Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης

 

  1. Το Πανεπιστήμιο παρέχει διάφορες μορφές στήριξης στους/στις φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπως οικονομικά βοηθήματα, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σίτιση, στέγαση κ.ά.
  2. Σε κάθε περίπτωση στήριξης ή άλλης παροχής/ωφελήματος που συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση της κοινωνικοικονομικής τους κατάστασης.
  3. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι αρμόδια για την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων και για την κατάταξη τους με βάση μόρια, που απορρέουν από μετρήσιμα κριτήρια σχετιζόμενα με την Οικονομική και Κοινωνική Κατάσταση του/της φοιτητή/τριας και της οικογένειας του, όπως αναλύονται πιο κάτω:

3.1  Οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή/τρια-φοιτητή/τρια

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» αναφέρεται στο κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του/της φοιτητή/τριας.

Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας λογίζονται οι γονείς, ο/η φοιτητής/τρια και άλλα άγαμα τέκνα, μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή, β) φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή, γ) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην περίπτωση που ο/η αιτητής/τρια είναι έγγαμος/η, τότε ως εξαρτώμενα μέλη λογίζονται ο ίδιος, ο/η σύζυγός του/της και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα. Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/τρια είναι άγαμος/η αλλά επικαλείται ανεξαρτησία από γονείς, για να λάβει μοριοδότηση θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει δική του/της διαμονή και ετήσια εισοδήματα όχι λιγότερα από €6,000.

Στην περίπτωση που το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα, όπως προκύπτει από τις Καταστάσεις Ασφαλιστικού Λογαριασμού ή/και τις Φορολογικές Δηλώσεις των μελών μιας οικογένειας, εμφανίζεται χαμηλότερο από €6.000, για σκοπούς μοριοδότησης της οικονομικής κατάστασης  θεωρείται ότι η βάση μοριοδότησης είναι οι €6.000 κατά κεφαλή εισόδημα.

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» συγκεντρώνει από 1-19 μόρια, ως ακολούθως (σημ.: αν το κατά κεφαλή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις €15,000 η μοριοδότηση είναι μηδενική):

 Κλίμακες

 Κατά Κεφαλή Εισόδημα

Μόρια

 € 14.501 - € 15.000

1

 € 14.001 - € 14.500

2

 € 13.501 - € 14.000

3

 € 13.001 - € 13.500

4

 € 12.501 - € 13.000

5

 € 12.001 - € 12.500

6

 € 11.501 - € 12.000

7

 € 11.001 - € 11.500

8

 € 10.501 - € 11.000

9

 € 10.001 - € 10.500

10

€ 9.501 - € 10.000

11

 € 9.001 - € 9.500

12

 € 8.501 - € 9.000

13

 € 8.001 - € 8.500

14

 € 7.501 - € 8.000

15

 € 7.001 - € 7.500

16

 € 6.501 - € 7.000

17

 € 6.001 - € 6.500

18

 € 0 - € 6.000

19

 

3.2 Κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/τριας-φοιτητή/τριας

Κριτήρια είναι τυχόν κοινωνικά και/ή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/τρια ή/και η οικογένειά του/της.

Το κριτήριο κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/τριας-φοιτητή/τριας λαμβάνει μόρια ως ακολούθως:

Κριτήρια κοινωνικής κατάστασης Μόρια

1. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι:

    α) ορφανός/ή από ένα γονέα*

    β) ορφανός/ή και από δύο  γονείς

   γ) τέκνο αγνοούμενου ή πεσόντος κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος

8

10

8

2. Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας είναι διαζευγμένοι 1
3. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει ανήλικα παιδιά (για κάθε παιδί) 3
4. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει αδέρφια φοιτητές/τριες (για κάθε αδερφό/ή φοιτητή/τρια) 2

5. O/Η φοιτητής/τρια έχει εξαρτώμενα αδέλφια που λαμβάνουν δημόσιο επίδομα (αναπηρίας, κ.ά) (για κάθε αδερφό/ή)

2

6.Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας την περίοδο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι:

   α) ένας γονέας

   β) δύο γονείς

 

 

1

2

7. Οι γονείς ή ο ίδιος/α ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνουν Δημόσιο βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε) από το Γραφείο Ευημερίας 3
8. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι παιδί οικογένειας που διαμένει μόνιμα στο Ριζοκάρπασο 10

9. Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας είναι λήπτες σύνταξης ή επιδόματος ανικανότητας ή βαριάς κινητικής αναπηρίας:

    α) ένας γονέας

    β) και οι δύο γονείς

 

5

10

10. Ο/Η φοιτητής/τρια πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας (θαλασσαιμία, τύφλωση, κώφωση, διαβήτης, καρκίνος, καρδιοπάθεια) ή σοβαρή αναπηρία (τετραπληγία, παραπληγία, κινησιακά προβλήματα) 5

11. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη μόνιμη διαμονή του σε απόσταση μεγαλύτερη από 25km από το κέντρο της Λεμεσόυ και ενοικιάζει στέγη στη Λεμεσό

    α) 25km - 60km

    β) 61km – 90km

    γ) >90

 

 

1

2

3

*Περιλαμβάνονται φοιτητές που ανήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια που λαμβάνει σχετικό επίδομα από το κράτος

 

4. Δικαιολογητικά

4.1 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται απαραίτητα με κάθε αίτηση

4.1.1 Φορολογικές Δηλώσεις (από taxisnet)

Των δύο γονέων του/της φοιτητή/τριας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

ή (σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του/Της φοιτητή/τριας και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 25 ετών και άνω)

4.1.2 Βεβαιώσεις ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών

Των δύο γονέων του/της φοιτητή/τριας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

ή (σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του φοιτητή και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 25 ετών και άνω)

4.2 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση

4.2.1 Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωμένων τέκνων της οικογένειας (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)

4.2.2 Βεβαιώσεις φοίτησης για αδέρφια που σπουδάζουν, του ακαδημαϊκού εξαμήνου που συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του/της φοιτητή/τριας. Η βεβαίωση να αναφέρει το έτος εισδοχής (σημ.: αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να προσκομιστεί βεβαίωση του τρέχοντος εξαμήνου, εάν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο/η αδερφός/η που είναι φοιτητής/τρία  ότι είναι ακόμα στα προβλεπόμενα έτη σπουδών η βεβαίωση μπορεί να είναι και του προηγούμενου έτους)

4.2.3 Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέρφια του αιτητή/τριάς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά

4.2.4 Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο/η γονέας του/της φοιτητή/τριας ήταν άνεργος κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας του/της γονέα κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης (για γονείς που είναι άνεργοι)

4.2.5 Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 60%)  ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)

4.2.6 Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη).

4.2.7 Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

4.2.8 Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεικής οικογένειας.

4.2.9 Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για αιτητές που είναι ορφανοί (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη). 

4.2.10 Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων (από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων).

4.2.11 Πιστοποιητικό Διάλυσης Γάμου (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια)

4.2.12 Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο (από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων).                   

4.2.13 Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας αιτητή, για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/ αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση.            

4.2.14 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών, κτλ)  

4.2.15 Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΕ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης.                        

Οι Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου. Αναθεωρήθηκαν κατά την 131η Συνεδρία της Συγκλήτου που έγινε στις 17/6/2020 και επικυρώθηκαν κατά την 108η Συνεδρία του Συμβουλίου που έγινε στις 16/7/2020.

Αναθεωρήθηκαν κατά την 194η Συνεδρία της Συγκλήτου που έγινε στις 7/2/2023 και επικυρώθηκαν κατά την 142 η Συνεδρία του Συμβουλίου που έγινε στις 23/3/2023.

 

Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης

 

  1. Το Πανεπιστήμιο παρέχει διάφορες μορφές στήριξης στους/στις φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπως οικονομικά βοηθήματα, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σίτιση, στέγαση κ.ά.
  2. Σε κάθε περίπτωση στήριξης ή άλλης παροχής/ωφελήματος που συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση της κοινωνικοικονομικής τους κατάστασης.
  3. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι αρμόδια για την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων και για την κατάταξη τους με βάση μόρια, που απορρέουν από μετρήσιμα κριτήρια σχετιζόμενα με την Οικονομική και Κοινωνική Κατάσταση του/της φοιτητή/τριας και της οικογένειας του, όπως αναλύονται πιο κάτω:

3.1  Οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή/τρια-φοιτητή/τρια

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» αναφέρεται στο κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του/της φοιτητή/τριας.

Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας λογίζονται οι γονείς, ο/η φοιτητής/τρια και άλλα άγαμα τέκνα, μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή, β) φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή, γ) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην περίπτωση που ο/η αιτητής/τρια είναι έγγαμος/η, τότε ως εξαρτώμενα μέλη λογίζονται ο ίδιος, ο/η σύζυγός του/της και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα. Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/τρια είναι άγαμος/η αλλά επικαλείται ανεξαρτησία από γονείς, για να λάβει μοριοδότηση θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει δική του/της διαμονή και ετήσια εισοδήματα όχι λιγότερα από €6,000.

Στην περίπτωση που το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα, όπως προκύπτει από τις Καταστάσεις Ασφαλιστικού Λογαριασμού ή/και τις Φορολογικές Δηλώσεις των μελών μιας οικογένειας, εμφανίζεται χαμηλότερο από €6.000, για σκοπούς μοριοδότησης της οικονομικής κατάστασης  θεωρείται ότι η βάση μοριοδότησης είναι οι €6.000 κατά κεφαλή εισόδημα.

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» συγκεντρώνει από 1-19 μόρια, ως ακολούθως (σημ.: αν το κατά κεφαλή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις €15,000 η μοριοδότηση είναι μηδενική):

 Κλίμακες

 Κατά Κεφαλή Εισόδημα

Μόρια

 € 14.501 - € 15.000

1

 € 14.001 - € 14.500

2

 € 13.501 - € 14.000

3

 € 13.001 - € 13.500

4

 € 12.501 - € 13.000

5

 € 12.001 - € 12.500

6

 € 11.501 - € 12.000

7

 € 11.001 - € 11.500

8

 € 10.501 - € 11.000

9

 € 10.001 - € 10.500

10

€ 9.501 - € 10.000

11

 € 9.001 - € 9.500

12

 € 8.501 - € 9.000

13

 € 8.001 - € 8.500

14

 € 7.501 - € 8.000

15

 € 7.001 - € 7.500

16

 € 6.501 - € 7.000

17

 € 6.001 - € 6.500

18

 € 0 - € 6.000

19

 

3.2 Κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/τριας-φοιτητή/τριας

Κριτήρια είναι τυχόν κοινωνικά και/ή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/τρια ή/και η οικογένειά του/της.

Το κριτήριο κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/τριας-φοιτητή/τριας λαμβάνει μόρια ως ακολούθως:

Κριτήρια κοινωνικής κατάστασης Μόρια

1. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι:

    α) ορφανός/ή από ένα γονέα*

    β) ορφανός/ή και από δύο  γονείς

   γ) τέκνο αγνοούμενου ή πεσόντος κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος

8

10

8

2. Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας είναι διαζευγμένοι 1
3. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει ανήλικα παιδιά (για κάθε παιδί) 3
4. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει αδέρφια φοιτητές/τριες (για κάθε αδερφό/ή φοιτητή/τρια) 2

5. O/Η φοιτητής/τρια έχει εξαρτώμενα αδέλφια που λαμβάνουν δημόσιο επίδομα (αναπηρίας, κ.ά) (για κάθε αδερφό/ή)

2

6.Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας την περίοδο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι:

   α) ένας γονέας

   β) δύο γονείς

 

 

1

2

7. Οι γονείς ή ο ίδιος/α ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνουν Δημόσιο βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε) από το Γραφείο Ευημερίας 3
8. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι παιδί οικογένειας που διαμένει μόνιμα στο Ριζοκάρπασο 10

9. Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας είναι λήπτες σύνταξης ή επιδόματος ανικανότητας ή βαριάς κινητικής αναπηρίας:

    α) ένας γονέας

    β) και οι δύο γονείς

 

5

10

10. Ο/Η φοιτητής/τρια πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας (θαλασσαιμία, τύφλωση, κώφωση, διαβήτης, καρκίνος, καρδιοπάθεια) ή σοβαρή αναπηρία (τετραπληγία, παραπληγία, κινησιακά προβλήματα) 5

11. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη μόνιμη διαμονή του σε απόσταση μεγαλύτερη από 25km από το κέντρο της Λεμεσόυ και ενοικιάζει στέγη στη Λεμεσό

    α) 25km - 60km

    β) 61km – 90km

    γ) >90

 

 

1

2

3

*Περιλαμβάνονται φοιτητές που ανήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια που λαμβάνει σχετικό επίδομα από το κράτος

 

4. Δικαιολογητικά

4.1 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται απαραίτητα με κάθε αίτηση

4.1.1 Φορολογικές Δηλώσεις (από taxisnet)

Των δύο γονέων του/της φοιτητή/τριας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

ή (σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του/Της φοιτητή/τριας και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 25 ετών και άνω)

4.1.2 Βεβαιώσεις ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών

Των δύο γονέων του/της φοιτητή/τριας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

ή (σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του φοιτητή και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 25 ετών και άνω)

4.2 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση

4.2.1 Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωμένων τέκνων της οικογένειας (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)

4.2.2 Βεβαιώσεις φοίτησης για αδέρφια που σπουδάζουν, του ακαδημαϊκού εξαμήνου που συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του/της φοιτητή/τριας. Η βεβαίωση να αναφέρει το έτος εισδοχής (σημ.: αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να προσκομιστεί βεβαίωση του τρέχοντος εξαμήνου, εάν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο/η αδερφός/η που είναι φοιτητής/τρία  ότι είναι ακόμα στα προβλεπόμενα έτη σπουδών η βεβαίωση μπορεί να είναι και του προηγούμενου έτους)

4.2.3 Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέρφια του αιτητή/τριάς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά

4.2.4 Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο/η γονέας του/της φοιτητή/τριας ήταν άνεργος κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας του/της γονέα κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης (για γονείς που είναι άνεργοι)

4.2.5 Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 60%)  ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)

4.2.6 Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη).

4.2.7 Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

4.2.8 Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεικής οικογένειας.

4.2.9 Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για αιτητές που είναι ορφανοί (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη). 

4.2.10 Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων (από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων).

4.2.11 Πιστοποιητικό Διάλυσης Γάμου (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια)

4.2.12 Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο (από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων).                   

4.2.13 Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας αιτητή, για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/ αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση.            

4.2.14 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών, κτλ)  

4.2.15 Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΕ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης.                        

Οι Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου. Αναθεωρήθηκαν κατά την 131η Συνεδρία της Συγκλήτου που έγινε στις 17/6/2020 και επικυρώθηκαν κατά την 108η Συνεδρία του Συμβουλίου που έγινε στις 16/7/2020.

Αναθεωρήθηκαν κατά την 194η Συνεδρία της Συγκλήτου που έγινε στις 7/2/2023 και επικυρώθηκαν κατά την 142 η Συνεδρία του Συμβουλίου που έγινε στις 23/3/2023.