Λογοκλοπή

Η Λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Ως Λογοκλοπή ορίζεται η ιδιοποίηση και/ή η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών είτε αυτολεξεί είτε δια παραφράσεως, αποσπασμάτων ή/και μεμονωμένων φράσεων έργου άλλου προσώπου χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής ή με παραπλανητική ή ανεπαρκή αναφορά στην πρωτογενή πηγή.

Η λογοκλοπή διαπράττεται, όταν πνευματική εργασία άλλου ατόμου δημοσιεύεται είτε παραδίδεται υπό μορφή εργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένης της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο φοιτητής στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Καλύπτει επίσης και περιπτώσεις διακίνησης πανεπιστημιακών σημειώσεων άνευ αδείας του δημιουργού και του διδάσκοντος.          

Ως συμπαιγνία ορίζεται η υποβολή και παρουσίαση εργασιών ως προϊόντων αποκλειστικά ατομικής εργασίας εξολοκλήρου αποπερατωμένης  από φοιτητή, ενώ  έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλους φοιτητές. Επίσης, συμπαιγνία στοιχειοθετείται όταν φοιτητής στο πλαίσιο εκπλήρωσης υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για ορισμένη διαδικασία αξιολόγησης, επανυποβάλει εργασία είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει που εκπονήθηκε για τις ανάγκες άλλης διαδικασίας αξιολόγησης από τον ίδιο το φοιτητή.   

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Εξετάσεις              

Ορίζεται ως η μη αυτοπρόσωπη, αυτοδύναμη και ανεξάρτητη εκπλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης που έχει καθοριστεί από τον διδάσκοντα δια της μεθόδου των εξετάσεων.

Περιλαμβάνει την κατά τη διάρκεια εξετάσεων χρήση κάθε μορφής αντιγραφής, την μη επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτους και τη χρησιμοποίηση βοηθημάτων ή/και σημειώσεων που δεν εγκρίθηκαν εκ των προτέρων  από το διδάσκοντα. Επίσης, περιλαμβάνεται η πλαστοπροσωπία δια μέσω της οποίας άλλο άτομο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία εξέτασης παριστάνοντας συγκεκριμένο φοιτητή. 

Όταν χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στις σχετικές πηγές.  Η χρησιμοποίηση σειράς από σύντομα αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές χωρίς οποιαδήποτε αναφορά αποτελεί εξίσου σοβαρή λογοκλοπή όπως και η αντιγραφή, χωρίς αναφορά, από μια και μόνο πηγή, ενός μεγάλου αποσπάσματος.  Όταν ο φοιτητής κάμνει περίληψη των ιδεών ή της κρίσης κάποιου προσώπου πρέπει να γίνεται αναφορά του ονόματος αυτού του προσώπου στο κείμενο και ο τίτλος του σχετικού βιβλίου, άρθρου ή άλλου έργου να αναφέρεται στη βιβλιογραφία.

Λογοκλοπή

Η Λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Ως Λογοκλοπή ορίζεται η ιδιοποίηση και/ή η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών είτε αυτολεξεί είτε δια παραφράσεως, αποσπασμάτων ή/και μεμονωμένων φράσεων έργου άλλου προσώπου χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής ή με παραπλανητική ή ανεπαρκή αναφορά στην πρωτογενή πηγή.

Η λογοκλοπή διαπράττεται, όταν πνευματική εργασία άλλου ατόμου δημοσιεύεται είτε παραδίδεται υπό μορφή εργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένης της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο φοιτητής στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Καλύπτει επίσης και περιπτώσεις διακίνησης πανεπιστημιακών σημειώσεων άνευ αδείας του δημιουργού και του διδάσκοντος.          

Ως συμπαιγνία ορίζεται η υποβολή και παρουσίαση εργασιών ως προϊόντων αποκλειστικά ατομικής εργασίας εξολοκλήρου αποπερατωμένης  από φοιτητή, ενώ  έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλους φοιτητές. Επίσης, συμπαιγνία στοιχειοθετείται όταν φοιτητής στο πλαίσιο εκπλήρωσης υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για ορισμένη διαδικασία αξιολόγησης, επανυποβάλει εργασία είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει που εκπονήθηκε για τις ανάγκες άλλης διαδικασίας αξιολόγησης από τον ίδιο το φοιτητή.   

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Εξετάσεις              

Ορίζεται ως η μη αυτοπρόσωπη, αυτοδύναμη και ανεξάρτητη εκπλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης που έχει καθοριστεί από τον διδάσκοντα δια της μεθόδου των εξετάσεων.

Περιλαμβάνει την κατά τη διάρκεια εξετάσεων χρήση κάθε μορφής αντιγραφής, την μη επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτους και τη χρησιμοποίηση βοηθημάτων ή/και σημειώσεων που δεν εγκρίθηκαν εκ των προτέρων  από το διδάσκοντα. Επίσης, περιλαμβάνεται η πλαστοπροσωπία δια μέσω της οποίας άλλο άτομο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία εξέτασης παριστάνοντας συγκεκριμένο φοιτητή. 

Όταν χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στις σχετικές πηγές.  Η χρησιμοποίηση σειράς από σύντομα αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές χωρίς οποιαδήποτε αναφορά αποτελεί εξίσου σοβαρή λογοκλοπή όπως και η αντιγραφή, χωρίς αναφορά, από μια και μόνο πηγή, ενός μεγάλου αποσπάσματος.  Όταν ο φοιτητής κάμνει περίληψη των ιδεών ή της κρίσης κάποιου προσώπου πρέπει να γίνεται αναφορά του ονόματος αυτού του προσώπου στο κείμενο και ο τίτλος του σχετικού βιβλίου, άρθρου ή άλλου έργου να αναφέρεται στη βιβλιογραφία.