Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης

Ο σκοπός της ΥΕΠΔ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας διοικητικής υποστήριξης για την προβολή του έργου, την προώθηση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου και τη δημιουργία και ενδυνάμωση της θετικής εικόνας του οργανισμού, στην Κύπρο και το εξωτερικό.  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης στρατηγικών επικοινωνίας, προβολής και διεθνοποίησης, με την εμπλοκή συνεργατών εντός Πανεπιστημίου, φοιτητών, αποφοίτων και υποστηρικτών στο ευρύτερο σύνολο.

Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης

Ο σκοπός της ΥΕΠΔ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας διοικητικής υποστήριξης για την προβολή του έργου, την προώθηση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου και τη δημιουργία και ενδυνάμωση της θετικής εικόνας του οργανισμού, στην Κύπρο και το εξωτερικό.  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης στρατηγικών επικοινωνίας, προβολής και διεθνοποίησης, με την εμπλοκή συνεργατών εντός Πανεπιστημίου, φοιτητών, αποφοίτων και υποστηρικτών στο ευρύτερο σύνολο.