρχείου το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (εφόσον είναι εφικτό).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Κλινικής/ου Επόπτριας/η (για Ενήλικες -ΕΕΕ) στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης», όχι αργότερα από την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, ώρα 11:59 μ.μ, η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι:

  • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
  • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με την  κ. Ελένη Πέτρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση eleni.petrou@cut.ac.cy